Rapport bestuurlijk regisseur Vestia over oplossingen volkshuisvestelijke opgave

09-07-2019 10:03

Sinds februari 2019 is Hamit Karakus als bestuurlijk regisseur Vestia bezig geweest met het inventariseren van oplossingsrichtingen voor de volkshuisvestelijke problematiek in zes gemeenten vanwege de financiële uitdagingen van Vestia. Minister Ollongren heeft hem hiertoe opdracht gegeven. Karakus heeft onafhankelijk gewerkt en doet zijn aanbevelingen op persoonlijke titel. Het rapport van de bestuurlijk regisseur is door de minister op 9 juli naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vestia heeft in zes ‘maatwerkgemeenten’ (de Zuid-Hollandse gemeenten Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas en de Brabantse gemeente Bergeijk) substantieel bezit in de sociale huurvoorraad. Karakus is aangesteld om te komen tot afspraken over oplossingen voor de volkshuisvestelijke opgave in die gemeenten op het gebied van sociale woningbouw. Om deze doelstelling te realiseren heeft de bestuurlijk regisseur ingezet op het benadrukken van de urgentie bij belanghebbenden en het in beweging krijgen van het proces. Volgens Karakus wordt de urgentie van het volkshuisvestelijk vraagstuk breed (h)erkend; bij woningcorporaties, bij gemeenten, bij de provincie en bij de overige betrokken instanties.

De overname van het volledige Vestia-bezit aan (een) lokale woningcorporatie(s) wordt door de bestuurlijk regisseur als meest kansrijk beoordeeld. Als eerstvolgende stap stelt de bestuurlijk regisseur voor om het initiatief te nemen om per gemeente een ‘tafel’ te organiseren. Hiervoor worden lokale corporaties uitgenodigd die het bezit van Vestia in de betreffende maatwerkgemeente over willen nemen tegen minimaal marktwaarde-verhuurde-staat.

De VTW heeft een ledenwerkgroep ingesteld met volkshuisvestelijke, financiële en vastgoed experts om de casus Vestia vanuit de toezichthoudende rol te volgen. De werkgroep heeft in dit kader ook met de heer Karakus gesproken. Directeur Albert Kerssies: “De VTW kan zich vinden in de aanbevelingen van de bestuurlijk regisseur voor concrete oplossingen. Wij zijn heel benieuwd naar het vervolg in de vorm van mogelijk concrete oplossingen voor de  volkshuisvestelijke opgave, via de tafels per gemeente. De VTW zal haar leden hiervan uiteraard op de hoogte houden. RvC’s moeten immers goedkeuring verlenen aan de oplossingen waar de betrokken corporaties bij betrokken zijn. ”

Lees hier het rapport van de bestuurlijk regisseur

Lees hier de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer


Terug naar overzicht

Veel gezocht