Politiek nieuwsoverzicht 6 juli 2021: kabinet wil prestatieafspraken ouderenhuisvesting; 15% bewoners ontevreden over Proeftuin; Rabobank gaat middenhuur woningen bouwen; Vragen over woningbouw in Landsmeer (NH); Nationaal Groeifonds niet echt voor woningbouw en Kamer bijna op reces

06-07-2021 09:20

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: kabinet wil prestatieafspraken ouderenhuisvesting; 15% bewoners 'zeer negatief' over Proeftuin Aardgasvrije Wijken; de Rabobank gaat 12.000 middenhuur woningen bouwen; minister beantwoordt vragen over de antwoorden op eerdere vragen over woningbouw in Landsmeer (NH); het Nationaal Groeifonds is niet echt voor woningbouw en de Kamer gaat bijna op reces (en verhuizen).

 Prestatieafspraken bij debat toekomst ouderenhuisvesting
De ministers De Jonge (VWS) en Ollongren (D66) hebben afgelopen week tijdens het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting twijfels proberen weg te nemen over het bereiken van de doelstellingen. Diverse partijen drongen aan op meer concrete en afrekenbare doelen, maar volgens de bewindslieden ligt er voldoende om mee aan de slag te gaan. Wel moeten gemeenten nog aan de slag met de invulling. Het kabinet wil hierover voor eind van het jaar prestatieafspraken vastleggen.

"Onlangs is er een onderzoek geweest. Dat onderzoek is echt net afgerond en moet nog naar de Kamer, maar de eerste resultaten zijn dat alle gemeenten een gemeentelijke visie hebben rondom wonen en zorg", aldus De Jonge. "Je ziet wel dat er nogal wat de praktijkvariatie is. Dat is een prachtig eufemisme voor de labels die erop geplakt zijn [..], maar ouderen, wonen en zorg komen daar echt wel in voor. Zeker. Maar niet alles heeft dezelfde diepgang. Niet alles heeft dezelfde mate van concreetheid en hetzelfde aggregatieniveau. Kortom, daar is echt nog wel werk te doen. Dat werk moet natuurlijk worden gedaan, toewerkend naar die prestatieafspraken aan het einde van het jaar."

Tijdens het debat somde De Jonge nog eens de doelstellingen op. "Allereerst 40.000 vrijkomende en nieuwe nultredenwoningen, 20.000 extra geclusterde woningen die aan ouderen worden toegewezen, waarvan 10.000 tot 14.000 worden gebouwd door woningcorporaties, en die 25.000 extra verpleeghuisplekken. Dat is wat er is afgesproken tot 2026", aldus de minister.

"Ten tweede. In de periode tot 2031 — dan zitten we dus in de vijf jaar na die 2026 — gaat het over 110.000 extra nultredenwoningen, 50.000 extra geclusterde woningen, waarvan 34.000 worden gebouwd door woningcorporaties, en 50.000 verpleeghuisplekken."

15% bewoners 'zeer negatief' over Proeftuin Aardgasvrije Wijken
Minister Ollongren heeft op verzoek van de Kamer de eisen in de derde aanvraagronde voor subsidie in het kader van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken aangescherpt. "Gemeenten die een aanvraag willen indienen moeten aangeven hoe zij borgen dat de aanpak mag rekenen op draagvlak bij en betrokkenheid van bewoners. Ook is toegevoegd dat zij aangeven hoe zij de betaalbaarheid voor alle bewoners en in het bijzonder voor huishoudens zonder of met beperkte financiële draagkracht borgen", schrijft zij in een Kamerbrief.

Volgens de minister blijkt uit bewonerstevredenheidsonderzoek dat 15 procent erg negatief is over het programma.  "Deze groep ziet bijvoorbeeld niet het nut of de noodzaak van het verduurzamen van de woning en de wijk. Er is ook een groep van 8% die de proeftuinaanpak een zeer hoog cijfer geeft. Naarmate mensen positiever staan ten opzichte van de opgave om woningen van het aardgas af te halen, scoren mensen de aanpak van de gemeente ook positiever", aldus de minister.

Rapportage bewonerstevredenheid
Kamerbrief bewonerstevredenheid

De Rabobank gaat 12.000 middenhuur woningen bouwen
Rabobank is van plan de komende tien jaar twaalfduizend huurwoningen voor mensen met een middeninkomen te bouwen. Er lopen nu gesprekken met een tiental gemeenten over tijdelijke vergunningen, meldde de bank vorige week.

De woningen zouden in de praktijk voor zeker vijftien jaar verhuurd kunnen worden. De gemeente kan dan de vergunning verlengen, of de woning kan verplaatst worden. De huren zullen volgens de bank uiteenlopen tussen de 753 en 1.000 euro voor een appartement en maximaal 1.250 euro voor een huis. 

Minister beantwoordt vragen over de antwoorden op eerdere vragen over woningbouw in Landsmeer (NH)
Je hoort minister Ollongren bijna zuchten in haar antwoorden op de vragen van VVD-Kamerlid Koerhuis over woningbouw in Landsmeer. Koerhuis had de minister eerder gevraagd of het klopte dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Landsmeer zou blokkeren. De minister had op 8 juni deze vragen beantwoord. Op 11 juni kreeg ze per ommegaande van Koerhuis aanvullende vragen terug.
Ze wijst in haar antwoorden van 1 juli jl. het Kamerlid op het feit dat zij weliswaar bestuurlijk verantwoordelijkheid voor afspraken met de provincie over de brede woningbouwopgave, maar dat bij kleinschalige projecten op gemeentelijk niveau het overleg 'de primaire rol' bij de provincie ligt. In Landsmeer zijn vier mogelijke locaties aangewezen als "landelijk gebied".
De minister gaat in haar antwoorden ook in op acht andere "discussielocaties" waar woningbouw niet in de rede ligt en waar Koerhuis meer wil weten over de harde en zachte plancapaciteit.

Lees hier de antwoorden van de minister op de Kamervragen

Het Nationaal Groeifonds is niet echt voor woningbouw
Dit was op te maken uit de antwoorden van minister Blok (EZK) in een debat over het Nationaal Groefonds. Hij sluit niet uit dat ook woningbouw gefinancierd zou kunnen worden uit het Nationaal Groeifonds, al acht hij de kans niet erg groot. Dat bleek afgelopen week bij dit commissiedebat.
"De woningbouwopgave kan een plek vinden in het fonds als de indieners de beoordelaars kunnen overtuigen dat dat echt cruciaal innoverend is. Een groot woningbouwproject waar geld bij moet zal niet snel uit dit fonds beoordeeld worden", aldus Blok. "Maar bijvoorbeeld een heel innovatieve productiewijze of wijze van een energievoorziening of -besparing mogelijk wel."  

Tweede Kamer gaat bijna op reces (en verhuizen)
Het is alweer de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer voordat ze met reces gaan tot dinsdag 7 september. Deze week zijn op woensdag 7 juli nog drie zogenoemde tweeminutendebatten over het thema wonen: de woningbouwopgave (11.15 uur); het ontwerpbesluit BTIV (11.45 uur) en wonen en corona (12.00 uur). De laatste activiteit rond wonen is de procedurevergadering van de commissie Binnenlandse Zaken (donderdag, 11.30 uur).
Dit keer is de start van het reces wel een ijkpunt. De Tweede Kamer gaat voor de eerste keer sinds de oprichting in 1815 weg van het Binnenhof. [noot: tot 1830 vergaderde de Tweede Kamer deels in Brussel, tot de afsplitsing van het huidige België; tussen 1940 en 1945 kwam de Tweede Kamer niet bijeen] De gebouwen aan het Binnenhof moeten dringend worden gerenoveerd. De Tweede Kamer krijgt tijdelijk onderdak in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67. 

Meer informatie over de renovatie en verhuizing op de website van de Tweede Kamer

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht