Politiek nieuwsoverzicht 27 september 2021: Verlaging verhuurderheffing bij Algemene Politieke Beschouwingen; tarief verlaagd in 2022; Vestia dient claim in bij Barclays

27-09-2021 13:52

De verhuurderheffing stond prominent op de politieke agenda bij de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen week in de Tweede Kamer. Traditioneel debatteert de Tweede Kamer de dagen na Prinsjesdag over de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Om in elk geval een deel van de wooncrisis op te lossen, zagen veel fracties een afschaffing van de verhuurderheffing wel zitten.

Het demissionaire kabinet Rutte kwam niet met lege handen naar de Tweede Kamer. Er was ruimte voor 1 miljard euro om de begroting te verspijkeren. Te weinig, vond de Kamer en het werd ruim 2 miljard. De volledige afschaffing van de verhuurderheffing bleek een brug te ver, zoals we afgelopen vrijdag al hebben gemeld. De VTW is hier teleurgesteld over. 

Moties
Het kabinet werd in een motie opgeroepen om de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen. De Kamer stelt daarbij wel de voorwaarde dat het extra geld bij de corporaties wordt ingezet voor verduurzaming of nieuwbouw. In dezelfde motie werd ook opgeroepen de energierekening voor huishoudens te verlagen door een lagere ODE-bijdrage.

Minister-president Rutte bleek bereid om 'alle heilige huisjes op te geven' om ervoor te zorgen dat 'die hure betaalbaar blijven en dat de mensen met hele normale banen die ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving ook in de steden kunnen wonen.' 

Verder nam de Kamer moties aan om de gevolgen van de EC-klimaatvoorstellen goed door te rekenen op gevolgen voor huishoudens en om te bezien of de prikkel om corporatiewoningen te verkopen aan beleggers kan worden opgeheven. Op verzoek van de Kamer komt er verder een actieprogramma wonen voor ouderen. Moties om de huren te bevriezen en corporaties uit te sluiten van de ATAD haalden het niet.

Volgende week staat in het teken van de Algemene Financiële Beschouwingen, waar het punt van de verhuurderheffing zeker nog terug zal komen. De behandeling van het onderdeel Wonen van de begroting van het ministerie van BZK staat voor november op de agenda.

Aangenomen moties:

 • Motie VVD (nr 13) verzoekt de regering de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen conform onderstaande voorstellen: met 500 miljoen euro de verhuurderheffing te verlagen in combinatie met prestatieafspraken betreffende woningbouw en verduurzaming; met 500 miljoen euro de salarissen in het primair onderwijs te verbeteren; met 375 miljoen euro de energierekening voor huishoudens te verlagen door verlaging van de ODE op elektriciteit in de eerste schijf en verhoging van de belastingvermindering energiebelasting; bovenstaande maatregelen te dekken uit de BIK-gelden (1 miljard euro), aanscherping van de earningsstripping (700 miljoen euro, waarbij woningcorporaties worden gecompenseerd), en de resterende opgave in het EMU-saldo te laten lopen, wat gerechtvaardigd is gelet op de inverdieneffecten van de extra salarisverhogingen.

 • Motie ChristenUnie cs (nr 34) verzoekt de regering om de voorstellen uit het manifest (van maatschappelijke en politieke partijen) nadrukkelijk bij het op korte termijn in te richten Nationaal lsolatieprogramma te betrekken, zodat snel gestart wordt met het sneller, slimmer en socialer isoleren van allereerst de slechtst geïsoleerde huizen met huishoudens met lage inkomens.

 • Motie DENK (nr 51) verzoekt de regering om deze regelgeving (vereenvoudiging verkoop corporatiewoningen) in het licht van de huidige woningmarktcrisis met spoed te evalueren en deze regelgeving zo nodig ook met spoed aan te passen, zodat prijsopdrijving en verlies van woningen in het betaalbare segment worden voorkomen.

 • Motie Den Haan (nr 56) verzoekt de regering te komen met een nationaal programma wonen voor ouderen.

Verworpen moties

 • Motie SP (nr 18) verzoekt de demissionaire regering de verhuurderheffing af te schaffen en om te zetten in een investeringsverplichting voor corporaties, zodat betaalbare huurwoningen kunnen worden gebouwd.

 • Motie SP (nr 19) verzoekt de demissionaire regering de huren ook van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 te bevriezen en te onderzoeken hoe de huren kunnen worden verlaagd, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren; Ontraden
  Motie PvdA/GroenLinks (nr 24) verzoekt het demissionaire kabinet de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor lagere huren, meer woningen en verduurzaming; verzoekt het demissionaire kabinet tevens een boete op overtredingen van het woningwaarderingsstelsel in te voeren; verzoekt het demissionaire kabinet daarnaast het Volkshuisvestingsfonds ook volgend jaar door te zetten zodat wordt geïnvesteerd in leefbare dorpen en steden; verzoekt het demissionaire kabinet voorts deze voorstellen te dekken door een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven.

 • Motie GroenLinks/PvdA (nr 25) verzoekt het demissionaire kabinet om al in 2022 grote vervuilers te belasten met een CO2-heffing die geld oplevert en de opbrengsten te gebruiken voor een verlaging van de energiebelasting voor huishoudens.

 • Motie DENK (nr 53) verzoekt de regering om woningbouwcorporaties uit te sluiten van de ATAD en hiervoor dekking te zoeken in de middelen die initieel waren gereserveerd voor de Baangerelateerde Investeringskorting.

 • Motie Omtzigt (nr 75) verzoekt de regering bij de woningvisie voldoende maatregelen voor te stellen in de begroting, zodat ze naar verwachting de woningnood binnen een redelijke termijn oplost.

Verlaging tarief verhuurderheffing
Het tarief van de verhuurderheffing wordt in 2022 verlaagd naar 0,485%. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 20214 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen).

Lees hier de Memorie van Toelichting waarin het percentage genoemd wordt (artikel 1 op pagina 2)

Vestia dient claim in bij Barclays
Woningcorporatie Vestia heeft een claim ingediend bij de bank Barclays voor genoegdoening na het derivatenschandaal dat de corporatie tien jaar geleden bijna de nek om deed. Het zou gaan om een bedrag van 279 miljoen. Eerder werden schikkingen gesloten en rechtszaken gevoerd met onder andere Citibank, BNP Paribas, Société Générale en Deutsche Bank.

Artikel Bloomberg (Engelstalig): Barclays Sued for $326 Million in Dutch Derivatives Case

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht