Politiek nieuwsoverzicht 22 april 2024

23-04-2024 14:28

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

Wet betaalbare huur

Tijdens de procedurevergadering BZK is afgelopen week definitief besloten deze week de Wet betaalbare huur te behandelen. Deze maandag is er eerst een wetgevingsoverleg en vervolgens woensdag een plenair debat. Donderdag zal over alle moties, amendementen en het wetsvoorstel gestemd worden.

Afgelopen zijn vele amendementen ingediend. Zo stelt overtuigd tegenstander van de wet (de VVD) voor om  de wet te beperken tot de betaalbaarheidsgrens (amendement 17). Ook wil hij kleine verhuurders (tot en met drie verhuurpanden) ontzien (amendement 18) en een opslag voor rijksmonumenten (amendement 19). Daarnaast wil hij via amendement 20 mogelijk maken dat de nieuwbouwopslag regionaal hoger kan dan de voorgestelde 10 procent. 

Verder zijn door de SGP twee amendement ingediend om te zorgen voor een langere overgangstijd met betrekking tot de WWS en een uitbreiding van de mogelijkheden voor een nieuwbouwopslag. De SP diende amendementen in om de WWS door te trekken naar 231 punten, een generieke WOZ-cap en een beperking van het overgangsrecht. De PvdA diende vergelijkbare amendementen in. 

Volgens minister De Jonge wordt inwerkingtreding per 1 juli krap, maar is het 'vooralsnog haalbaar'. Dat valt op te maken uit de tweede nota naar aanleiding van het verslag. "Door vertragingen in de parlementaire behandeling kan het noodzakelijk worden dat de datum wordt opgeschoven om partijen meer tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Het antwoord op deze vraag is dus ook afhankelijk van uw Kamer", schrijft de minister.

Onder andere de VVD had gevraagd of inwerkingtreding op 1 juli nog wel realistisch is aangezien ook verhuurders zich moeten kunnen voorbereiden. Volgens De Jonge kunnen verhuurders nu al anticiperen en geldt bovendien in veel gevallen de facto een overgangsrecht vanwege de koppeling aan nieuwe contracten. Ook wijst hij op de proportionaliteit van handhaving door de gemeenten.

Verder stelt De Jonge dat veel woningen met de nieuwe WWS juist meer punten zullen scoren vanwege de nieuwe weging van kwalitatieve elementen en de verruiming van de WOZ-cap. Woningen met een slecht label zullen wel sneller zakken.

De minister is het daarnaast niet eens met de stelling van de VVD dat de uitpondcijfers wijzen op een veel hoger aantal dan enkel een marktcorrectie. "Hoewel de aankopen door particuliere beleggers behoorlijk zijn gedaald, is er geen toename in het totaal aantal verkopen te zien. Wel is te zien dat van de verkopen een groter deel naar eigenaar-bewoners gaat. Ondanks dat bij particuliere beleggers het aantal verkopen groter is dan het aantal aankopen, is er geen daling van de totale voorraad van particuliere beleggers te zien. Dat duidt er op dat particuliere beleggers woningen hebben toegevoegd aan de voorraad middels nieuwbouw, splitsen en transformatie. Derhalve deel ik de stelling uit de vraag niet dat het om meer dan een correctie zou gaan", aldus de minister.

Ook houdt de minister vol dat het uitpondeffect van de huurmaatregelen de positie van koopstarters versterkt, ondanks berichten dat de meest kwetsbaren naast het net blijven vissen.
"Het feit dat lage inkomens of specifieke doelgroepen moeilijk aan een geschikte en betaalbare woning komen is een breder vraagstuk en moet ook in dat perspectief geplaatst worden", aldus de minister.

De nota van wijziging bevat enkele technische wijzigingen.

 • Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 april 2024
 • Amendement van het lid Flach 36496-10 over het overgangsrecht uitbreiden van één naar vijf jaar
 • Amendement van het lid Flach 36496-11 over het toestaan van een nieuwbouwopslag van 5 procent voor woningen waarvan de bouw of verbouw in de jaren 2026 tot en met 2029 tot stand komt
 • Amendement van het lid Beckerman 36496-14 over een bovengrens van 231 punten voor het woningwaarderingsstelsel
 • Amendement van het lid Beckerman 36496-15 over een generieke WOZ-cap voor van 20% op alle woningen tot 187 punten
 • Amendement van het lid Beckerman 36496-16 over het na een jaar ook op zittende huurders van toepassing verklaren van de regels
 • Amendement van het lid De Groot 36496-17 over de betaalbaarheidsgrens als bovengrens voor het woningwaarderingsstelsel
 • Amendement van het lid De Groot 36496-18 over het uitzonderen van het woningwaarderingsstelsel van kleine verhuurders
 • Amendement van het lid De Groot 36496-19 over een prijsopslag voor woonruimte in rijksmonumenten
 • Amendement van het lid Peter de Groot 36496-20 over een prijsopslag van ten minste tien procent die per woningmarktregio kan verschillen
 • Amendement van het lid De Hoop 36496-21 over een generieke WOZ-cap voor van 25% op alle woningen tot 187 punten
 • Amendement van het lid De Hoop 36496-22 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten
 • Amendement van het lid De Hoop 36496-23 over een overgangstermijn van twee jaar
 • Amendement van het lid De Hoop 36496-24 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders
 • Amendement van het lid De Hoop 36496-25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen
 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

Nationale Prestatieafspraken

Minister De Jonge wil in de tweede helft van dit jaar met Aedes, Woonbond en VNG om de tafel over nieuwe betaalbaarheidsafspraken. Dat zegt hij in een Kamerbrief over het huurbeleid. Hij wijst erop dat de financiële positie van corporaties onder druk staat en dat daarom een herijking nodig is van de Nationale Prestatieafspraken.

"Dankzij de herijking is het mogelijk om bij deze afspraken nadrukkelijk rekening te houden met het effect hiervan op de bredere opgaven van de corporaties rond nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Het ligt voor de hand daarbij breed naar het huurbeleid te kijken, oftewel naar de maximale jaarlijkse huurverhoging maar ook naar andere elementen die nu onderdeel zijn van de betaalbaarheidsafspraken zoals de doorberekening van verduurzamingsmaatregelen aan de huurder en de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging", aldus de minister.

Verder reageert de minister in de brief op een evaluatie van Inkomensafhankelijke huurverhogingen (IAH). Volgens De Jonge is er voldoende reden om de IAH in stand te houden, omdat deze positief bijdraagt aan de investeringsruimte van corporaties. Wel is de op basis van het inkomen mogelijke huurverhoging weinig ingezet. Mogelijk is wel als gevolg van de wet het aandeel midden- en hogere inkomens binnen de gereguleerde sector gedaald.

 • Kamerbrief: Jaarlijkse huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten
 • Bijlage: Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Bijlage: Huur en woonquotes op basis van het Woononderzoek Nederland 2021
 • Antwoord op vragen van het lid Welzijn over het artikel 'Corporaties blijven ver achter met de bouw van betaalbare huizen, als gevolg van sloop en verkoop'
 • Aedes: Minister: huurders kleiner deel inkomen kwijt aan huur
 • Persbericht: Minder scheefwoners in gereguleerde (sociale) huursector

VPB Woningcorporaties

In zijn Kamerbrief over de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda schetst staatssecretaris Van Rij mogelijkheden om de lastendruk voor corporaties door de vennootschapsbelasting te beperken. Zo wijst hij op de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is een subsidie of een aftrekpost in de vennootschapsbelasting voor verduurzaming. Het verkennen van aanpassingen van de DAEB-regels is volgens Van Rij aan een volgend kabinet. Ook versoepelingen met betrekking tot ATAD zijn volgens hem complex.

Kamerbrief: Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Overige artikelen

 • FD: Een woningfabriek is een ‘hongerig monster’: er moet veel volume door
 • BNR: ‘Optoppen van woningen is een mooie ontwikkeling’
 • Haarlems Dagblad: Minister: Schiphol doet niets onoorbaars met opkopen stikstofruimte
 • Volkskrant: Drie generaties onder één dak, dat is ‘een enorme luxe’ – maar in de praktijk nog niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen
 • Trouw: D66 wil dat zonnepanelen kunnen ‘meebewegen’ met stroompieken
 • CBS: Bijna 4 op de 10 verhuisde 70-plussers in 2022 naar zorgwoonruimte
 • TNO: Deze vijf ontwikkelingen versnellen biobased bouwen in Nederland
 • Vastgoedmarkt: Gelderland wil 12.000 huizen bouwen bovenop bestaande daken
 • Aedes: Voldoende woonplekken realiseren voor dak- en thuisloze mensen, het kán!
 • Aedes: Waar kun je bouwen? Ruimtelijk afwegingskader biedt inzichten
 • Persbericht: Versnellingskamers Flexwonen van start
 • Vastgoedmarkt: Voorjaarsnota 2024: dit zijn de fiscale gevolgen voor de vastgoedsector

Overige documenten

 • Transcript commissiedebat Stikstof (woningbouw)
 • Kamerbrief: Monitor startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting
 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen) (Eerste Kamer)
 • Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering’ en het artikel ‘Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting’
 • Vragen van het lid Welzijn (Nieuw Sociaal Contract) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Veel woningen met (te) weinig bewoners: corporaties willen vaker huizen delen»
 • Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat ‘buitenlandse beleggers een flat in Den Bosch laten verslonzen’
 • Transcript: Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

Op de agenda

 • Maandag 10.00: Wetgevingsoverleg Wet betaalbare huur
 • Woensdag 16.00: Plenair debat Wet betaalbare huur
 • Donderdag 15.00: Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
 • Vrijdag 14.00: Deadline indienen vragen Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)
 • 22 mei 16.30: Commissiedebat Ruimtelijke ordening
 • 23 mei 17.00: Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
 • 13 juni 14.30: Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
 • 2024 Q1: Voortgangsrapportage naar aanleiding van Kamerbrief Modernisering Grondbeleid
 • 2024 Q1: Kamerbrief Groen in en om stad (GIOS)
 • 2024 Q1: Kamerbrief met meerjarenvisie Zicht op Nederland over datagedreven werken in de fysieke leefomgeving
 • 2024 Q1: Kamerbrief Taak Kadaster beheer en ontsluiten
 • 2024 Q1: Kamerbrief Verbeteringen en reparatie Kadasterwet
 • 2024 Q1: Kamerbrief Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen
 • 2024 Q1: Kamerbrief Toekomst Toeslagen rapportage
 • 2024 Q1: Kamerbrief Gegevensverwerking en deling door woningcorporaties
 • 2024 Q1: Kamerbrief inz. motie Landelijk sociaal statuut
 • 2024 Q1: Kamerbrief Beleidsdoorlichting
 • 2024 Q1: Kamerbrief Investeringsklimaat
 • 2024 Q1: Wet regie op de volkshuisvesting
 • 2024 Q1: Kamerbrief Platform hypotheken 2023
 • 2024 Q1: Kamerbrief Studenten
 • 2024 Q1: Kamerbrief Starters
 • 2024 Q1: Kamerbrief m.b.t. propositie investeringsklimaat
 • 2024 Q1: Kamerbrief Onderzoeken in het kader van kabinetswissel, onderzoek NPLV, reactie Woonbond
 • 2024 Q1: Kamerbrief Aanpak versnellen processen en procedures en capaciteit
 • 2024 Q1: Verzamelbrief Bouwen en Energie
 • 2024 Q1: Kamerbrief Uitkomsten onderhandelingen Europa EPBD IV
 • 2024 Q1: Kamerbrief Energielabels
 • 2024 Q1: Kamerbrief Rapport RLi
 • 2024 Q2: Voortgangsbrief Programma NOVEX en Mooi Nederland en stand van zaken Nota Ruimte
 • 2024 Q2: Kamerbrief (Voor)ontwerp Nota Ruimte
 • 2024 Q2: Ontwikkelprogramma Bonaire, St. Eustatius en Saba
 • 2024 Q2: Ontwerp-programma Bruidsschat – 2024
 • 2024 Q2: Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet over Q1
 • 2024 Q2: Rapportage Crisis- en herstelwet
 • 2024 Q2: Kamerbrief Woningtaxaties
 • 2024 Q2: Voortgangsrapportage Programma wonen en zorg voor ouderen
 • 2024 Q2: Contourenbrief wetswijziging hospita
 • 2024 Q2: Kamerbrief Vervolgaanpak vakantieparken
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang programma woningbouw en herijken woondeals
 • 2024 Q2: Kamerbrief Aanpak optoppen
 • 2024 Q2: Kamerbrief Transformatie
 • 2024 Q2: Kamerbrief Volkshuisvestingsfonds
 • 2024 Q2: Kamerbrief Grootschalige woningbouwlocaties
 • 2024 Q2: Kamerbrief Kronenburg
 • 2024 Q2: Kamerbrief Doorbouwfaciliteit
 • 2024 Q2: Kamerbrief aanpak kritische succesfactoren woningbouw
 • 2024 Q2: Kamerbrief Onderzoeken voorbereiding normering verwarmingsinstallaties
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang wijziging Bbl t.a.v. nestgelegenheden, zon op dak, toegankelijkheidseisen, CO2-meters scholen
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang wijziging Bbl aanscherping milieuprestatie-eis en voor meer gebruiksfuncties, wijziging bepalingsmethode
 • 2024 Q2: Kamerbrief Stand van zaken financieringsinstrumenten verduurzamingsmaatregelen gebouw gebonden financiering
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang WKB IWT
 • 2024 Q2: Kamerbrief Uitfaseren EFG-labels
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang Nationale Aanpak Klimaatadaptatie
 • 2024 Q2: Kamerbrief Concrete ontwikkelingen versnellingsagenda’s VvE’s
 • 2024 Q2: Voorstel Normering utiliteitsbouw 2030
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving
 • 2024 Q2: Verzamelbrief Bbl
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang MPG en wijzigingen Bbl Omgevingsregeling
 • 2024 Q3 en 4: Aanpassing Kadasterwet: AMvB inzake gecombineerd gebruik data
 • 2024 Q3 en 4: Inhoudelijke Verzamelwet Omgevingswet 20yy – 2024
 • 2024 Q3 en 4: Taak Kadaster beheer en ontsluiten
 • 2024 Q3 en 4: Verbeteringen en reparatie Kadasterwet
 • 2024 Q3 en 4: Invoeren maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster
 • 2024 Q3 en 4: Voortgangsbrieven implementatie Omgevingswet over Q2 en Q3
 • 2024 Q3 en 4: Staat van de Volkshuisvesting
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Toeristische verhuur
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief (aangescherpte) aanpak conceptueel bouwen
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief voortgang woningbouw
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Voorhang normering verwarmingsinstallaties
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Evaluatie CO-stelsel
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief PUR
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Tijdelijks bouw Bbl-eisen

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht