Politiek nieuwsoverzicht 15 april 2024

15-04-2024 17:43

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Minister Jetten gaat het gesprek aan met gemeenten, corporaties en warmtebedrijven hoe warmteprojecten doorgang kunnen vinden zonder dat bewoners op onredelijk hoge kosten worden gejaagd. Dat liet hij weten tijdens de wetsbehandeling Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Jetten eist in ruil wel meer transparantie van corporaties en warmtebedrijven. Hij wil ervoor waken dat subsidiemiddelen vooral als compensatie worden ingezet, in plaats van voor de aanleg van warmtenetten. Om de druk op ketel te houden wil hij uiterlijk eind volgende maand de Kamer over de uitkomsten informeren.

Jetten werkt onder andere aan een waarborgfonds voor warmtenetten en aan een manier van staatsdeelneming. Ook is inmiddels een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) beschikbaar die inmiddels de eerste resultaten boekt.

Verder was er brede steun voor het amendement van de VVD (20) om de betaalbaarheid te waarborgen. Dat wil zeggen dat gemeenten er actief voor moeten zorgen dat de betaalbaarheid gegarandeerd blijft als het instrumentarium wordt ingezet om wijken van het gas af te halen. Minister De Jonge noemde dit amendement 'het kernelement' van de Wgiw.

Op verzoek van de Kamer gaat het kabinet daarnaast onderzoeken hoe het kan dat de warmterekening - blijkens cijfers van TNO - in Nederland veel hoger ligt dan in omliggende landen en ook sneller is gestegen.

Jetten liet weten deze maand de reactie van de Raad van State te verwachten op de Wet collectieve warmte.

Ingediende amendementen, inclusief oordeel kabinet:

 • Amendement van het lid Erkens 36387-9 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de strikte voorwaarden waaronder er mag worden afgeweken van een overgangstermijn van 8 jaar; Oordeel Kamer
 • Amendement van het lid Flach 36387-16 over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening; Oordeel Kamer
 • Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd; Ontraden
 • Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Flach 36387-18 ter vervanging van nr. 14 over het opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte; Ontraden
 • Amendement van het lid Grinwis c.s. 36387-19 over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek; Oordeel Kamer
 • Nader gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. 36387-20 ter vervanging van nr. 13 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk; Oordeel Kamer

Ingediende moties, inclusief oordeel kabinet:

 • Motie GroenLinks/PvdA (21) verzoekt de regering om al dit jaar huishoudens tegemoet te komen door in samenspraak met gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties tot een financiële tegemoetkoming te komen en dekkingsvoorstellen aan de Kamer voor te leggen, waarbij de WIS een mogelijkheid is; Ontraden
 • Motie GroenLinks/PvdA (22) verzoekt de regering de kostensystematiek voor warmteverbruik in huis integraal in kaart te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de optie die maatschappelijk het meest wenselijk is ook voor de bewoners het meest aantrekkelijk wordt, te schetsen met welke instrumenten (zoals tarieven, belastingen, subsidies en toeslagen) hierop gestuurd kan worden, en dit voor de behandeling van de Wet collectieve warmte met de Kamer te delen; Oordeel Kamer
 • Motie GroenLinks/PvdA (23) verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat gemeenten actief de mogelijkheid van een warmtecoöperatie onderzoeken en meenemen in het opstellen van een warmteplan; Oordeel Kamer
 • Motie VVD (24) verzoekt de regering om met onder andere energieleveranciers uit te werken of en hoe deze contracten voor verduurzamingsinvesteringen zouden kunnen worden ingezet om huishoudens te ondersteunen in de verduurzaming van hun woning en of er naast leasecontracten ook nog alternatieve oplossingen denkbaar zijn voor dit probleem; verzoekt de regering de Kamer hierover in Q3 2024 te informeren; Oordeel Kamer
 • Motie VVD (25) verzoekt de regering om samen met de medeoverheden voor één loket te zorgen voor huishoudens waar burgers zowel online als fysiek geholpen en geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden die er zijn en hier de bestaande ondersteuningsstructuur van energieloketten en de implementatie van de one-stop shop uit de herziene EPBD in mee te nemen; verzoekt de regering om samen met gemeenten, RVO en het Warmtefonds de mogelijkheden te onderzoeken om het aanvragen van verschillende subsidiepotjes en financieringsinstrumenten te bundelen in één loket voor huishoudens; Oordeel Kamer
 • Motie ChristenUnie (26) verzoekt de regering te komen tot een helder afgebakende en juridisch bindende vergewisplicht, waarin leveringszekerheid van warmte goed geborgd is, wat bewoners rechtszekerheid biedt om niet zonder alternatief afgesloten te worden van het gas; Oordeel Kamer
 • Motie ChristenUnie (27) verzoekt de regering spoedig te voorzien in een modernisering van het huurrecht, waaronder het initiatief- en instemmingsrecht van huurders, om te komen tot duidelijkheid wanneer de aansluiting van huurwoningen op een collectieve warmtevoorziening kwalificeert als een dringende werkzaamheid en om het huurrecht beter aan te laten sluiten bij de duurzame ontwikkelingen; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (28) verzoekt de regering de AMvB onder de Wgiw, het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, in voorhang te brengen gelijktijdig met, of na, de indiening van het wetsvoorstel Wet collectieve warmte, zodat de uitwerking van de AMvB in samenhang met de Wcw kan worden bezien; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (29) verzoekt de regering om samen met de medeoverheden een loket aan te wijzen waar huishoudens laagdrempelig terechtkunnen tijdens en na hun overstap naar een collectieve warmteoplossing voor hulp bij (financiële) vragen en hulp bij het halen van hun recht, waardoor de transitie in de wijk een "menselijk gezicht" krijgt; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (30) verzoekt de regering niet alle vaste leveringskosten in het vaste tarief door te laten berekenen en een groter deel van de energierekening voor warmte gebruiksafhankelijk te maken zodat huishoudens met een laag energieverbruik en/of kleine woning niet onevenredig veel betalen, en dit te verwerken in het wetsvoorstel Wet collectieve warmte; verzoekt de regering voorafgaand aan de behandeling van de Wcw aan de Kamer voorstellen te presenteren hoe de betaalbaarheid van collectieve warmte afdoende geborgd wordt om de overstap naar warmtenetten aantrekkelijk te maken voor de burger, waarna de Kamer richting kan geven in het uitwerken van een van de alternatieven; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (31) verzoekt de regering om met woningcorporaties, gemeenten en warmtebedrijven te evalueren of de afspraken vanuit het Startmotorkader in de praktijk werken, te verkennen welke mogelijkheden er zijn om te borgen dat sociale huurders die voor 2030 overstappen of overstapten op een warmtenet, niet meer betalen dan zij in een gassituatie zouden hebben betaald, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (32) verzoekt de regering de participatie-uitgangspunten van Aardgasvrije Wijken te gebruiken en op zo'n manier in te zetten dat het het resultaat heeft dat een zeer grote meerderheid van de bewoners akkoord is met de aansluiting op het warmtenet of een ander systeem; Oordeel Kamer
 • Motie BBB (33) verzoekt de regering om de voorziene inhoud van de Wet collectieve warmte op te nemen in de Energiewet; Ontraden
 • Motie CDA (34) verzoekt de regering te onderzoeken of de kosten die warmtebedrijven maken, kunnen worden verlaagd, zoals de energiebelasting die warmtebedrijven betalen voor het verbruik van gas voor de hulpwarmtecentrales in hun warmtenetten; Oordeel Kamer
 • Motie SP (35) verzoekt de regering om bij de uitvoering van de Wgiw tot een plan te komen om het niet-meer-dan-andersprincipe individueel te garanderen; Ontraden
 • Motie SP (36) verzoekt de regering om samen met warmtebedrijven en corporaties een fonds te onderzoeken om het niet-meer-dan-andersprincipe individueel te garanderen; Oordeel Kamer
 • Motie SP (37) verzoekt de regering onderzoek te doen of het individuele bedrag van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) toereikend is; Oordeel Kamer
 • Motie SP (38) verzoekt de regering om tot de invoering van de Wet collectieve warmte te streven naar minimaal 50% eigenaarschap van (lokale) overheden voor toekomstige warmtebedrijven; Ontraden
 • Motie D66 (39) verzoekt de regering om de mogelijkheid tot gebouwgebonden financiering van woningen te versnellen, zodat bij de aanleg van warmtenetten woningen meteen optimaal geïsoleerd en verduurzaamd kunnen worden; Oordeel Kamer
 • Motie D66 (40) verzoekt de regering de rijkssubsidies voor verduurzaming te versimpelen en meer met elkaar in lijn te brengen, zodat alle huiseigenaren voor dezelfde ingrepen recht hebben op dezelfde subsidie; Oordeel Kamer

Dinsdag zal over de moties en amendementen worden gestemd, maar op verzoek van de Kamer wordt pas een week later over het wetsvoorstel gestemd. Dat geeft de fracties de tijd om een afweging te maken op basis van de aangenomen amendementen.

Via de NOS lekte uit dat het kabinet voornemens is in de Voorjaarsnota extra geld uit te trekken voor de aanleg voor warmtenetten. De verwachting is dat de plannen deze week worden gepresenteerd.

 • Verslag debat
 • NRC: Tweede Kamer zoekt naar oplossingen voor dure warmtenetten
 • NOS: Honderden miljoenen extra aan subsidie voor warmtenetten

Afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Het afgelopen week gepubliceerde afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving moet de leidraad worden voor waar er nog wel en waar niet meer gebouwd kan worden in de toekomst. Volgens minister Harbers blijkt hieruit dat er nog voldoende plek is om te bouwen. Onduidelijk blijft vooralsnog wat de juridische waarde van het document is. Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over de afdwingbaarheid van het kader. In de Kamerbrief spreekt Harbers van een 'hulpmiddel', terwijl de wens van het kabinet was om het kader vanaf 2025 verplicht te stellen voor woningbouw. In het kader wordt een oordeel gegeven waar er beter wel of niet gebouwd kan worden en of er wellicht extra maatregelen genomen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn ter bescherming tegen hoog water, bosbranden of verzakking.

 • Kamerbrief: Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving
 • Persbericht: Nog genoeg ruimte om te bouwen, maar kies verstandige locaties
 • Bijlage: Ruimtelijk afwegingskader klimaat-adaptieve gebouwde omgeving
 • Bijlage: Onderzoeksrapport ruimtelijk afwegingskader klimaat-adaptieve omgeving
 • NRC: De nieuwe ‘klimaatkaart’: waar wel (en hoe) of niet gebouwd mag worden
 • AD: Woningen op palen en hoge stopcontacten: op deze plekken kunnen toch nog huizen gebouwd worden

Wet versterking regie volkshuisvesting

De inbrengdatum voor het stellen van vragen over de Wet versterking regie volkshuisvesting is vastgesteld op 26 april om 14.00. Op donderdag 25 april wordt een rondetafelgesprek georganiseerd.

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)

Overige artikelen

 • Aedes: Aedes en Woonbond voor vereenvoudiging huurtoeslag
 • Neprom: Position paper NEPROM over Wonen en Bouwen
 • Trouw: Extra woningen boven op een bestaand gebouw: levert ‘optoppen’ echt iets op?
 • Volkskrant: Zie als jongere maar eens een woning in je eigen dorp te vinden: ‘De jeugd wil helemaal niet weg’
 • FD: Europol: vastgoed geliefd bij witwassende Europese criminelen
 • FD: Grote crash blijft uit in eerste maanden werken met Omgevingswet
 • Volkskrant: Voor makelaars Freddy en Fred is de voertaal nu Engels. ‘Expats vinden Amsterdamse huizen goedkoop, vergeleken met Parijs en New York’

Overige documenten

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie)
 • Verslag Wetgevingsoverleg Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)
 • Persbericht Europese Commissie: Richtlijn energieprestatie van gebouwen aangenomen om de energierekening te verlagen en de emissies te verminderen
 • Kamerbrief: Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023 (woningbouw)
 • Antwoord op vragen van de leden Dobbe en Van Nispen over de berichten 'Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023' en 'Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen'
 • Kamerbrief: Reactie op vragen commissie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 van het Centraal Planbureau (CPB) (eigenwoningforfait, hypotheekrenteaftrek, eigenwoningwaarden)
 • Persbericht: Internetconsultatie aanpassing splitsingsvrijstelling gestart
 • Internetconsultatie: Aanpassing splitsingsvrijstelling

Op de agenda

 • Woensdag 10.00: Commissiedebat Stikstof
 • Woensdag 11.55: Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector
 • Woensdag 13.30: Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen)
 • Woensdag 14.00: Technische briefing van TNO EN ACM over de warmtetarieven
 • Woensdag 17.15: Technische briefing Funderingsproblematiek
 • Donderdag 9.30: Commissiedebat Box 3
 • 25 april 10.00: Commissiedebat Ruimtelijke ordening (verplaatst naar 22 mei)
 • 25 april: 15.00 Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
 • 26 april 14.00: Deadline indienen vragen Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)
 • 22 mei 16.30: Commissiedebat Ruimtelijke ordening
 • 23 mei 17.00: Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
 • 13 juni 14.30: Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
 • 2024 Q1: Voortgangsrapportage naar aanleiding van Kamerbrief Modernisering Grondbeleid
 • 2024 Q1: Kamerbrief Groen in en om stad (GIOS)
 • 2024 Q1: Kamerbrief met meerjarenvisie Zicht op Nederland over datagedreven werken in de fysieke leefomgeving
 • 2024 Q1: Kamerbrief Taak Kadaster beheer en ontsluiten
 • 2024 Q1: Kamerbrief Verbeteringen en reparatie Kadasterwet
 • 2024 Q1: Kamerbrief Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen
 • 2024 Q1: Kamerbrief Toekomst Toeslagen rapportage
 • 2024 Q1: Kamerbrief Gegevensverwerking en deling door woningcorporaties
 • 2024 Q1: Kamerbrief inz. motie Landelijk sociaal statuut
 • 2024 Q1: Kamerbrief Beleidsdoorlichting
 • 2024 Q1: Kamerbrief Investeringsklimaat
 • 2024 Q1: Wet regie op de volkshuisvesting
 • 2024 Q1: Kamerbrief Platform hypotheken 2023
 • 2024 Q1: Kamerbrief Studenten
 • 2024 Q1: Kamerbrief Starters
 • 2024 Q1: Kamerbrief m.b.t. propositie investeringsklimaat
 • 2024 Q1: Kamerbrief Onderzoeken in het kader van kabinetswissel, onderzoek NPLV, reactie Woonbond
 • 2024 Q1: Kamerbrief Aanpak versnellen processen en procedures en capaciteit
 • 2024 Q1: Verzamelbrief Bouwen en Energie
 • 2024 Q1: Kamerbrief Uitkomsten onderhandelingen Europa EPBD IV
 • 2024 Q1: Kamerbrief Energielabels
 • 2024 Q1: Kamerbrief Rapport RLi
 • 2024 Q2: Voortgangsbrief Programma NOVEX en Mooi Nederland en stand van zaken Nota Ruimte
 • 2024 Q2: Kamerbrief (Voor)ontwerp Nota Ruimte
 • 2024 Q2: Ontwikkelprogramma Bonaire, St. Eustatius en Saba
 • 2024 Q2: Ontwerp-programma Bruidsschat – 2024
 • 2024 Q2: Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet over Q1
 • 2024 Q2: Rapportage Crisis- en herstelwet
 • 2024 Q2: Kamerbrief Woningtaxaties
 • 2024 Q2: Voortgangsrapportage Programma wonen en zorg voor ouderen
 • 2024 Q2: Contourenbrief wetswijziging hospita
 • 2024 Q2: Kamerbrief Vervolgaanpak vakantieparken
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang programma woningbouw en herijken woondeals
 • 2024 Q2: Kamerbrief Aanpak optoppen
 • 2024 Q2: Kamerbrief Transformatie
 • 2024 Q2: Kamerbrief Volkshuisvestingsfonds
 • 2024 Q2: Kamerbrief Grootschalige woningbouwlocaties
 • 2024 Q2: Kamerbrief Kronenburg
 • 2024 Q2: Kamerbrief Doorbouwfaciliteit
 • 2024 Q2: Kamerbrief aanpak kritische succesfactoren woningbouw
 • 2024 Q2: Kamerbrief Onderzoeken voorbereiding normering verwarmingsinstallaties
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang wijziging Bbl t.a.v. nestgelegenheden, zon op dak, toegankelijkheidseisen, CO2-meters scholen
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang wijziging Bbl aanscherping milieuprestatie-eis en voor meer gebruiksfuncties, wijziging bepalingsmethode
 • 2024 Q2: Kamerbrief Stand van zaken financieringsinstrumenten verduurzamingsmaatregelen gebouw gebonden financiering
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang WKB IWT
 • 2024 Q2: Kamerbrief Uitfaseren EFG-labels
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang Nationale Aanpak Klimaatadaptatie
 • 2024 Q2: Kamerbrief Concrete ontwikkelingen versnellingsagenda’s VvE’s
 • 2024 Q2: Voorstel Normering utiliteitsbouw 2030
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voortgang Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving
 • 2024 Q2: Verzamelbrief Bbl
 • 2024 Q2: Kamerbrief Voorhang MPG en wijzigingen Bbl Omgevingsregeling
 • 2024 Q3 en 4: Aanpassing Kadasterwet: AMvB inzake gecombineerd gebruik data
 • 2024 Q3 en 4: Inhoudelijke Verzamelwet Omgevingswet 20yy – 2024
 • 2024 Q3 en 4: Taak Kadaster beheer en ontsluiten
 • 2024 Q3 en 4: Verbeteringen en reparatie Kadasterwet
 • 2024 Q3 en 4: Invoeren maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster
 • 2024 Q3 en 4: Voortgangsbrieven implementatie Omgevingswet over Q2 en Q3
 • 2024 Q3 en 4: Staat van de Volkshuisvesting
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Toeristische verhuur
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief (aangescherpte) aanpak conceptueel bouwen
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief voortgang woningbouw
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Voorhang normering verwarmingsinstallaties
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Evaluatie CO-stelsel
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief PUR
 • 2024 Q3 en 4: Kamerbrief Tijdelijks bouw Bbl-eisen

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht