Politiek Nieuwsoverzicht 12 februari 2024

12-02-2024 10:33

Via ons politiek weekoverzicht houden we u op de hoogte van het relevante politieke nieuws voor onze sector. Met deze week onder andere: 

Wet betaalbare huur

Minister De Jonge vindt dat hij met zijn voorstel Wet betaalbare huur de institutionele beleggers vergaand tegemoet is gekomen ten opzichte van zijn eerdere voorstel. Dat valt te lezen in de Kamerbrief die afgelopen week werd gepubliceerd bij de presentatie van het wetsvoorstel. Ook zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van het kritische advies van de Raad van State. Een overzicht van de belangrijkste punten uit de wet:

- De wet zorgt ervoor dat bij ruim 300.000 huurwoningen bij de overgang naar een nieuwe huurder de huurprijs (geschat) met gemiddeld 190 euro per maand naar beneden moet.
- Het WWS wordt doorgetrokken tot 186 punten (1.123,13 euro, prijspeil juli 2023).
- De WOZ-cap gaat gelden vanaf de WWS-grens van 186 punten, maar woningen daarboven kunnen niet onder de grens van 186 punten zakken. Dit moet investeringen aantrekkelijk houden, ook in verduurzaming.
- De nieuwbouwopslag is verhoogd naar 10 procent. In het eerdere voorstel was dit 5 procent. De opslag geldt bovendien voor de eerste huurder, terwijl in het oorspronkelijke voorstel deze opslag voor tien jaar gold. Voorwaarde voor de opslag is dat de bouw start tussen de inwerkingtreding van de wet (beoogd 1 juli 2024) en 1 januari 2026.
- De Jonge gaat ervan uit dat de wet tijdelijk is, omdat deze vooral nodig is vanwege de huidige schaarste. Daarom wil hij de wet elke vijf jaar evalueren op noodzaak en doeltreffendheid. De Jonge verwacht dat de woningmarkt meer in balans is als de ambitie van 981.000 woningen in 2030 is gerealiseerd.
- De jaarlijkse huurverhoging wordt gemaximeerd op loonontwikkeling + 1 procentpunt. In het oorspronkelijke voorstel stond nog een verhoging van loonontwikkeling + 0,5 procentpunt.  
- Het WWS wordt juridisch afdwingbaar. Gemeenten moeten toezicht houden en handhaven.
- Huurders krijgen meer toegang tot de Huurcommissie doordat zij straks ook na een half jaar huurverlaging kunnen afdwingen.
- Verhuurders worden verplicht een puntentelling te overleggen aan nieuwe huurders.
- De verhuurdersbijdrage gaat omhoog om in de financiering van de Huurcommissie te kunnen voorzien.
- Kwaliteitsaspecten gaan zwaarder wegen in het WWS dan in het eerdere voorstel, zoals moderne voorzieningen als een kokendwaterkraan en airco. In het oorspronkelijke voorstel werd het WWS ook al gemoderniseerd, zoals een betere waardering voor buitenruimte en hoge energielabels.
- Om het WWS dwingend te kunnen maken worden de regels voor de puntentelling geobjectiveerd en vereenvoudigd, bijvoorbeeld via duidelijke definities, meetinstructies en rekenvoorbeelden. Als onderdeel hiervan hebben monumenten afzonderlijke regels gekregen.
- De maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimte worden met 25 procent verhoogd om dergelijke woningen rendabel te maken.
- Energieprestatie en locatie worden aan het WWS voor onzelfstandige woonruimten (WWSO) toegevoegd.

De uitgebreide details, inclusief de belangrijkste input vanuit belangenorganisaties, zijn te lezen in de memorie van toelichting (zie hieronder).

De Jonge rekent erop dat met de tegemoetkomingen institutionele beleggers en corporaties in de periode tot en met 2030 in staat blijven 100.000 middenhuurwoningen te realiseren. Op korte termijn komt het kabinet bovendien met een plan van aanpak om het investeringsklimaat te versterken, onder andere met betrekking tot volkshuisvesting.

In de brief nuanceert De Jonge opnieuw de zorgen rondom uitponden. Zo wijst hij net als een week eerder op de nieuwste cijfers van het Kadaster, waaruit blijkt dat het aantal verkopen in 2023 juist is afgenomen. Ook wijst hij erop dat 60 procent van de huurwoningen die straks onder de middenhuurregulering gaan vallen al onder de maximale huur van het WWS valt. Zij krijgen dus niet of slechts beperkt te maken met een huurprijsverlaging.

"Bij een fors deel van deze woningen is de huurverlaging minder dan 100 euro per maand (42 procent). In 11 procent dalen de huurinkomsten meer dan 400 euro per maand", aldus de minister. "Het grootste risico op uitponding zit bij woningen die fors in huurprijs naar beneden moeten. Dit zijn dan ook de woningen die nu voor een hoge huurprijs (duur) worden verhuurd en waarvan de huur dus ook niet betaalbaar is voor middeninkomens." Hij herhaalt in de brief wat hij een week eerder ook tijdens het debat over de volkshuisvesting aangaf, namelijk dat als deze huurwoningen worden verkocht deze onder betaalbare koop gaan vallen.

Tot slot roept hij de Kamer op om de wet snel te behandelen. "Ook investeerders roepen op tot snelle behandeling en duidelijkheid zodat de nieuwbouw doorgang kan vinden. Onduidelijkheid kan leiden tot uitstel of vertragen van nieuwbouwprojecten", aldus De Jonge.


Advies Raad van State over Wet betaalbare huur

In het advies toont de Raad van State begrip voor de wens om iets te doen aan de betaalbaarheid van huurwoningen, maar worden tegelijkertijd kritische kanttekeningen geplaatst. Zo wordt gewezen op de negatieve bijeffecten als uitponden en minder nieuwbouw. Ook had het kabinet in de ogen van de Raad te weinig oog voor de oorzaken, zoals het gebrek aan woningen. Verder wijst het adviesorgaan op de risico's die ook bestaan in de sociale huursector, zoals wachtlijsten en scheefwoners. Het wetsvoorstel lost het probleem van de doorstroming immers niet op. In het nader rapport schrijft De Jonge wat het kabinet met het advies heeft gedaan. Zo zijn her en der dingen verduidelijkt en is toegelicht hoe het kabinet de woningbouw wil aanjagen. Volgens de minister zorgt het wetsvoorstel juist wel voor doorstroming, omdat sociale huurders meer kans maken op een middenhuurwoning.

Amendement

GroenLinks/PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop diende vrijdag al een amendement (zie hieronder) in op het voorstel van De Jonge. Hij wil dat niet alleen de loonontwikkeling bepalend is voor de maximale huurprijsstijging, maar het laagste van inflatie of loonontwikkeling. Volgens hem is dat van belang om de koopkracht voor huurders te kunnen borgen. De Jonge hamerde er juist op dat door het volgen van de loonontwikkeling deze sowieso de koopkracht volgt. Ook wil De Hoop dat procentpunt verhoging die De Jonge bovenop de loonontwikkeling mogelijk maakt schrappen. 

 • Kamerbrief: Totstandkoming en opzet van het wetsvoorstel betaalbare huur
 • Bijlage: Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Bijlage: Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Bijlage: Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Bijlage: Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)
 • Bijlage: Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur)
 • Bijlage: Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)
 • Bijlage: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties totwijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
 • Bijlage: Notitie financiële effecten wijzigingen verhuur monumentale woningen
 • Bijlage: Eindrapport Artikel 2-onderzoek aanpassing Wetsvoorstel goed verhuurderschap (dwingend maken WWS)
 • Bijlage: Uitvoeringstoets Huurcommissie
 • Amendement van het lid de Hoop 36496-6 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie
 • Persbericht: Wetsvoorstel Betaalbare huur naar Tweede Kamer

Reacties

Institutionele beleggers en ontwikkelaars reageren negatief op de presentatie van het wetsvoorstel Betaalbare huur. Volgens IVBN en NEPROM doet de wet te weinig om nieuwbouw aan te jagen. NEPROM-voorzitter Jan Fokkema noemt de wet contraproductief. "Deze wet leidt over de volle breedte tot dermate grote inperking van huren dat investeerders geen middenhuurwoningen kunnen realiseren zonder financiële steun vanuit de overheid. Dit brengt de bereidheid van beleggers en ontwikkelaars om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming van middenhuurwoningen ernstig in gevaar. En daar zijn woningzoekenden niet mee geholpen", aldus Fokkema.

NEPROM en IVBN stellen voor om de nieuwbouwopslag door te trekken tot na 2025 en de overdrachtsbelasting te verlagen naar 6 procent. Ook moet de WWS-tabel geïndexeerd worden met CAO + 1% en moeten er meer punten gaan gelden voor B- en C-labels. De Woonbond vindt juist dat het wetsvoorstel de beleggers te ver tegemoet komt. "Daarmee dreigt de wet te ver van het doel af te drijven om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen en prijsstijgingen. De wet moet bewaken dat de maximale huur van de woning overeenkomt met de kwaliteit van de woning", aldus de Woonbond.

 • Vastgoedmarkt: Beleggers en ontwikkelaars wijzen aangepaste huurregulering af: 'Nieuwbouw in gevaar'
 • Woonbond: Kamer aan zet voor begrenzing huurprijs vrije sector
 • Vastgoed Belang: Een herhaling van fouten in de Nederlandse huisvestingsmarkt
 • IVBN en NEPROM: Nieuwe huurwet dreigt nieuwbouw af te remmen

Relevante artikelen mbt Wet betaalbare huur:

 • FD: Redt De Jonge zijn huurwet met ‘vergaande’ tegemoetkomingen aan woningbeleggers?
 • NRC: Haalt de middenhuurwet van Hugo de Jonge het? Dat wordt nog spannend
 • Trouw: Minister De Jonge wil lagere huren regelen nog voor een nieuw kabinet aantreedt
 • Trouw: Huren verlagen? Dat had tien jaar geleden moeten gebeuren

Procedurevergadering

Tijdens de procedurevergadering BZK heeft de Kamer besloten de Wet betaalbare huur niet controversieel te verklaren. Dat betekent dat de wet gewoon binnenkort zal worden behandeld. VVD wilde de behandeling staken, maar kreeg hiervoor geen meerderheid. Het voorstel van de PvdA voor een snelle behandeling (inbreng datum feitelijke vragen 29 februari) kreeg steun waarna rapporteur Peter de Groot (VVD) zijn taak neerlegde. Hij wilde als rapporteur immers nog allerlei kennissessies en rondetafelgesprekken organiseren, maar daar is weinig ruimte meer voor. Wel heeft minister De Jonge nog een technische briefing aangeboden en organiseert de Kamercommissie mogelijk alsnog een rondetafelgesprek met experts en stakeholders.

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 februari 2024
 • NRC: Huurwet Hugo de Jonge voor behandeling naar Tweede Kamer door steun NSC en PVV
 • FD: Huurwet De Jonge neemt eerste horde met steun van NSC en PVV

Staat van de Volkshuisvesting

Minister De Jonge wil verkennen hoe corporaties kunnen instappen bij het opkopen van woningen die uitgepond worden. Dat bleek afgelopen week tijdens het tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting. "In de motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of woningcorporaties voorrang kunnen krijgen bij de aankoop van woningen. Ik relativeer de zorg altijd dat een deel van de woningen zou kunnen worden uitgepond, maar tegelijkertijd bestaat die zorg wel. Maar u zegt eigenlijk: laat de corporaties instappen, want misschien kunnen zij dan gaan inponden. Dat is op zichzelf natuurlijk een hele goede gedachte, ware het niet dat "voorrang" suggereert dat ik ook bij wet voorrang zou kunnen geven of op een andere manier voorrang zou kunnen organiseren. Ik denk dat dat niet kan. Tegelijkertijd vraag ik mij af hoe corporaties zouden kunnen instappen als particuliere verhuurders uitstappen. Het is denk ik heel zinvol om met corporaties te gaan verkennen wat daarin te doen is", aldus de minister in reactie op een motie van GL/PvdA (1138).

Daarnaast ontraadde de minister alle moties om huurverhogingen te beperken. Wel wil hij in een Kamerbrief de huurindexatie toelichten als basis voor een debat hierover. "Want huurindexatie niet door laten gaan is niet zonder rekening. Dat betekent namelijk minder nieuwbouw en minder verduurzaming, dus moet indexatie wel doorgaan", aldus de minister.

"Indexatie moet ook voorspelbaar zijn, want corporaties moeten daarop kunnen plannen. Marktpartijen moeten daarop kunnen plannen. Dat moet dus bij ministeriële regeling of bij wet kenbaar worden gemaakt. Je kunt dat niet zomaar eventjes ieder jaar, al naargelang het beste uitkomt, bij motie willen wijzigen."

Verder wil de minister de Kamer in maart, naar aanleiding van zijn overleg in Brussel, informeren over de stand van zaken met betrekking tot de verruiming van de DAEB-ruimte.

Ingediende moties, inclusief oordeel kabinet:

 • Motie GL/PvdA (1136) verzoekt de regering te onderzoeken hoe de huurstijging dit jaar verder kan worden gematigd, en daar uiterlijk bij de Voorjaarsnota over te rapporteren aan de Kamer; Ontraden
 • Motie GL/PvdA (1137) verzoekt de regering om te onderzoeken hoe we de bouw gaande kunnen houden middels instrumenten als de SBI, om te voorkomen dat de bouw stilvalt, en opties ter dekking voor te leggen aan de Kamer; Oordeel Kamer
 • Motie GL/PvdA (1138) verzoekt de regering te onderzoeken of woningbouwcorporaties voorrang kunnen krijgen bij de aankoop van deze (beleggers, red) woningen; Oordeel Kamer
 • Motie GL/PvdA (1139) verzoekt de regering om de Kamer in de eerste helft van 2024 te informeren over hoe woningcorporaties hun rol beter kunnen pakken bij de realisatie van betaalbare middenhuurwoningen; Oordeel Kamer
 • Motie SP (1140) verzoekt de regering de huren in de corporatiesector te bevriezen en de woningcorporaties te compenseren; Ontraden
 • Motie SP (1141) verzoekt de regering extra middelen vrij te maken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, juist ook in wijken met een laag aandeel sociale huur; Ontraden
 • Motie SP (1142) verzoekt de regering pas op de plaats te laten maken bij de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties; Ontraden
 • Motie SP (1143) verzoekt de regering extra middelen vrij te maken voor de aanpak van sociale huurwoningen met gebreken, zoals schimmel en een laag energielabel, en huurders de mogelijkheid te bieden de aanpak hiervan te initiëren; Ontraden
 • Motie SP (1144) verzoekt de regering dit fundamentele grond- en mensenrecht te verwezenlijken door een pas op de plaats te maken met de verkoop, sloop zonder vervangingsnieuwbouw en liberalisatie van sociale huurwoningen; Ontraden
 • Motie BBB (1145) verzoekt de regering actief wet- en regelgeving aan te passen om het ombouwen van leegstaande stallen en schuren tot woningen mogelijk te maken; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (1146) verzoekt de regering om op zeer korte termijn concrete afspraken te maken met corporaties over het aantrekkelijk maken van woningdelen, over concrete aantallen te splitsen en op te toppen woningen per jaar en tevens met alle gemeenten te komen tot een eenduidig en eenvoudig proces voor alle aanvragers; Oordeel Kamer
 • Motie NSC (1147) verzoekt de regering om samen met marktpartijen in beeld te brengen welke ontwikkelingen er zijn in de investeringsbereidheid van marktpartijen op de woningmarkt in de periode 2021 tot op heden en daarbij de genomen fiscale maatregelen mee te nemen; Oordeel Kamer
 • Motie SGP (1148) verzoekt de regering zich in Europees verband blijvend in te spannen om de voorwaarden voor het bouwen van middenhuurwoningen door woningcorporaties te versoepelen; verzoekt de regering tevens onderzoek te doen naar maatregelen die woningcorporaties in staat stellen deze woningen ook daadwerkelijk te bouwen, bijvoorbeeld ook op financieel gebied; Oordeel Kamer
 • Motie PVV (1149) verzoekt de regering om bij de uitvoering meer oog te hebben voor de wensen van de toekomstige bewoners en de leefbaarheid van deze nieuwe woongebieden — onder andere: oppervlakte middenklassewoningen groot genoeg voor middenklassegezinnen met kinderen, parkeergelegenheid (eventueel met oplader), openbaargroenvoorziening, tuinen, speelvelden, fietspaden en voldoende uitvalswegen — zodat de leefbaarheid niet onder druk komt te staan in de toekomst; Oordeel Kamer
 • Motie PVV (1150) verzoekt de minister om de maximale stijging van de huurprijs per 1 juli 2024 vast te stellen op 3,5%; Ontraden
 • Motie D66 (1151) verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er zo snel als mogelijk gestart kan worden met de bouw bij Kronenburg; verzoekt de regering scenario's te ontwikkelen waarin de meer dan 2.000 studentenwoningen toch gebouwd kunnen worden, bij Kronenburg of op alternatieve plekken nabij Amsterdam; Oordeel Kamer

Dinsdag 13 februari zal over de moties worden gestemd.

Verslag debat

Salderingsregeling

Het blijft spannend of er in de Eerste Kamer voldoende steun is voor de afbouw van de salderingsregeling. Tijdens het debat afgelopen week kwam minister Jetten de twijfelende partijen BBB en GroenLinks/PvdA voorzichtig tegemoet, maar zij wilden aan het eind van het debat nog geen eindoordeel geven.

Tegenover GroenLinks/PvdA zegde Jetten toe met de sector in corporatiegesprek te gaan in gesprek te gaan over extra geld voor de uitrol van zonnepanelen op corporatiecomplexen. Hiervoor is 100 miljoen gereserveerd, maar de corporaties dringen aan op meer. Tijdens het debat liet Jetten duidelijk doorklinken dat hij dit met de sector kan regelen.

Ook wilde hij op verzoek van diverse partijen nog eens in een brief inzichtelijk maken hoe het zit met de terugverdientermijnen voor huishoudens, ook in relatie tot terugleververgoedingen, onderhoud, et cetera. Volgens Jetten is de inzet om de terugverdientijd niet verder te laten oplopen dan zeven jaar. Ook wil de minister bezien hoe huiseigenaren met koudwatervrees overgehaald kunnen worden om van het Warmtefonds en andere regelingen gebruik kunnen maken voor de aanschaf van zonnepanelen. De brief is vrijdag gepubliceerd, zie hieronder.

Daarnaast wezen partijen op het verband tussen de salderingsregeling en andere voorstellen, zoals de nieuwe energiewet. Volgens die partij kon de afbouw van de salderingsregeling niet los van de andere voorstellen worden beoordeeld De minister wees erop dat de Energiewet op korte termijn in de Kamer ligt en ergens in het voorjaar dus mogelijk in de Eerste Kamer. Hij suggereerde daarmee dat de stemming over de afbouw van de salderingsregeling kan worden uitgesteld tot dat moment. 

Ingediende moties, inclusief oordeel kabinet:

 • Motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. (J) over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds; Ontraden
 • Motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. (K) over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen; Oordeel Kamer
 • Motie Schalk (N) over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel; Ontraden

Dinsdag zal over de moties en het wetsvoorstel gestemd worden.

 • Verslag debat
 • Brief van de minister voor K&E naar aanleiding van plenaire behandeling EK wetsvoorstel afbouw salderingsregeling
 • NVDE: Nederland kan als wereldkampioen zonnepanelen maar beter de salderingsregeling afbouwen
 • Telegraaf: Afbouw subsidie op zonnepanelen stap dichterbij voor miljoenen huiseigenaren
 • Volkskrant: Nog steeds onduidelijkheid over lot salderingsregeling na debat Eerste Kamer
 • NRC: Of de ‘verkapte subsidie’ van zonnepanelen afgaat, is nog zeer de vraag
 • Trouw: Rob Jetten: ‘Ook zonder subsidie blijft het aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen’

Familiehypotheek

Staatssecretaris Van Rij verdedigt in antwoord op Kamervragen van GroenLinks/PvdA de familiehypotheek. Afgelopen tijd kwamen meerdere berichten naar buiten dat woningzoekers sinds de afschaffing van de jubelton lenen bij familie of vrienden. GroenLinks/PvdA vreest dat rijke families daardoor alsnog meer kans maken op de woningmarkt. Toch staat Van Rij achter de systematiek. "Rentekosten verliezen niet hun karakter als aftrekbare kosten als zij kunnen worden bestreden uit in de persoonlijke sfeer ontvangen bedragen. Ik vind de mogelijkheid van renteaftrek voor de financiering van de eigen woning en het benutten van de schenkingsvrijstelling daarom niet onwenselijk", zegt hij.

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Voordeel familiehypotheek groter dan jubelton’

Zuid-Holland

In het AD deed voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser een beroep op minister De Jonge om in te grijpen in Zuid-Holland. Volgens Visser zijn de extra betaalbaarheidseisen die de provincie stelt 'desastreus', omdat geen ontwikkelaar nog zal bouwen bij zulke hoge eisen. Het gevolg hiervan is dat de vereiste nieuwbouw er volgens hem niet zal komen. "Dus als je van de landelijke eis van 30 procent zelf nog eens 40 procent maakt, in de duurste provincie van het land met de grootste bouwopgave, dan werkt dat averechts. 40 procent van niets is niets, namelijk. 20 procent van veel is veel meer", aldus Visser. "Dus je moet je ook afvragen of je de mensen wel een plezier doet met fictieve percentages en een beleid dat alleen maar leidt tot stilstand. Het is desastreus voor de mensen die een woning zoeken. Het is desastreus voor de omgeving waar de voorzieningen niet op peil kunnen blijven. En het is desastreus voor bouwbedrijven die gewoon mensen aan het werk moeten houden en zonder werk in de problemen komen."

AD: Bouwend Nederland vreest bouwstop: ‘Extra eisen desastreus voor huizenzoekers en bouw’

Capital Value

Via het verlagen van de overdrachtsbelasting voor beleggers en het uitbreiden van de Startbouwimpuls kunnen vanaf dit jaar 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. Dat stelt Capital Value. De politiek moet dan wel haast maken en hierover bij de Voorjaarsnota beslissen. Volgens Capital Value dreigt het tekort op te lopen naar 450.000 woningen in 2027.

 • Capital Value: In 2024 kan gestart worden met de bouw van 100.000 woningen
 • Telegraaf: ’Als politiek in actie komt, toch snel 100.000 woningen erbij’

Remkes op de Aedes lezing

Johan Remkes heeft afgelopen week de Aedes-lezing uitgesproken. Diverse punten hieruit haalde de media.

 • Aedes: Johan Remkes: ‘Wonen is een fundament van bestaanszekerheid’
 • Aedes-lezing De Waarde van wonen
 • AD: Bij vorige formatie al twijfels over kabinetsdoelen woningmarkt, informateur Remkes: ‘Wensdenken’
 • Telegraaf: Oud-minister Johan Remkes kraakt woningplan Hugo de Jonge: ’Bouw ook in dorpen voor eigen jongeren’

Ouderenhuisvesting

In de woningbouwprogrammering hoeft minder ingezet te worden op ouderenwoningen dan gepland. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) na onderzoek. Minister De Jonge mikt op 300.000 woningen extra in 2030, maar slechts een deel daarvan is volgens EIB nodig. "Uit een analyse van het EIB naar toekomstig woon- en verhuisgedrag van drie groepen ouderen komt naar voren dat alleen de hierbinnen geplande 80.000 geclusterde woonvormen en de 40.000 zelfstandige verpleegzorgplekken lijken aan te sluiten bij de behoefte. Voor de 170.000 toegankelijke woningen die de minister hiernaast wil realiseren geldt dit niet", zo valt te lezen. 

"Er zullen in de periode tot 2030 weliswaar 340.000 ouderen verhuizen naar een toegankelijke woning, maar door sterfte en institutionalisering staat daar een aanbod van 440.000 toegankelijke woningen tegenover. Extra aanbod van toegankelijke woningen zal in deze context ook niet leiden tot betekenisvol meer mobiliteit onder ouderen. Ouderen blijken bovendien vaak al in een toegankelijke woning te wonen en de gemiddelde omvang van de overige woningen is relatief klein."

 • EIB: Ouderenhuisvesting: lokaal maatwerk biedt voldoende perspectief
 • Vastgoedmarkt: Veel nieuwe ouderenwoningen helemaal niet nodig, zegt EIB
 • Trouw: Bijbouwen voor het groeiend aantal ouderen? ‘Die woningen zijn er al’

Studenten

De Woonbond is niet blij dat studenten een uitzonderingsgroep zullen vormen in de Wet vaste huurcontracten. "De uitzondering betreft studenten die van gemeente verhuizen om tijdelijk in een andere gemeente te studeren. Het is de bedoeling om slechts deze studenten een tijdelijk huurcontract te bieden. De wet regelt alleen niet hoe dit wordt gecontroleerd. Daarmee dreigen alle studenten in de praktijk met een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar opgezadeld te kunnen worden. Terwijl studenten die tijdelijk in een andere gemeente studeren ook prima met een vast contract of een campuscontract kunnen huren", aldus de Woonbond.

Woonbond: Studenten trekken aan kortste eind bij tijdelijke verhuur

Dementievriendelijke woningen

Ministers De Jonge en Helder hebben afgelopen week de Kamer bijgepraat over het programma Wonen en Zorg voor ouderen. Hierin wordt onder andere ingegaan op de ambitie om zo veel mogelijk dementievriendelijke woningen te bouwen. De ministers wijzen erop dat de door de Kamer gewenste monitoring hiervan complex is, omdat de kenmerken van deze woningen moeilijk te monitoren zijn. Het zou de administratieve lasten voor gemeenten, zorgorganisaties en corporaties onevenredig verhogen. "De zorgorganisaties en woningbouwcorporaties worden middels de subsidieregeling zorggeschikte woningen wel nadrukkelijk gestimuleerd dementievriendelijk te bouwen in het sociale segment. Deze subsidieaanvragen worden gemonitord, waardoor een beeld ontstaat van de gebouwde dementievriendelijke voorraad", zo valt te lezen.

Kamerbrief: Voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen

MIEK

Woningbouw heeft afgelopen jaar meer prioriteit gekregen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK), zo valt te lezen in de voortgangsbrief. "In 2021 startte het MIEK met een scope van alleen de infrastructuurbehoefte van de industrie, in kaart gebracht via een inventarisatie van de energiebehoefte in de grote industrieclusters in Nederland (de Cluster Energie Strategieën (CES)). De scope van het MIEK is het afgelopen jaar verbreed door naast industrie nu ook andere energie vragende sectoren zoals woningbouw, mobiliteit en landbouw op te nemen", aldus de ministers Jetten en Adriaansens.

De verbreding komt ook terug in de provinciale MIEK's. "Op dit regionale schaalniveau zie je dat naast industrieprojecten ook dienstverlening en (hightech) bedrijvigheid, woningbouw en mobiliteitsprojecten aanleiding geven om infrastructuur te prioriteren in het pMIEK. De vraag naar energie vanuit deze andere sectoren neemt toe bijvoorbeeld voor de aansluiting van nieuwe woonwijken zoals in Almere en voor de uitrol van een laadpalen netwerk voor het opladen van auto’s", zo valt te lezen.

Kamerbrief: Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Overige artikelen

 • Natuur en Milieu: Stappen naar een Nederlandse groennorm
 • Eigen Huis: Waterschapslasten moeten eerlijker worden verdeeld
 • Gebiedsontwikkeling.nu: Financiële tegenwind maakt talloze woningbouwprojecten onhaalbaar
 • Aedes: Aedes en WSW maken met woningcorporaties een model voor ESG-rapportage
 • NRC: De enthousiaste chaletbouwer die grossiert in faillissementen ziet de bouw op Bonaire zonnig in
 • Trouw: Aanpak armoede in steden als Heerlen zinloos, zolang rijke gemeenten geen betaalbare huizen bouwen
 • FD: Woningmarkteconoom: ‘Waarom moeten we het kopen van huizen extra stimuleren?’
 • Vastgoedmarkt: Splitsen van woningen dé oplossing? 'Slechts' 16 procent gemeenten stimuleert het

Het politiek nieuwsoverzicht maakt VTW in samenwerking met 1848.nl

 


Veel gezocht