Nieuwsoverzicht 25 januari: Ollongren wil snel oplossing Vestia; Evaluatie Woningwet; meer vrouwen in top corporaties?

25-01-2021 12:12

Minister Ollongren is positief over het gepresenteerde plan om Vestia van de ondergang te kunnen redden. Ook geeft ze aan te faciliteren waar nodig, zo schrijft ze in een Kamerbrief. "Het advies biedt naar mijn oordeel een goede kans om tot een duurzame oplossing voor Vestia te komen. Ik streef er daarom naar om deze oplossing vanuit mijn rol mogelijk te maken en te faciliteren waar mogelijk en nodig", aldus de minister.

Belangrijk onderdeel van het plan is een uitruil van leningen tussen corporaties. Andere operaties nemen dan de leningen met hoge rente van Vestia over. Ook wordt de corporatie opgesplitst in drie kleinere corporaties. "Deze oplossing kan alleen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd worden als alle partijen de handen ineenslaan. De sector zal zich hierover uitspreken op het Aedes congres op 9 februari 2021. Indien de corporaties deze oplossing steunen, zal een bijdrage van alle betrokken partijen, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Aedes, Vestia en het Rijk nodig zijn om deze te doen slagen," schrijft Ollongren.

De minister wil op korte termijn tot overeenstemming komen en verwacht de Kamer hierover in het tweede kwartaal te kunnen informeren.

Kamerbrief: Duurzame Oplossing Vestia

Evaluatie Woningwet kan waarschijnlijk doorgaan ondanks val kabinet
Als een kabinet een demissionaire status krijgt, beslist de Tweede Kamer of zij aanhangige wetsvoorstellen nog gaat behandelen of zij "controversieel" worden verklaard. Deze voorstellen worden dan niet meer voor de Tweee Kamerverkiezingen worden behandeld. Op woensdag 27 januari a.s. wordt tijdens een extra procedurevergadering van de commissie Binnenlandse Zaken vastgesteld welke onderwerpen als gevolg van de kabinetsval controversieel worden verklaard. 

Het leek er even op dat de Evaluatie van de Woningwet (oorspronkelijk geagendeerd voor donderdag 28 januari van 17-21 uur) geen doorgang zou vinden. De VTW heeft er bij Kamerleden op aangedrongen door te gaan met de behandeling. Het wetsvoorstel is niet perfect, maar wel een verbetering van de huidige Woningwet 2015. Ook Aedes heeft gepleit voor een snelle afronding. 

De Tweede Kamer moet er woensdag formeel nog over besluiten, maar de Evaluatie van de Woningwet staat nu gepland op donderdag 11 februari van 14.00-18.00 uur. In verband met de avondklok vergadert de Tweede Kamer 's avonds niet en hierdoor verviel het debat op 28 januari a.s. De VTW is blij dat de Evaluatie van de Woningwet nog voor de verkiezingen behandeld wordt. De Tweede Kamer is vanaf 12 februari op reces tot de Tweede Kamerverkiezingen, dus het risico is nog wel aanwezig dat vanwege actuele ontwikkelingen andere debatten voorgaan en de behandeling alsnog vervalt. 

Oproep minister-president Rutte voor kwijtschelden schulden sociale huurders bij toeslagenaffaire
Minister-president Rutte heeft afgelopen week in het debat over de toeslagenaffaire ook woningcorporaties opgeroepen om schulden kwijt te schelden. Hij deed dat naar aanleiding van berichten dat de getroffen burgers achterna worden gezeten door schuldeisers na de mededeling dat zij zullen worden gecompenseerd voor het leed dat hen in de affaire is aangedaan.

Rutte: "Over het overnemen van die private schulden. Ik wil even echoën wat daarover is gezegd door de staatssecretaris van Financiën. Ik ben heel blij dat de Nederlandse Spoorwegen dit nu hebben gedaan. Ik ondersteun ook zeer haar oproep, namens het hele kabinet, om hetzelfde te doen. Dat raakt in het bijzonder natuurlijk de energiebedrijven, de woningcorporaties, de banken en de zorgverzekeraars. Dat zou echt enorm helpen. Die oproep doe ik dan maar even via de camera van de Tweede Kamer aan de energiebedrijven, de woningcorporaties, de banken en de zorgverzekeraars."

Diversiteit
Het kabinet is voorstander van meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Een wetsvoorstel wijzigt boek 2 van het Burgerlijk Wetboek om meer evenwicht aan te brengen in de samenstelling van grote bedrijven (BV's en NV's). Uit beantwoording van schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer blijkt dat het kabinet wil bezien of een dergelijk evenwicht ook aangebracht kan worden in de semipublieke sector, waaronder woningcorporaties. "Het kabinet heeft verder de aanbeveling van de SER overgenomen om een met dit wetsvoorstel vergelijkbare aanpak voor de (semi)publieke sector te ontwikkelen. Daarin zullen onder meer de woningcorporaties mee worden genomen."

Lees hier de nota naar aanleiding van het verslag

Lees hier het onderzoek van SEO / Adviesgroep Vinkenburg 'Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top' van december 2020.

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht