Nieuwsoverzicht 1 februari 2021: Kamer boos over huiseigenaren in sociale huurwoningen; beantwoording Kamervragen Vestia ; governanceWSW

01-02-2021 15:07

Kamerleden boos over huiseigenaren in sociale huurwoningen
Meerdere politieke partijen hebben afgelopen week Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van NRC naar inwoners van corporatiewoningen die tegelijkertijd (deels) eigenaar zijn van een of meerdere koopwoningen. "In totaal zijn dat zeker 1.055 mensen, die samen 3.344 huizen bezitten. Dat blijkt uit onderzoek dat het Kadaster uitvoerde in opdracht van NRC."

Volgens de krant is een dergelijke situatie mogelijk, omdat corporaties bij het toewijzen van woningen kijken naar het inkomen en niet naar het vermogen. Hoogleraar Boelhouwer stelt daarom in de krant voor om een vermogenstoets in te voeren.

VVD en CDA vragen de minister om deze optie te onderzoeken. "Bent u bereid te onderzoeken of corporaties de mogelijkheid gegeven kan worden om een vermogenstoets uit te voeren bij de toewijzing van een sociale huurwoning? Bent u bereid corporaties ook de mogelijkheid te geven die vermogenstoets uit te voeren gedurende een huurcontract?"

Lees hier het artikel in NRC (voor abonnees gratis, voor niet-abonnees mogelijk achter slotje)

Kamervragen Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA) 

Kamervragen Nijboer (PvdA)

Debat huurverhogingen vrije sector
Het wetsvoorstel van de PvdA om de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector te maximeren kan rekenen op brede steun. Afgelopen week werd vanwege de coronabeperkingen enkel de eerste termijn van de Kamer behandeld. De reactie vanuit indiener PvdA en het kabinet volgt deze week.

Met name VVD en CDA sputterden tijdens het debat tegen. Zij wijzen er met name op dat het rendement dat verhuurders halen ook nodig is om huurwoningen te kunnen realiseren. De VVD vroeg bovendien hoe juridisch houdbaar de wet is, omdat de wet maximalisatie ingrijpt in het eigendomsrecht. Daarom geldt de wet ook slechts voor drie jaar. Toch zien veel linkse fracties de wet als een belangrijke doorbraak in het aanpakken van de excessieve huren in de vrije sector.

Beantwoording Kamervragen VVD over Vestia
De recente nieuwsberichten over een structurele oplossing voor Vestia deden VVD-woordvoerder Daniel Koerhuis weer naar zijn pen grijpen om maar liefst 22 vragen te stellen aan minister Ollongren. Hierin berijdt hij onder andere zijn favoriete stokpaardje dat Vestia '1 miljard euro winst' behaald zou hebben in de jaarrekening. De minister antwoordt wederom dat dit geen winst is, maar een niet-gerealiseerde waardeverandering bij Vestia. Het is geen geld dat onderdeel uitmaakt van de kasstroom. De hele set aan Kamervragen en de beantwoording van de minister kunt u hieronder teruglezen. 

Antwoorden op Kamervragen van het lid Koerhuis (VVD) over Vestia (d.d. 29 januari 2021)

Governance WSW en strategisch programma
Minister Ollongren verwacht dat het programma om de problemen rond het risicokapitaal bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dit kwartaal kan worden afgerond. Dat zegt ze in een schriftelijk overleg over de problemen bij het WSW. Diverse fracties hadden hier grote zorgen over.

"In de toezichtrapportage van dit jaar geeft de Aw aan dat de aanbevelingen van Deloitte door het WSW met het Strategisch Programma voortvarend zijn opgepakt, maar dat de onzekerheid omtrent de toereikendheid van het risicokapitaal voort blijft bestaan zolang de uitkomsten van het Strategisch Programma nog niet zijn geïmplementeerd", aldus de minister.

"Het doel van het Strategisch Programma is om de onzekerheid over de toereikendheid van het risicokapitaal zo spoedig mogelijk weg te nemen. Het Strategisch Programma bevindt zich momenteel in een afrondende fase. Het WSW streeft naar afronding van het Strategisch Programma in het eerste kwartaal van 2021."

Verder rekent Ollongren erop dat het WSW de informatieverstrekking aan het ministerie, de Autoriteit Woningcorporaties en de gemeenten zal verbeteren.

"De Aw zal de verbeteringen die het WSW heeft toegezegd om de volledige en tijdige informatieverstrekking aan de stakeholders te waarborgen gedurende 2020 beoordelen op effectiviteit. De Aw zal daarbij beoordelen of deze toezeggingen van het WSW worden nagekomen en de uitvoering daarvan in de praktijk toetsen", schrijft Ollongren. "Daarnaast lopen gesprekken over de verdere praktische invulling van wederzijdse informatieverstrekking."

De Kamer had met name de SP zeer specifieke vragen over de situatie bij Vestia. De minister laten weten dat het WSW niet verwacht dat de corporatie op korte termijn een beroep zal doen op achtervang of het WSW.

Verslag van een schriftelijk overleg over toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector

Het nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht