Enquête evaluatie Governancecode

20-02-2024 11:11

In december 2023 berichtten wij u over de benoeming van de 'Commissie Evaluatie Governancecode Woningcorporaties'. Deze commissie, met als taak het evalueren en zo nodig aanpassen van de huidige Governancecode Woningcorporaties 2020, heeft deze week alle RvC-voorzitters uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête namens de gehele RvC.

Niet alleen RvC-voorzitters, maar ook alle bestuurders en bestuurssecretarissen zijn gevraagd input te leveren die de evaluatiecommissie kan meenemen in haar advies. Het advies van de evaluatiecommissie zal in juni ter besluitvorming worden voorgelegd aan de ALV.

Klankborgroep leden

Als onderdeel van het evaluatieproces heeft de VTW een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit leden die feedback en input geven aan het VTW-lid binnen de evaluatiecommissie. De samenstelling van de klankbordgroep is als volgt: Yvonne van Eck, Sylvo Gaastra, Bert Krikke (lid evaluatiecommissie), Ingrid van der Kraan (secretaris klankbordgroep en evaluatiecommissie), Miranda Noordermeer, Dominique Strörmann, Paulien Tanja, Frans Jozef van der Vaart, Bronia Vermaas- van de Bilt, Annette van Waning, Ruben Wenselaar en Sienke Wolters.

Input is waardevol

De input van de enquête is zeer waardevol voor de evaluatiecommissie. Door de enquête in te vullen helpt u mee aan de evaluatie en een goede Governancecode voor de sector. Bij voorbaat dank.


Veel gezocht