Bezoldiging per 2023 vastgesteld

24-11-2022 09:14

In de ALV van 22 november 2022 is de bezoldigingsregeling voor VTW-leden per 1 januari 2023 vastgesteld door de leden. Een ledenwerkgroep heeft op verzoek van de leden en het bestuur een advies uitgebracht over de bezoldiging. Leden konden hierover zowel vooraf als tijdens de ALV online hun stem uitbrengen.

Wat is er besloten?
De leden hebben besloten per 1 januari 2023 de beroepsregel bezoldiging als een adviesregeling te hanteren. De RvC kan de adviesregeling gebruiken om tot een passende bezoldiging te komen binnen de wettelijke kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en hierover naar de huurders en andere belanghouders transparant verantwoording af te leggen.

In andere maatschappelijke sectoren, zoals zorg en onderwijs, hebben de verenigingen van toezichthouders ook een adviesregeling over de bezoldiging van hun leden.

Adviesregel bezoldiging toezichthouders
De adviesregeling geeft een maximum bezoldiging aan voor de RvC’s van woningcorporaties naar grootteklasse. Hiermee wordt ook de systematiek van het wettelijk maximum gevolgd van de Regeling / staffel die de minister van BZK/VRO jaarlijks vaststelt.

De geadviseerde bezoldiging voor een RvC-lid bedraagt 8% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband). Het WNT-maximum ligt op 10%.

De geadviseerde bezoldiging voor een RvC-voorzitter bedraagt 12% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband). Het WNT-maximum ligt op 15%.
Geadviseerd wordt de totale bezoldiging van een RvC niet meer te laten zijn dan 52% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband).

Voor commissarissen in klasse I en J is het advies de maximum bezoldiging te bevriezen op het niveau van 2022. Dit tot het moment dat de geadviseerde maximum bezoldiging voor klasse H hoger ligt.

Jaarlijkse monitor
De leden hebben in grote meerderheid gestemd voor het (blijven) monitoren van de daadwerkelijke bezoldiging. Uit de jaarlijkse monitor (vanaf 2015) blijkt dat commissarissen in de corporatiesector hun bezoldiging matigen onder wat maximaal toegestaan is voor de specifieke grootteklasse van de corporatie. Hun totale bezoldiging lag in 2020 rond de 30% lager dan bij beloning op het wettelijk maximum en ruim 10% lager dan bij beloning op het maximum van de beroepsregel. Het bestuur van de VTW gaat ervan uit dat de adviesregel in 2023 door de leden als een goede leidraad wordt gezien bij het vaststellen van een passende vergoeding voor hun toezichthoudende taak.

Meer informatie
Voor de volledige regeling en de maxima 2023 ga naar de pagina Honorering.


Terug naar overzicht

Veel gezocht