Autoriteit Woningcorporaties en WSW: Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022

23-09-2022 09:14

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting. Zo vragen ze aandacht voor de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het opnemen van meerdere scenario-analyses in de begroting.

Hieronder de vier aandachtspunten zoals deze te vinden zijn op de website van de Autoriteit Woningcorporaties. Op de webste van het WSW is het aandachtspunt 'de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken' achterwege gelaten. Het WSW verwijst voor dit punt naar de website van de Aw.

Realiseerbaarheid meerjarenbegroting
In de Handleiding dPi is vastgelegd dat de op te nemen activiteiten in de meerjarenbegroting een zo realistisch mogelijke inschatting moeten zijn van een haalbare transitie (in omvang en realisatieperiode) die aansluit op de portefeuillestrategie.

Aw en WSW constateren dat de afwijking tussen begroting en realisatie soms erg groot is. Voor de eerste jaren van de prognoseperiode is het uitgangspunt dat de daarin opgenomen (des) investeringen een bepaalde mate van zekerheid kennen en te herleiden zijn naar individuele projecten. Voor de latere jaren is het portefeuilleplan kaderstellend en hoeven de gegevens niet volledig herleidbaar te zijn naar individuele projecten.

Verwacht wordt dat in de meerjarenbegroting een toelichting wordt opgenomen waarin ingegaan wordt op de realiseerbaarheid van de begroting.

De relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken
Het valt de Aw op dat veel corporaties in de meerjarenbegroting geen aandacht schenken aan de relatie tussen prestatieafspraken en de begroting. In het licht van het wettelijk kader en de Nationale prestatieafspraken wenst Aw een toelichting op de mate waarin de corporatie recent gemaakte prestatieafspraken heeft vertaald in de meerjarenbegroting. Dit maakt gelijk ook duidelijk wat de corporatie aan beleid heeft vertaald in de meerjarenbegroting dat niet direct is verbonden met prestatieafspraken.

De doorwerking van de Nationale Prestatieafspraken in het huurbeleid
De Nationale prestatieafspraken hebben een grote invloed op het huurbeleid van de corporaties. Aw en WSW vinden het van belang dat corporaties in de toelichting bij de meerjarenbegroting aandacht besteden aan het huurbeleid en in het bijzonder de aanpassingen die de corporatie noodzakelijk acht in relatie tot deze prestatieafspraken. Het kan immers de jaarlijkse huurverhoging en het streefhuurbeleid raken. Daarnaast is de inschatting van de effecten van de huurverlaging voor huishoudens met een inkomen tot 120% sociaal minimum zeer relevant.

Scenario-analyses
De toenemende onzekerheid in de economische ontwikkelingen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting. Dit maakt het relevant om inzicht te hebben in het effect op de meerjarenbegroting van scenario’s waarin de economische omstandigheden anders lopen dan verwacht. Aw en WSW verwachten dat corporaties in de meerjarenbegroting enkele scenario’s opnemen., Dit kunnen economische ontwikkelingen zijn, zoals: inflatie, loonkosten of rente die negatiever zijn dan de set in de vast te stellen begroting.

Op 23 september jl. heeft de VTW een podcast opgenomen over de Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022


Terug naar overzicht

Veel gezocht