VTW e-NIEUWS augustus 2016

Interview Erik Dannenberg: 'Zijn corporaties de opvangtehuizen bejaardentehuizen van de toekomst?'

Erik Dannenberg: “Beschermd wonen betekent in de toekomst niet dat je mensen in een groot gebouw bij elkaar zet, maar dat je waar mogelijk thuis de bescherming en begeleiding biedt die zij nodig hebben.”

In september en oktober organiseert de VTW regionale bijeenkomsten over de uitdagingen van corporaties in de wijken op het gebied van zorg, waarbij onder meer wordt ingegaan op de samenwerking met gemeenten. Thema is: 'Zijn corporaties de opvangtehuizen bejaardentehuizen van de toekomst?' Spreker is Erik Dannenberg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en voorzitter van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees verder

Handreiking werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen beschikbaar

De VTW is in 2015 een traject gestart om de leden handvatten te geven om het werving- en selectieproces van commissarissen te professionaliseren. Het doel is om de kwaliteit van het toezicht verder te verbeteren en het werving en selectie proces beter aan te laten sluiten bij de eisen die de Autoriteit Woningcorporaties stelt aan benoemingen en herbenoemingen door middel van de zogeheten “fit en proper toets”. 

Lees verder

Digitaal aanvragen VOG NP nieuwe bestuurders en commissarissen mogelijk

Woningcorporaties kunnen de benodigde VOG NP (Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen) voor beoogde nieuwe bestuurders en commissarissen voortaan ook digitaal aanvragen. Daarmee hoeft de solliciterende bestuurder of commissaris niet meer naar het gemeentehuis voor het aanvragen van een VOG NP. Bovendien is het goedkoper: het scheelt 7 euro per aanvraag.

Lees verder

Laatste kans: aanmelden voor masterclass "Effectieve interventie"

Op 12 september biedt de VTW de masterclass "Effectieve interventie" aan voor commissarissen die hun effectiviteit willen vergroten. Journalist Kees Boonman (1Vandaag, Kamerbreed) en Hildegard Pelzer (Governance Support) nemen u mee in de casus van een fictieve woningcorporatie en bespreken aan de hand van voorbeelden algemene tips en good practices hoe je als RvC op welk moment zou kunnen interveniëren.

Lees verder

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt fit en proper toets

Onderzoekers van de RUG enqueteerden voor hun onderzoek 'de fit en proper toets woningcorporaties in de praktijk' ruim honderd getoetste bestuurders en commissarissen. De onderzoekers vragen zich daarbij af of de toets in de huidige vorm op de langere termijn houdbaar is. 

Lees verder

Governancecode aangepast op nieuwe regels OOB

VTW en Aedes gaan de Governancecode aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aanleiding hiervoor is de invoering van de wettelijke bepaling dat woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden vanaf 1 januari 2018 worden aangemerkt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB).

Lees verder

Handreikingen over de implementatie van het reglement financieel beleid en beheer

Aedes en VTW hebben twee handreikingen over de implementatie van het reglement financieel beleid en beheer gepubliceerd. Bij de handreikingen horen modellen (treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut) die corporaties naar eigen inzicht kunnen gebruiken.Woningcorporaties zijn verplicht om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. De handreikingen van Aedes en VTW helpen corporaties bij de implementatie van een dergelijk reglement. De ene handreiking gaat over de implementatie van het reglement in brede zin, met bovengenoemde statuten. Corporaties kunnen die als naslagwerk gebruiken bij het opstellen van hun eigen stukken. De andere handreiking presenteert een methodiek (Management Control Framework) waarmee corporaties op basis van een systeemaanpak hun doelstellingen kunnen managen.

Lees verder