Handreikingen over de implementatie van het reglement financieel beleid en beheer

Aedes en VTW hebben twee handreikingen over de implementatie van het reglement financieel beleid en beheer gepubliceerd. Bij de handreikingen horen modellen (treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut) die corporaties naar eigen inzicht kunnen gebruiken.Woningcorporaties zijn verplicht om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. De handreikingen van Aedes en VTW helpen corporaties bij de implementatie van een dergelijk reglement. De ene handreiking gaat over de implementatie van het reglement in brede zin, met bovengenoemde statuten. Corporaties kunnen die als naslagwerk gebruiken bij het opstellen van hun eigen stukken. De andere handreiking presenteert een methodiek (Management Control Framework) waarmee corporaties op basis van een systeemaanpak hun doelstellingen kunnen managen.

Reglement in bredere context
De verplichting voor corporaties om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen is onderdeel van een brede ontwikkeling in het financieel beheer, de verantwoording en het intern toezicht bij organisaties die een publiek belang dienen. De Handreiking implementatie reglement financieel beleid en beheer kan fungeren als stimulans in de gesprekken tussen raad van commissarissen en het bestuur van corporaties over dit onderwerp.

Doelstellingen managen
De omgeving waarin corporaties opereren is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Naast nieuwe wetgeving, kregen zij te maken met toenemende invloed van ministerie, gemeenten en huurders. De handreiking over het Management Control Framework (MCF) bevat een voorstel voor het managen van de (volkshuisvestelijke) doelstellingen. Een MCF kan corporaties helpen bij een risicogerichte systeemaanpak van alle bedrijfsactiviteiten, uitvoering van toezicht en het afleggen van verantwoording tot in de haarvaten van de corporatie. De invoer van een dergelijke aanpak zal een aantal jaren in beslag nemen. Aedes en VTW geven met deze publicatie een eerste aanzet om het gebruik van een MCF te overwegen.

Feedback welkom
Opmerkingen naar aanleiding van de handreikingen zijn zeer welkom. De feedback wordt verwerkt in nieuwe versies van de documenten die na de zomer verschijnen. Reacties kunnen gemaild worden naar: reactiemodellen@aedes.nl.

model treasurystatuut

model investeringsstatuut

model verbindingenstatuut

handreiking Positionering van het Reglement financieel beleid en beheer, sturing activiteiten en modelstatuten

handreiking Voorbeeld van een management control framework voor corporaties

MCF COSO

 

 

 


Terug