e-NIEUWS maart 2016 (nr.2)

Afschaffing fictieve dienstbetrekking: wat verandert er voor u?

Op 1 mei a.s. wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders in de semipublieke sector afgeschaft. Wat verandert er voor u als u hier gebruik van maakt?

Lees verder

Verslag themabijeenkomst en ALV van 29 maart 2016

Op dinsdag 29 maart jl. vond er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW plaats over de meerjarenstrategie 2017-2020. Voorafgaand was er een themabijeenkomst met twee sprekers over disruptieve innovaties en de invloed van burgers op het beleid van woningcorporaties.

Lees verder

'Er wordt steeds meer van een RvC voorzitter verwacht' - interview met Willem van Leeuwen

Willem van Leeuwen is actief als bestuursadviseur, commissaris, consultant, docent en auteur. Onlangs verscheen van zijn hand een uitgebreide analyse van de bijzondere - en veranderende - positie van de voorzitter van de raad van commissarissen bij woningcorporaties. Dit interview komt voort uit zijn artikel over 'de groeiende verantwoordelijking van de RvC-voorzitter' uit "Governance, Bestuur en Toezicht."

Lees verder

Handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' gepubliceerd

Op verzoek van de VTW hebben Ben Spelbos en Hans van Vark de handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' geschreven. Deze VTW handreiking sluit aan op de actuele wet- en regelgeving en beoogt - mede tegen de achtergrond van praktijkervaringen - bij te dragen aan de verdere professionalisering van auditcommissies. Na een verkenning van de regelgeving wordt inhoud gegeven aan de organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie. Ingekleurd door de ervaringen van de praktijk worden een aantal aanbevelingen gegeven.
Deze handreiking ligt in het verlengde van de VTW publicatie 'De RvC, het bestuur en de accountant: spel met meerwaarde' (2013).

Lees verder

Kamerbrief minister Blok over artikel 'Het einde van de woningbouwvereniging'

Onlangs verscheen het krantenartikel 'Het einde van de woningbouwvereniging' over de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor woningbouwverenigingen. Het gaat dan vooral om de rol die de RvC / RvT inneemt bij de benoeming van bestuurders en commissarissen volgens de Woningwet, in plaats van de Algemene Vergadering van de leden van een woningbouwvereniging zoals in het Burgerlijk Wetboek. 

Lees verder

Léon Nijhof en Hans Klein Breteler in gesprek over de fit en proper toets

Vanaf 1 juli 2015 dienen alle toezichthouders in de corporatiesector voor (her)benoeming een positieve zienswijze ontvangen op de zogeheten 'fit en proper toets' van de Autoriteit Woningcorporaties. In deze e-NIEUWS een tweegesprek tussen Léon Nijhof, eigenaar van Corridors BV en Hans Klein Breteler, voorzitter RvT van Stichting Mooiland en oud-lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

Lees verder