Verslag themabijeenkomst en ALV van 29 maart 2016

Op dinsdag 29 maart jl. vond er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW plaats over de meerjarenstrategie 2017-2020. Voorafgaand was er een themabijeenkomst met twee sprekers over disruptieve innovaties en de invloed van burgers op het beleid van woningcorporaties.

Themabijeenkomst
Ronald van den Hoff trapte de themabijeenkomst af met een prikkelende presentatie over de grote veranderingen die nu spelen in de wereld op economisch terrein. De CEO van ‘Seats 2 Meet’ en oprichter van Society 3.0 gaf aan dat we midden in een tijdperk ven veranderingen zitten, waarin economische waarde niet langer op de traditionele wijze wordt gecreëerd, maar veel meer sprake is van co-creatie en het delen van specifieke kennis en ervaring. Hij verwacht dat deze trend zich de komende jaren alleen maar verder voortzet. Dit vraagt van organisaties – ook van woningcorporaties – een andere aanpak.

Co-productie, zo beaamde Steven de Waal (Oprichter PUBLIC SPACE en voorzitter RvC Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland), wordt steeds belangrijker en corporaties moeten daar zo goed mogelijk op inspelen. Het gaat volgens De Waal niet om meer gebruik maken van de traditionele kanalen voor medezeggenschap, maar juist – met behulp van moderne technologie – je huurders en bewoners mee te laten beslissen over hun eigen omgeving. Het “polderpaternalisme” is uitgewerkt en waar de samenleving nu om vraagt is maatschappelijk leiderschap. Dit biedt ook kansen voor woningcorporaties.

Veel aanwezige leden gaven achteraf aan onder de indruk te zijn van de bijdragen van de sprekers. Zo werd onder meer opgemerkt dat de ontwikkeling van allerlei (buurt)platforms grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van corporaties. Ook het punt dat met name jongeren woningcorporaties als een overheidsinstantie zien, vraagt om een heldere boodschap dat corporaties private partijen zijn met een maatschappelijke opdracht.

U kunt de lezingen van beide sprekers op de themabijeenkomst terugkijken via de volgende link: https://www.onlineseminar.nl/vtw/webinar/b66a1501-2412-4c34-a8e8-f802ab67fbbb/themabijeenkomst-en-extra-algemene-ledenvergadering-vtw-op-29-maart-as/#watch

Algemene Ledenvergadering (ALV)
In de ALV werd onder meer gesproken over de resultaten van de enquête over de fit en proper toets onder onze leden. De belangrijkste conclusie is dat de toets aanvullend zou moeten zijn op het werving en selectieproces van de RvC en dan met name zou moeten focussen op RvC’s waar de governance niet geheel op orde is.

Het belangrijkste agendapunt voor de vereniging was de vaststelling van de meerjarenstrategie 2017-2020. Directeur Albert Kerssies gaf een korte toelichting door middel van een presentatie. De meerjarenstrategie werd vervolgens unaniem aangenomen door de ledenvergadering.

“Dit is een mooi resultaat na maanden van voorbereiding, brainstormen, interviews met leden en belanghouders en niet te vergeten de ledenbijeenkomsten die we hebben georganiseerd,” aldus Kerssies. “We hebben veel nuttige input ontvangen van onze leden en deze verwerkt in de uiteindelijke versie. We kunnen nu hiermee aan de slag om onze vereniging nog verder te versterken.” Een toekomstbestendige vereniging voor toezichthouders met passie voor de volkshuisvesting, aldus Heino van Essen.

Tevens werd besloten om Martje Kieft maximaal een jaar langer in de commissie van Aanbeveling en Beroep te laten deelnemen om zo de continuïteit te waarborgen.


Terug