Nieuwsbrief 3 maart 2023

Autoriteit Woningcorporaties publiceert Staat van de Corporatiesector 2022

In de jaarlijkse Staat van de Corporatiesector geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het beeld van belangrijke actuele ontwikkelingen in de sector. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geïnformeerd over de Staat van de Corporatiesector 2022 en hier een reactie op gegeven. 

Lees verder

Nieuwe podcast: 'De Staat van de corporatiesector'

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de Staat van de corporatiesector 2022 gepubliceerd. In deze podcast bespreken Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de signalen en conclusies van de Aw. 

Lees verder

Interview met Wilma van Ingen (Domijn) over ambities regionale woondeal en rol toezicht - ‘We moeten vrolijke veerkracht tonen‘

Bestuurders en toezichthouders van corporaties moeten – net als de partners in de regio – ‘vrolijke veerkracht’ tonen om de afspraken uit de regionale woondeal waar te maken. Tijdens de regionale VTW-bijeenkomst op 16 maart – de eerste van dit jaar– spreekt directeur-bestuurder Wilma van Ingen van Domijn over regionale samenwerking in Overijssel/Twente en de rol van toezicht. Aansluitend gaan toezichthouders hierover met elkaar in gesprek. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden.

Lees verder

Lunchwebinars VTW: 10 maart, 3 april en 20 april 2023

De VTW organiseert in maart en april maar liefst drie lunchwebinars van 12.00 - 13.00 uur.

Laat je tijdens de lunch inspireren door een van deze drie webinars (of alle drie!).

Lees verder

VTW Academie: De huurder als consument en als strategisch partner

In de veranderende tijd waarin we leven, wordt de huurder steeds kritischer. De klant is een cruciale strategische partner met een wettelijke verankerde positie. Als corporatie is het van groot belang om in te spelen en inzicht te hebben op de huurdersbeleving en het thuisgevoel van de huurder in hun woning of buurt. Als strategische partner geven huurders belangrijke input voor het verbeteren van de dienstverlening, assetmanagement en wijkaanpak.

Lees verder

Bijeenkomsten Groene Huisvesters 2023

Jaarlijks organiseert Aedes met Groene Huisvesters bijeenkomsten die interessant zijn voor corporaties die hun woningen willen verduurzamen. Daarnaast organiseert Groene Huisvesters verschillende keren de training Klimaatadaptatie.

Lees verder

Wet bescherming klokkenluiders en aanpassing klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. De Wet bescherming klokkenluiders wijzigt op een aantal punten de regels zoals die nu nog gelden volgens de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo zijn in de nieuwe wet de eisen aan een klokkenluidersregeling uitgebreid.

Lees verder

Vacature lid Financiële Commissie

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een nieuw lid voor de Financiële Commissie. De vacature ontstaat per juni 2023 vanwege het einde van de benoemingstermijn van één van de huidige leden van de commissie.

Lees verder

SVWN: twee vacatures in het College van Deskundigen

Bent u vakbekwaam op het gebied van governance en lokaal bestuur, of een expert in financiën en volkshuisvesting? De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) vraagt u deze kennis en ervaring in te zetten voor de kwaliteit van de volkshuisvesting in Nederland.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 27 februari 2023

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: moties n.a.v. commissiedebat Woningbouwopgave, cijfers gevolgen vervallen bouwvrijstelling met grote onzekerheid omgeven, brede steun voor Wet goed verhuurderschap maar weinig steun voor voorstel CDA om woningcorporaties uit te zonderen van de wet, milieuprestatie warmtepompen minder goed dan gedacht, minister De Jonge zet in brief uiteen hoe het kabinet door wil met het vereenvoudigen van de huurtoeslag na het besluit om de normhuren uit het voorstel te halen, n.a.v. Kamervragen over fraude met huurlabels wil minister De Jonge bezien of de Huurcommissie een rol kan krijgen bij het geregistreerde energielabel en Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Huurverlaging 2023.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties: Mooiland, Woonik, Havensteder en deltaWonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een lid voor de Financiële Commissie. 

Lees verder