Wet bescherming klokkenluiders en aanpassing klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. De Wet bescherming klokkenluiders wijzigt op een aantal punten de regels zoals die nu nog gelden volgens de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo zijn in de nieuwe wet de eisen aan een klokkenluidersregeling uitgebreid.

Uiterlijk 17 december klokkenluidersregeling aanpassen
Concreet betekent het dat organisaties hun klokkenluidersregeling zullen moeten gaan aanpassen aan de nieuwste eisen. Dat hoeft door werkgevers met 50 tot 249 werknemers niet meteen te gebeuren. Zij moeten er op grond van de Wet bescherming klokkenluiders voor zorgen dat hun klokkenluidersregeling uiterlijk 17 december 2023 is aangepast aan de nieuwe eisen.

Sommige wettelijke eisen moeten overigens nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die nog niet is gepubliceerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe eis dat in de klokkenluidersregeling vastligt hoe een vermoeden van een misstand anoniem gemeld kan worden bij een onafhankelijke functionaris.


Aanpassing model-klokkenluidersregeling volgt spoedig
De Governancecode woningcorporaties 2020 schrijft voor dat woningcorporaties een klokkenluidersregeling hebben. Aedes zal de huidige model-klokkenluidersregeling op Aedes.nl aanpassen nadat bekend is wanneer de Wet bescherming klokkenluiders én de AMvB in werking treden.

VTW zet de door Aedes aangepaste regeling ook op website (https://vtw.nl/integriteit) zodra deze beschikbaar is.

Bron: https://www.aedes.nl 


Terug