Nieuwsbrief 17 februari 2023

Van de voorzitter: Extra controle accountant schiet doel voorbij - column Guido van Woerkom over de OOB status

Corporaties met meer dan 5000 woningen worden strenger door de accountant gecontroleerd. Wegen de effecten op tegen de hogere kosten voor corporaties en de extra inzet van medewerkers? We vermoeden al langer van niet. Om het zeker te weten, stelden we samen met Aedes een onderzoek in, aldus VTW-voorzitter Guido van Woerkom.

Lees verder

VTW en Aedes: Schaf OOB-status corporaties af

De interne beheersing en externe controle bij woningcorporaties zijn sterk verbeterd na invoering van de Woningwet. Vervolgens kregen corporaties met meer dan 5.000 woningen in 2020 de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB). Dit heeft niet tot verdere noemenswaardige verbetering geleid, zo blijkt uit onderzoek. Wel bracht het extra kosten met zich mee. Aedes en VTW pleiten daarom voor afschaffing van de OOB-status. Alternatief is een ondergrens van 35.000 woningen.

Lees verder

Verantwoording honorering RvC

Vanaf 2022 en 2023 zijn de regels die gelden voor VTW-leden, over de honorering van de RvC, veranderd. Naar aanleiding hiervan krijgt de VTW regelmatig vragen. In dit artikel wordt ingegaan op de overgang van bindende beroepsregel naar adviesregeling. In beide gevallen is het belangrijk dat de RvC via een zorgvuldig proces tot een maatschappelijk te legitimeren honorering van zijn werkzaamheden komt. Tevens moet over dat proces transparant verantwoording worden afgelegd in het RvC-jaarverslag. Dat stelt VTW-voorzitter Guido van Woerkom.

Lees verder

Internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) geopend

Minister De Jonge wil met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) ervoor zorgen dat de overheid (Rijk, provincie en gemeente) meer grip krijgt op de volkshuisvesting. Met meer regie kan strakker gestuurd worden waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. 

Lees verder

Hóe komen we samen tot betere afspraken?’ - Astrid van Egmond (Platform31) over webinar samenwerking prestatieafspraken

Samenwerken om tot goede prestatieafspraken te komen, is een kunst op zich. Tijdens het webinar van Platform31 op 23 februari a.s. gaan deelnemers van gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties hierover met elkaar in gesprek. Volgens Astrid van Egmond van Platform31 is het webinar ook relevant voor toezichthouders die meer inzicht willen in hoe de drie partners het beste lokale prestatieafspraken kunnen maken.

Lees verder

VTW Academie: NIEUW: Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen

Bij de ontwikkeling van een nieuw beleid of de behandeling van complexe vraagstukken is er vaak vanaf het begin van samenspraak met de bestuurder. De kunst is om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de RvC – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Het samenspel is een middel is om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. De ervaring leert dat een beter samenspel bevorderlijk is voor het innovatief denken en handelen van de organisatie. Dat is in deze tijd zeker geen overbodige luxe.

Lees verder

Twee nieuwe handreikingen voor professionals: Verkoopregels en zorgvastgoed (Volkshuisvesting Nederland)

Het verkopen van woningen die behoren tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan niet zomaar. Verkoop kan het volkshuisvestelijk belang nadelig beïnvloeden en daarom is in sommige situaties van tevoren goedkeuring nodig. De realisatie van zorgvastgoed kan onder voorwaarden een DAEB-investering zijn. Maar wat zegt de wet over deze zaken?

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 13 februari 2023: Minister wil kijken naar middelen om vertraging in de bouw tegen te gaan

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister wil kijken naar middelen om  vertraging in de bouw tegen te gaan, maar liet zich in een Kamerdebat nog nergens op vastpinnen; een update over woningbouwlocaties; wooncoöperaties, de Omgevingswet; normhuren; het saneringskader; middenhuur; en stemmingen over wetsvoorstel huurverlaging.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 5 corporaties: bij corporaties Ons Doel, Vidomes, l'escaut, Woonplus en Mooiland.

Lees verder