Nieuwsbrief 17 juni 2022

‘Volkshuisvesting samen in ere herstellen’ - Hugo de Jonge bij congres VTW en Aedes 'Van lobby naar leveren, naar nog meer leveren'

Met de afschaffing van de verhuurderheffing staat de corporatiesector op een keerpunt: minister Hugo de Jonge wil de volkshuisvesting in ere herstellen, samen met onder anderen de bestuurders en toezichthouders van de corporaties. Tijdens het gezamenlijk congres van VTW en Aedes op 9 juni spitste de discussie zich vooral toe op de vraag hóe de corporaties meer kunnen leveren.

Lees verder

Impressie van het gezamenlijke congres VTW en Aedes op 9 juni jl. (VIDEO)

Bekijk hieronder de video van het congres van de VTW en Aedes op 9 juni jl. In de video komen vier VTW-leden aan het woord en geven zij hun impressie van de dag. 

Lees verder

VTW stelt werkgroep in voor evaluatie beroepsregel - verslag Algemene ledenvergadering VTW op 9 juni jl.

Na het gezamenlijk congres met Aedes, waarin minister Hugo de Jonge zijn plannen toelichtte, riep bestuurslid Bert Krikke de aanwezige leden tijdens de aansluitende Algemene Ledenvergadering op om de inzichten van het congres met de eigen RvC te delen. Het agendapunt over de beroepsregel leverde tijdens de ALV op 9 juni een goede discussie op. Een werkgroep gaat de beroepsregel 2022 vervroegd evalueren.

Lees verder

Nieuw bestuurslid: Karin de Graaf

In de ALV van donderdag 9 juni jl. is Karin de Graaf gekozen tot bestuurslid van de VTW. Zij neemt de functie van penningmeester op zich.

Lees verder

Rapport Rli: Onderdak bieden, sturen op prestaties van woningcorporaties

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur heeft een advies uitgebracht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de volkshuisvesting. De raad adviseert onder meer om wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen. Ook vindt de Rli dat het Rijk veel meer dan in de afgelopen jaren moet sturen op het leveren van met de woningcorporaties afgesproken prestaties. De minister moet bovendien ingrijpen als er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd.

Lees verder

‘Bestuurder bevragen op brede visie duurzaamheid’ - interview met Gerard van Bortel (TU Delft, commissaris) over VTW-handreiking Circulaire economie en biodiversiteit

Corporaties moeten hun visie op duurzaamheid verbreden. Het thema omhelst meer dan alleen de energietransitie, zo stelt Gerard van Bortel, toezichthouder bij twee corporaties en één van de drie auteurs van de VTW-handreiking over circulaire economie en biodiversiteit. Toezichthouders moeten hun bestuurder bevragen op die brede visie op duurzaamheid.

Lees verder

Nieuwe handreiking: Toezicht op duurzaamheid - circulaire economie en biodiversiteit

De VTW heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op het thema 'Toezicht op duurzaamheid' waarbij specifiek wordt ingegaan op circulaire economie en biodiversiteit. Deze handreiking is een verdieping en aanvulling op de handreiking Toezicht op duurzaamheid (2017) en Toezicht op de energietransitie (2020).

Lees verder

VTW Academie: Hoe kunt u de teamvorming in uw raad versterken?

Als Raad van Commissarissen ontmoet u elkaar slechts enkele keren per jaar en ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel of optimale samenwerking. Vooral bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het aan op het samenspel binnen de RvC. Hierbij is het van belang te weten op welke wijze effectief kan worden samengewerkt door elkaar goed te kennen, elkaars kwaliteiten weten te benutten en terug te kunnen vallen op een gezamenlijke visie op toezicht. Hoe kunt u ervoor zorgen dat dit teamgevoel ontstaat?

Lees verder

‘Niet met vinger wijzen, maar helpende hand bieden’ - artikel in Aedes Magazine over onderzoek RUG naar relatie intern - extern toezicht

De relatie tussen intern en extern onderzoek is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Hoe kijken RvC-leden naar de relatie met de Autoriteit woningcorporaties, in deze tijd waarin steeds meer van corporaties wordt gevraagd?

Onderzoeker Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen was soms geraakt door de interviews met toezichthouders en bestuurders van corporaties. De sector staat voor grote maatschappelijke opgaven, van meer bouwen tot duurzaamheid. Maar snelle en makkelijke oplossingen zijn er niet. De ene keuze gaat ten koste van de andere. En dat doet pijn. ‘Ik heb diepgaande en openhartige gesprekken gevoerd, met de nodige emotie. Het gaat om belangrijke onderwerpen, om mensen’, vertelt Rink.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 13 juni 2022: Taskforce moet realisatie transformatie- en flexwoningen versnellen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week aan nieuws over de volkshuisvesting geen gebrek. De realisatie van flexwoningen en transformatie moet verder versneld worden; de minister roept corporaties op de aanbevelingen van de Taskforce Nieuwbouw te volgen; het wetsvoorstel Goed verhuurderschap naar de Tweede Kamer; het WoON onderzoek 2021; keuzevrijheid bij energietransitie; Programma Aardgasvrije Wijken; initiatiefvoorstel sociale huurwoningen lijkt kansloos; en de Eerste Kamer doet "welles, nietes" met de minister over de Omgevingswet.

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 6 corporaties online: bij Oost West Wonen, Woongoed Middelburg, Woningbouwvereniging Maarn, Wel Wonen, Woonkracht10, Rijswijk Wonen, De Vooruitgang, Vechthorst en Wonen Midden-Delfland. Daarnaast is de VTW op zoek naar een nieuwe directeur. 

Lees verder