e-NIEUWS september 2014 (nr. 1)

Rondetafelgesprek novelle / Herzieningswet 4 september

De kritiek was niet mals van betrokken partijen en deskundigen op het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. De commissie Wonen en Rijksdienst had, direct na het zomerreces, vertegenwoordigers uit de sector, bestuurders, toezichthouders en hoogleraren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek om hun mening te geven over het wetsvoorstel.

Lees verder

Eerste Kamer wacht op uitkomsten Parlementaire Enquete

De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 september jl. besloten om de behandeling van de novelle / Herzieningswet toelaten instellingen aan te houden, in afwachting van de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. 

Lees verder

Interview met Martin Verwoert, lid Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken

"Er moet veel meer aan de hand zijn dan wij als adviesgroep te zien krijgen"

Martin Verwoert is sinds de oprichting lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken van de VTW. Hij verkocht zijn bedrijf IPMMC Vastgoed in juli 2007 aan AM, een dochteronderneming van Bouwconcern BAM. Verwoert bleef tot 1 juli 2013 Voorzitter van de directie van AM Real Estate Development. Sinds die dag is hij weer als ondernemer actief. Daarnaast heeft hij zeer ruime ervaring als toezichthouder.

Lees verder

De Wooncooperatie als AMvB naar de Tweede Kamer

Minister Blok heeft een Algmenee Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld over de zogeheten "wooncoöperatie". Deze is met een nota van wijziging toegevoegd aan het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet toegelaten instellingen.

Deze maatregel omtrent de wooncoöperatie komt voort uit een toezegging aan de Eerste Kamer, waar senator Adri Duivesteijn (PvdA) voor gepleit heeft.

Lees verder

CFV krijgt meer handhavingsbevoegdheden

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft van minister Blok vier bevoegheden gemandateerd gekregen om meer te handhaven. Het gaat om:

  • het geven van een aanwijzing
  • de mogelijkheid dat een corporatie alleen met goedkeuring van het CFV bepaalde rechtshandelingen mag verrichten
  • een externe toezichthouder benoemen
  • een last onder dwangsom opleggen
Lees verder

Themabijeenkomst arbeidsvoorwaarden/pensioenen directeur-bestuurders

Vrijdag 26 september 9.30 tot 13.00 uur in Expo Houten

De themabijeenkomst is bedoeld voor commissarissen die namens de RvC het voortouw nemen bij de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder en gaat in op de actuele ontwikkelingen rondom arbeidsvoorwaardenbeleid en pensioenen.

Als gevolg van de wijzigingen in de pensioenwetgeving is vanaf 2015 het maximaal pensioengevend loon bij een fulltime dienstverband verlaagd naar € 100.000. Daarnaast is het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen verlaagd. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn de regels niet gewijzigd. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2015 67 jaar.

De themabijeenkomst gaat in op de volgende vragen. Wat betekent dit voor woningcorporaties? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder? Wat is de rol van de RvC bij deze veranderingen?

Er worden in deze bijeenkomst ook alternatieve beleidskeuzes besproken. De feedback daarop zal worden meegenomen in een VTW advies aan de leden.

Lees verder

Themabijeenkomst novelle /Herzieningswet en uitkomst PEW

Vrijdag 31 oktober 2014 9.30 tot 13.00 uur in Expo Houten

In de bijeenkomst worden leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de novelle/Herzieningswet. Hierbij zullen ook de conclusies van de PEW aan de orde komen.

Ronald van Vliet, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, zal "heet van de naald" een toelichting geven op het eindrapport van de commissie dat 30 oktober verschijnt. 

Erik Jan van Kempen, directeur Woningmarkt bij het directoraat–generaal Wonen en Bouwen bij het ministerie van BZK, zal de stand van zaken schetsen van de novelle/Herzieningswet die op 20 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en ingaan op de gevolgen van de uitkomsten van de parlementaire enquête voor deze wet.

Lees verder