e-NIEUWS juni 2014 (nr. 1)

Voorzitters aan het woord - Interview met Henk Breukink

Henk Breukink, voorzitter van de RvT van Hogeschool InHolland, staat centraal in dit deel van de serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

Gewetensvragen in een invloedrijke positie

Lees verder

Openbare verhoren Parlementaire Enquete begonnen

Op 4 juni jl. zijn de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW) begonnen. De commissie heeft in totaal casussen uitgelicht van zeven corporaties die specifiek aan de orde komen: Vestia, Woonbron, Rochdale, Rentree, Laurentius, Servatius en WSG.
Ook experts op het gebied van volkshuisvesting als dhr. J. van der Schaar en dhr. G. Erents zijn aan het woord gekomen.

Lees verder

Bijeenkomst VTW en WSW over risicobeoordeling

Op vrijdag 13 juni jl. vond in Houten een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de VTW en het WSW. Birgitte van Hoesel, bestuurder van het WSW, hield een heldere inleiding over de herijkte missie en risicostrategie van het WSW als ‘hoeder van de borg’.

Ze ging in op het nieuwe risicobeoordelingsmodel dat per 2014 in werking is getreden, de belangrijkste wijzigingen in het beleid en impact hiervan voor corporaties.

Lees verder

Rapport Algemene Rekenkamer kritisch op volkshuisvestelijk toezicht ministerie

Op 3 juni 2014 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport 'Toezicht op presteren van woningcorporaties' gepubliceerd. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe het volkshuisvestelijk toezicht op de corporatiesector vorm is gegeven sinds 1996.

Het rapport is bedoeld ter ondersteuning van de parlementaire enquêtecommissie en belicht het ‘volkshuisvestelijk toezicht’ van de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR). Dit is het toezicht op de mate waarin woningcorporaties erin slagen hun publieke kerntaak – het bouwen, beheren en verhuren van voldoende betaalbare woningen – effectief, doelmatig, rechtmatig en integer uit te voeren.

Lees verder

Bouwstenen voor High Performance Boards

Op vrijdag 23 mei jl. heeft prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers het ambt van hoogleraar Corporate Governance aanvaard bij de TIAS School for Business and Society van de Universiteit Tilburg. Bij die gelegenheid heeft zij ook de rede 'Bouwstenen voor High Performance Boards' uitgesproken.

Waar men bij 'Board' wellicht vooral denkt aan de Raad van Bestuur, geeft prof. Lückerath aan dat in de Angelsaksische wereld dan vrijwel uitsluitend aan de Raad van Commissarissen wordt gedacht. Haar rede gaat in op de factoren die bijdragen aan effectief functionerende Raden van Commissarissen.

Lees verder

Opvraag van urenbesteding in dVi

Van onze leden hebben wij signalen gekregen dat er vanuit hun corporatie het verzoek is gekomen om aan te geven hoeveel uren de desbetreffende commissaris in 2013 aan zijn of haar toezichtsfunctie heeft besteed. Die informatie wordt gevraagd in de dVi in de rubriek “Specificatie bezoldiging topfunctionarissen”.

Navraag bij ministerie van BZK

Lees verder