Opvraag van urenbesteding in dVi

Van onze leden hebben wij signalen gekregen dat er vanuit hun corporatie het verzoek is gekomen om aan te geven hoeveel uren de desbetreffende commissaris in 2013 aan zijn of haar toezichtsfunctie heeft besteed. Die informatie wordt gevraagd in de dVi in de rubriek “Specificatie bezoldiging topfunctionarissen”.

Navraag bij ministerie van BZK

De VTW heeft dit bij het ministerie van BZK nagevraagd, waarom deze opvraag is gedaan. In een reactie heeft het ministerie laten weten dat dit voorkomt uit de verantwoordingseis uit de WNT en de in uren uitgedrukte werklast van commissarissen.

Reactie van het ministerie
BZK geeft daarbij aan dat artikel 4 van de WNT eist dat de instellingen van iedere (gewezen) topfunctionaris, naast naam en functie, o.m. ook "de duur en omvang van het dienstverband of de functievervulling" vermelden. De "duur" heeft betrekking of een toezichthouder het hele verslagjaar of deels in dienst is geweest. De "omvang" gaat over de invulling van de functie (fulltime of parttime). Aangezien voor toezichthouders deze "omvang" niet van toepassing is, is ervoor gekozen om de "omvang" uit te drukken in het aantal uur dat er toezicht is gehouden.

Advies van de VTW
De VTW adviseert leden die deze vraag nog krijgen, om de tijdsbesteding zorgvuldig in te vullen. Hierbij dient u ook rekening te houden met de indirecte tijd, voorbereidingstijd en de activiteiten die indirect gekoppeld zijn aan het toezichthouderschap. U kunt hierbij pagina 11 van de honoreringscode erop naslaan, waar de genormeerde gemiddelde werkbelasting wordt beschreven en genoemd.


Terug