Bouwstenen voor High Performance Boards

Op vrijdag 23 mei jl. heeft prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers het ambt van hoogleraar Corporate Governance aanvaard bij de TIAS School for Business and Society van de Universiteit Tilburg. Bij die gelegenheid heeft zij ook de rede 'Bouwstenen voor High Performance Boards' uitgesproken.

Waar men bij 'Board' wellicht vooral denkt aan de Raad van Bestuur, geeft prof. Lückerath aan dat in de Angelsaksische wereld dan vrijwel uitsluitend aan de Raad van Commissarissen wordt gedacht. Haar rede gaat in op de factoren die bijdragen aan effectief functionerende Raden van Commissarissen.

De bouwstenen van High Performance Boards
Lückerath heeft negen bouwstenen geformuleerd:
- formele en informele rollen van de RvC;
- teamrollen binnen de RvC;
- samenstelling van de RvC;
- optimale zittingsduur van de commissaris;
- relatie tussen bestuur en toezicht;
- voorkomen van 'bias';
- balans tussen verleden, heden en toekomst;
- afleggen van verantwoording aan belanghebbenden;
- zelfevaluatie

U kunt de rede in verkorte vorm als pdf (48 pagin's) hier downloaden van de website van TIAS School for Business and Society.


Terug