Nieuwsbrief 13 maart 2020

Van de Voorzitter - videocolumn Guido van Woerkom over 'De Staat van de Corporatiesector'

In deze video bespreekt VTW voorzitter Guido van Woerkom de 'Staat van de Corporatiesector'. Hij gaat onder meer in op de grote daling van de netto kasstroom van corporaties en de governance-inspecties.

Lees verder

De VTW en het nieuwe coronavirus

De VTW volgt de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en de GGD ten aanzien van het nieuwe coronavirus. Het advies op dit moment is om evenementen met meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden tot 1 april a.s. Het advies is tevens dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven. Onze ledenbijeenkomsten op 27 maart 2020 over de Aedes benchmark in Apeldoorn en 23 april over digitalisering in Etten-Leur gaan vooralsnog door. De masterclasses van de VTW Academie gaan vooralsnog eveneens door.

Lees verder

‘Locaties nodig om woningnood op te lossen’ - interview met Erik Ronnes, Tweede Kamerlid CDA, over de wooncrisis

De crisis op de woningmarkt is te complex om daarvoor één oorzaak aan te wijzen, maar dat er te weinig beschikbare locaties zijn om voldoende woningen te bouwen, staat volgens CDA-kamerlid Erik Ronnes buiten kijf. Alleen in de stad bouwen biedt volgens hem onvoldoende soelaas. ‘We moeten ook locaties buiten de stad benutten.’

Lees verder

Nieuw: de VTW Podcast over de Evaluatie van de Woningwet en de actualiteit in de volkshuisvesting

Meer weten over de stand van zaken rond de Evaluatie van de Woningwet en de actualiteit in de volkshuisvesting? Luister dan naar de allereerste VTW Podcast, waarin senior beleidsmedewerker Hans Geurts twee experts als gast ontvangt: Eelkje van de Kuilen, advocaat en partner bij AKD en Randy Martens, belangenbehartiger bij Aedes.

Lees verder

Wonen, zorg en welzijn: Taskforce Wonen en Zorg; Oud en Zelfstandig in 2030 en samenwerking VTW en NVTZ

De sectoren wonen, welzijn en zorg kennen een met elkaar samenhangende maatschappelijke opgave. Organisaties kunnen deze alleen in verbinding met organisaties uit de andere sectoren beantwoorden. Daartoe is het ook voor toezichthouders in deze sectoren nodig oog te hebben voor de maatschappelijke opgave, de sectorkenmerken van de netwerkpartners als ook van governance bij lokaal samenwerken in netwerken. Dat is het uitgangspunt van de concrete samenwerking van de VTW en de NTVZ in 2020. We doen dit mede in het licht van de start van de Taskforce Wonen en Zorg en het rapport 'Oud en zelfstandig in 2030'.

Lees verder

VTW Academie: 'Het veranderende speelveld van de secretaris van de Raad van Commissarissen'

Door de toenemende complexiteit en scherpere eisen aan de top van het bedrijfsleven heeft de bestuurssecretaris een steeds zichtbaardere rol. Hierdoor beweegt de rol steeds meer naar het verbinden, vernieuwen en veranderen. De bestuurssecretaris wordt namelijk geacht overal van op de hoogte te zijn, in verbinding te staan met de gehele organisatie en relevante informatie tijdig en zorgvuldig naar bestuurders en commissarissen te vertalen, terwijl er tegelijkertijd vanuit wordt gegaan dat de secretaris discretie betracht bij de uitvoering van deze taak.

Lees verder

Strategisch programma WSW in consultatie tot 31 maart a.s.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is bezig met een aanpassing van het strategisch programma. De wijzigingen zijn op dit moment in consultatie tot 31 maart a.s. Het WSW wil met dit strategisch programma het borgstelsel verstevigen en het mogelijk blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op zoek naar een nieuw commissariaat in de volkshuisvesting? Op de website van de VTW kunt u vacatures vinden. Momenteel staan vacatures op onze website voor: Woningstichting Rentree in Deventer (2 leden); Stichting Woonopmaat in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee; Vecht en Omstreken in Breukelen; Reggewoon in Hellendoorn en Wierden (2 leden); Patrimonium in Barendrecht

Lees verder

’Technologie is een middel, geen doel op zich’ - artikel in Aedes Magazine over toezicht op digitalisering

Hoe zet je digitale technologieën in om de doelstellingen van de corporatie te bereiken? Dat is een strategische vraag die bij uitstek in de bestuurskamer op tafel zou moeten liggen. Toch staat digitalisering nog niet in elke RvC op de agenda. Drie toezichthouders aan het woord over kansen en dilemma’s.

Lees verder

De toekomst is aan het organisatienetwerk! Recensie van: "Organisatienetwerken; De organisatievorm van de toekomst"

Netwerken is hot! Steeds vaker werken woningcorporaties samen met andere organisaties in organisatie-netwerken om complexe problemen in de wijk op te lossen. Onze wereld is zo veranderd en complex geworden dat oplossingen die altijd gewerkt hebben niet langer voldoen. Organisatienetwerken, verbanden van onafhankelijke organisaties die met elkaar een gezamenlijk maatschappelijke resultaat nastreven, zijn dan ook sterk in opkomst. Maar eenvoudig is het niet: onderzoek toont aan dat 80 procent van de organisatienetwerken faalt in de aanpak. Organisaties moeten durven loslaten en dat geldt ook voor toezichthouders. 

Lees verder