Wonen, zorg en welzijn: Taskforce Wonen en Zorg; Oud en Zelfstandig in 2030 en samenwerking VTW en NVTZ

De sectoren wonen, welzijn en zorg kennen een met elkaar samenhangende maatschappelijke opgave. Organisaties kunnen deze alleen in verbinding met organisaties uit de andere sectoren beantwoorden. Daartoe is het ook voor toezichthouders in deze sectoren nodig oog te hebben voor de maatschappelijke opgave, de sectorkenmerken van de netwerkpartners als ook van governance bij lokaal samenwerken in netwerken. Dat is het uitgangspunt van de concrete samenwerking van de VTW en de NTVZ in 2020. We doen dit mede in het licht van de start van de Taskforce Wonen en Zorg en het rapport 'Oud en zelfstandig in 2030'.

Taskforce Wonen en Zorg
De komende twee jaar gaat de Taskforce Wonen en Zorg aan de slag om lokale partners te stimuleren en te ondersteunen bij het overbruggen van het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Ons land is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. De Taskforce Wonen en Zorg is in januari 2020 van start gegaan. Lees hier meer over de Taskforce en de doelstellingen.

Rapport Oud en Zelfstandig in 2030
Hoewel de samenwerking NVTZ-VTW nadrukkelijk niet alleen over ouderen gaat, wijzen we in dit kader graag op een aanbeveling aan bestuurders, beleidsmakers én interne toezichthouders uit het recente rapport 'Oud en zelfstandig in 2030'. Het rapport is uitgebracht door de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen onder voorzitterschap van Wouter Bos.

De aanbeveling luidt: ‘Bestuurders en interne toezichthouders dragen een zware verantwoordelijkheid. Zij zullen actief de samenwerking met maatschappelijke partners moeten zoeken en daarin de maatschappelijke (regionale) opgave moeten laten prevaleren boven het belang van hun eigen organisatie. Dit vraagt van toezichthouders aandacht voor maatschappelijk toezicht, naast aandacht voor kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid.'

Samenwerking VTW en NVTZ
In 2018 en 2019 organiseerden de VTW en de NVTZ samen drie inspiratiesessies over ‘personen met verward gedrag’, ‘de aanpak van de schulddienstverlening’ en ‘netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen’. De actuele ontwikkelingen in wonen, zorg en welzijn, in relatie met de governance van lokale netwerken, zijn voor de VTW en de NVTZ de reden om een concrete samenwerking met elkaar aan te gaan.

De VTW en de NVTZ geven hier in 2020 handen en voeten aan door middel van onder meer kennisuitwisseling, gezamenlijke opleidingen, inspirerende regionale bijeenkomsten en begeleidingsaanbod op aanvraag. U wordt hier de komende maanden verder over geïnformeerd en bij betrokken. Wilt u zelf meedenken of meedoen? Neem dan contact op met de projectleiders Hans Geurts (VTW) of Monique Wijnties (NVTZ).


Terug