SVWN: Nieuwe visitatiemethodiek: 'Methodiek 7, samenwerken aan opgaven.'

03-02-2023 10:21

Op 1 maart 2023 lanceert SVWN een nieuwe visitatiemethodiek met de naam ‘methodiek 7, samenwerken aan opgaven' als opvolger van methodiek 6.0. In de nieuwe methodiek staat de dialoog met huurders en samenwerkingspartners centraal, zodat corporaties voortdurend in afstemming blijven met hun omgeving. De VTW brengt het persbericht van de SVWN graag onder uw aandacht.

Visitaties geven een beeld van maatschappelijke prestaties
De visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties voor huurders en gemeenten en laat zien of de corporatie de goede dingen doet. SVWN vindt het belangrijk dat visitaties aanknopingspunten geven voor verantwoording, verbetering, ontwikkeling en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland.

Met experimenten hebben we nieuwe vormen en benaderingen geprobeerd
In de afgelopen jaren heeft SVWN het mogelijk gemaakt om experimenten uit te voeren. Die gaven corporaties de mogelijkheid om samen met visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen van visitaties uit te proberen. We startten de experimenten met Vernieuwing maatschappelijk gesprek. Vervolgens gaven we ruimte aan De kracht van het lokale woonnetwerk. Sinds maart 2021 werd de mogelijkheid geboden mee te doen aan Rijker visiteren waarin we de kracht en de impact van de visitatie voor corporaties, huurders en gemeenten wilden vergroten. Voorts is in een experiment over Netwerkvisitatie samen met de wetenschap een waarderingskader ontwikkeld voor samenwerking binnen netwerken. De resultaten van alle experimenten zijn gewogen en waar succesvol gebleken, verwerkt in methodiek 7.

SVWN heeft een grootschalig onderzoek laten doen ter voorbereiding op de nieuwe methodiek
Om input van belanghebbenden en belangstellenden te ontvangen, heeft SVWN een grootschalig onderzoek gedaan naar de optimalisatie van maatschappelijke visitatie. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de gehouden synthetron-sessies onder huurders, ambtenaren, wethouders en bestuurders en medewerkers van woningcorporaties. Het verschenen onderzoeksrapport van BMC heeft de basis gelegd voor gesprekken met andere stakeholders van SVWN om tot deze vernieuwde methodiek te komen.

De nieuwe methodiek biedt ruimte om met huurders en gemeenten in gesprek te gaan
De SVWN streeft er voortdurend naar om een stelsel en een methodiek aan te bieden die aansluit bij de actuele omstandigheden in de samenleving. Daarnaast moet de methodiek gelegenheid geven aan de bureaus en de woningcorporaties om in gesprek te gaan met hun huurders, gemeenten en alle andere organisaties om de corporaties heen over samenwerking en ontwikkeling. Methodiek 7 biedt hiervoor voldoende ruimte.

De nieuwe methodiek gaat u positief verrassen
De SWVN is ervan overtuigd dat methodiek 7 u zal verrassen. De rapporten zullen korter zijn, het maatschappelijk presteren krijgt meer aandacht, de administratieve last wordt lichter én er wordt meer ruimte geboden aan de visiterende bureaus en aan de corporaties om de nadruk te leggen op wat zij belangrijk vinden.

Save the date: Op 3 april organiseert de VTW een lunchwebinar over de nieuwe visitatiemethodiek. De SVWN geeft daarin een uitgebreide toelichting op wat er allemaal gaat veranderen. Van 12.00-13.00 uur bent u van harte welkom via Teams. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.


Terug naar overzicht

Veel gezocht