Politiek nieuwsoverzicht 3 juni 2024

04-06-2024 13:39

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

Wet betaalbare huur

De Wet betaalbare huur haalt mogelijk alsnog het Staatsblad op 1 juli. De Eerste Kamer ziet geen aanleiding voor een nadere adviesvraag bij de Raad van State nu deze al heeft laten weten onverkort vast te houden aan het eerder negatieve oordeel over de wet. Tijdens de procedurevergadering in de Eerste Kamer is met potlood vastgelegd dat het plenaire debat zal worden gepland op 18 juni met stemmingen op 25 juni. Voorafgaand volgen nog wel één of twee schriftelijke vragenrondes. Minister De Jonge heeft steeds aangedrongen op spoedige behandelingen om de wet per 1 juli in te kunnen laten gaan. Na een spannende wetsbehandeling haalde de wet onlangs een meerderheid in de Tweede Kamer. Sindsdien blijven er echter bij diverse experts grote twijfels over de gevolgen van de wet. In de nota naar aanleiding van het verslag reageert De Jonge op alle schriftelijke vragen in de Eerste Kamer. Zijn verdediging sluit aan bij de onderbouwing eerder in de Tweede Kamer. Net als in de Tweede Kamer lijkt ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor de wet.

Verduurzaming gebouwde omgeving

Vooruitlopend op het nieuwe kabinet is minister De Jonge gestopt met het traject om de hybride warmtepomp te gaan verplichten. Dat laat hij weten in een verzamelbrief over Verduurzaming gebouwde omgeving. "In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat 'de verplichting om vanaf 2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren, wordt geschrapt'. Hierom zal de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin de normering verwarmingsinstallaties wordt geregeld, nu niet verder in procedure worden gebracht", schrijft hij.

Wel vult hij aan dat er door de sector al forse investeringen zijn gedaan als gevolg van het voornemen om de hybride pomp te verplichten. Ook blijft het volgens hem nodig om de overstap te maken in het licht van de klimaatdoelstellingen. "Ook de komende jaren blijft beleid gericht op opschaling in de markt, kostenreductie en prestatieborging van de installaties nodig om deze omslag te realiseren", aldus de minister.

In de brief informeert hij de Kamer verder over de tweede tranche van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma, de inzet van de middelen voor doehet-zelf-maatregelen, de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren en het Warmtefonds.

 • Kamerbrief: Verduurzaming gebouwde omgeving
 • Rapport: Roadmap prestatieborging (hybride) warmtepompen
 • Rapport: Onderzoek normering ruimteverwarmingssystemen
 • Rapport: Rapportage verkenning monitoring wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
 • Rapport: Jaarverslag 2023 Warmtefonds 2
 • Rapport: Doenvermogen woningeigenaren normering verwarmingsinstallaties

Groen in en om de stad

Het kabinet heeft afgelopen week de handreiking Groen in en om de Stad gepubliceerd. Deze moet gemeenten en provincies helpen bij het organiseren van groen bij de ruimtelijke planvorming. Volgens het kabinet ligt het daarbij voor de hand op wijkniveau te bezien hoe hieraan invulling wordt gegeven. "Elk wijktype heeft een eigen norm afgestemd op zijn eigen kenmerkende ruimtelijke en stedenbouwkundige eigenschappen. Hierdoor kan ingespeeld worden op de lokale context", zo valt te lezen. "Deze aanpak sluit aan bij conclusies uit eerdere onderzoeken van WUR en PBL dat één generieke norm voorbijgaat aan de diversiteit aan functies en doelen van groen en de noodzaak om op verschillende schaalniveaus te sturen."

In de brief wordt verder een inschatting gegeven van de verwachte kosten en baten van investeringen in groen. "De baten die in geld kunnen worden uitgedrukt kennen afhankelijk van het ambitieniveau een bandbreedte tussen de €4,6 - 8,9 miljard over een periode van 50 jaar. [.,] De kosten voor de aanleg van groene maatregelen kennen een bandbreedte van €3,6 - 7,1 miljard. Dit is exclusief jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud à €83,6 mln", aldus het kabinet. Om in te schatten wat de groenopgave van de overheid vergt is nader onderzoek nodig.

Ook is er een juridische analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden binnen de Omgevingswet om op de realisatie van groen te kunnen sturen. Uit de verkenning blijkt dat er meerdere opties zijn en deze worden in de brief nader toegelicht. De routes zijn afhankelijk van ambitie, concreetheid en middel. De regels kunnen daarbij open of gesloten van aard zijn. Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt genoemd als mogelijk instrument hiervoor. In de brief wordt benadrukt dat besluitvorming hierover aan een nieuw kabinet is. Bij de uitwerking zal nadrukkelijk het gesprek gevoerd worden met stakeholders, waaronder de bouwsector.

"Uitgangspunt hierbij is dat de vervolguitwerking en eventuele juridische borging van Groen in en om de Stad niet leiden tot belemmering van de woningbouwproductie en rekening houden met uitvoerbaarheid van medeoverheden. Verdere uitwerking wordt in samenhang bezien met de verdere uitwerking van de landelijke maatlat", zo valt te lezen.

 • Kamerbrief: Voortgang Groen in en om de Stad (GIOS)
 • Document: Handreiking Groen in en om de Stad
 • Rapport: Financiële verkenning groen in en om de stad
 • Document: Calculaties GIOS nationaal. Kosten voor groen in en om de stad
 • Document: Sturen op groen in en om de stad met de Omgevingswet
 • Persbericht: Handreiking helpt gemeenten met meer groen in de stad

Europese parlementsverkiezingen

Zowel Aedes als de Woonbond doken afgelopen week in de verkiezingen voor het Europees Parlement die deze week op de agenda staan.

 • Aedes: Wat staat er in de Europese verkiezingsprogramma's over wonen?
 • Woonbond: Europese verkiezingen gaan ook over wonen

Senioren

Ouderen willen in de toekomst zo lang mogelijk thuis blijven wonen en pas bij een zorgvraag overwegen te verhuizen naar een passende woning. Daarbij is ontmoeting met anderen wel een voorwaarde. Ook moet deze seniorenwoning betaalbaar zijn en in de buurt zijn van de oude woning. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans en Bureauvijftig waar Aedes over schrijft.

Aedes: Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht