Politiek nieuwsoverzicht 29 april 2024

01-05-2024 11:18

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

(Let op: Komende twee weken verschijnt deze update niet in verband met het meireces)

Met deze week onder andere:

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Het rondetafelgesprek over de Wet versterking regie volkshuisvesting ging afgelopen week niet door vanwege overlap met andere parlementaire activiteiten. Wel werden er weer een aantal position papers gepubliceerd. Zo valt te lezen dat NEPROM zich tegen de eis van tweederde betaalbaar keert. Volgens de koepel van ontwikkelaars kunnen businesscases niet meer sluitend worden gemaakt als daar geen financiële middelen tegenover staan. Hierbij wordt een link gelegd met de geamendeerde wet die de maximale huurverhogingen in de vrije sector (wet-Nijboer) regelt en de Wet betaalbare huur. Deze voorstellen hebben volgens NEPROM "grote impact op de mogelijkheid om overal in Nederland tweederde in het betaalbare prijssegment te bouwen".

Ook wordt bezwaar gemaakt tegen het landelijke generieke karakter van de wet, terwijl woningmarktregio's en omstandigheden veranderen.  "Wettelijke verankering gaat voorbij aan die flexibiliteit, nu en in de toekomst, en daarmee aan de lokale en regionale vraag naar woningen. Streefwaarden, prijsgrenzen en percentages in de wet of in de memorie van toelichting vastleggen leidt tot verstarring en vertraging", zo valt te lezen. Ook wordt voorgesteld de wet op te splitsen in een deel dat zorgt voor versnelling en spreiding, en een deel dat de instructieregels voor betaalbaarheid regelt.

Aedes laat in het position paper weten overtuigd voorstander te zijn van de wet, maar de Kamer wordt er wel op gewezen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten komen. Ook is het reguleren van de grondprijs essentieel om posities te kunnen verwerven. De Woonbond wil verdere aanscherpingen aan de wet, zodat woningen langer voor de specifieke betaalbaarheidsgroep beschikbaar blijven (instandhoudingstermijn). Ook moeten de regels steviger sturen op sociaal, ook als er in een gemeente al voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Een overzicht van de overige position papers is te vinden in de nieuwsbrief van afgelopen week.

De deadline voor het stellen van vragen over de wet was afgelopen vrijdag, maar het verslag hiervan was zondagavond nog niet beschikbaar.

 • Position paper Aedes t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting d.d. 25 april 2024
 • Position paper Woonbond t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting d.d. 25 april 2024
 • Position paper NEPROM t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting d.d. 25 april 2024
 • Position paper Dakloosheid Voorbij! t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting d.d. 25 april 2024

Woningbouwimpuls

Minister De Jonge reageert verheugd op de interesse in de laatste ronde van de woningbouwimpuls. Er zijn 75 aanvragen ingediend door 60 gemeenten voor een bedrag van 338 miljoen euro. De Jonge heeft in eerste instantie 48 aanvragen goedgekeurd. De rest krijgt nog een herkansing. "Hiermee wordt er bijgedragen aan de bouw van 28.828 woningen, waarvan 72% in het betaalbare segment. Dat is aanzienlijk hoger dan in voorgaande tranches (66% betaalbaar). Maar we zijn er nog niet: in de volgende fase van deze tranche krijgen de afgewezen projecten nog een kans", aldus de minister, die het herkansingsloket snel wil openen en de Kamer hierover voor de zomer wil informeren.

Verder deelt De Jonge mee dat de middelen die zijn vrijgemaakt voor studentenhuisvestingsprojecten niet succesvol zijn gebleken. Er werden slechts 6 aanvragen ingediend waar studentenwoningen een onderdeel van waren. "Ik heb daarom besloten om de € 20 mln. inclusief btw uit het amendement die bestemd is voor een financiële regeling specifiek voor studentenhuisvesting separaat uit te geven, en niet binnen deze tranche van de Woningbouwimpuls", aldus De Jonge. "Op korte termijn kom ik bij u terug met een voorstel om de studentensteden te bedienen met de € 20 mln. inclusief btw die hiervoor bedoeld is."

Ook laat de minister weten geen reden te zien nadere eisen te stellen aan betaalbaarheid onder de 250.000 euro. In een kwart van de aanvragen zijn dit type woningen al opgenomen.

 • Kamerbrief: Uitkomsten eerste deel zesde tranche Woningbouwimpuls
 • Brief Toetsingscommissie eindadvies zesde tranche Woningbouwimpuls
 • Bijlage: Onderbouwing en Evaluatie Regeling Woningbouwimpuls 2020 tranche 6
 • Persbericht: Zesde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor 28.828 nieuwbouwwoningen

Netcongestie

Het ministerie van BZK gaat in gesprek met diverse woningmarktpartijen om de acute problemen met netcongestie te kunnen aanpakken. Dat schrijft minister Jetten in een Kamerbrief over de urgente problemen in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Ook wordt onderzocht of in de sociale huursector isolatie beter gestimuleerd kan worden. In Flevoland, Gelderland en Utrecht worden met spoed aanvullende maatregelen genomen om de problemen als gevolg van netcongestie aan te pakken. In deze provincies dreigen woningbouwprojecten spaak te lopen. In de Kamerbrief worden diverse maatregelen opgesomd, waaronder slimme aanstuurbare warmtepompen en het werken aan 'netbewuste nieuwbouw'. Als noodmaatregel wordt onder andere gesproken over 'tijdelijke schakelstanden' om pieken beter op te kunnen vangen. Ook wordt de tijdelijke inzet van gasgeneratoren geopperd en regelbaar vermogen op lagere spanningsniveaus.

 • Kamerbrief: Versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU)
 • Persbericht: Maatregelen tegen vol stroomnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht versneld en uitgebreid
 • NOS: Provincie Utrecht grijpt terug naar gas vanwege overvol stroomnet

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht