Politiek nieuwsoverzicht 26 april 2021: vragen Eerste Kamer over Woningwet 2015; trage overgang aardgasvrij; tariefsverlaging verhuurderheffing;

26-04-2021 13:17

Vragen over Evaluatie Woningwet in de Eerste Kamer 
Diverse fracties in de Eerste Kamer hebben vragen ingestuurd naar aanleiding van wijzigingen van de Woningwet. Zo zetten leden van het CDA, D66, PvdA en GroenLinks vraagtekens bij het aangenomen amendement-Koerhuis, waarin staat dat een tijdelijk huurcontract van twee naar drie jaar kan worden verlengd.

PvdA en GroenLinks schrijven "grote moeite" te hebben met het amendement. "Terwijl steeds meer huizen worden opgekocht door beleggers, die dat natuurlijk doen om te verhuren, krijgen zij met dit amendement ook nog eens extra marktvrijheid: tijdelijke huurcontracten van drie jaar, in plaats van contracten voor onbepaalde duur, zoals vroeger altijd de norm was en dat nog zou moeten zijn."

De Eerste Kamer is al eerder gebotst met minister Ollongren over de sociale huursector. Eerder ging het om huurstijgingen. De minister wilde de wijziging van de Woningwet 2015 per 1 juli a.s. in laten gaan. De kans dat dit nog gaat gebeuren, is klein. De wijziging van de Woningwet gaat mogelijk nog wel later dit jaar in. 

Lees hier het voorlopig verslag met de vragen van de fracties in de Eerste Kamer (19 april 2021)

Trage overgang aardgasvrij
Fractieleden van vrijwel alle partijen leverden tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 22 april jl. forse kritiek op de aanpak van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Niet alleen haalden diverse partijen aan dat de voortgang in het aardgasvrij maken van woningen te wensen overliet, ook kreeg de PvdA veel bijval toen het zei dat de huidige aanpak vooral op het gebied van communicatie de plank misslaat.

"Het grootste probleem is dat geen mens weet waar hij aan toe is", aldus PvdA-lid Nijboer, die daarbij aanhaalt dat het gaat om echt praktische zaken. "Het is nu een zooitje ongeregeld." Hij kreeg hierin bijval van CDA-lid Mulder, die kon melden dat de mensen in haar wijk te horen hebben gekregen dat de buurt in 2030 'full-electric' moet zijn. "Ze willen best dingen doen, maar als tegen ze wordt gezegd dat de vloer eruit moet maar dat ze niet weten hoe de financiering zit, is dat gewoon geen aantrekkelijke optie."

Volgens minister Ollongren zijn het de gemeenten die de proeftuinen overzien de aangewezen partij om de bewoners goed op de hoogte te stellen van de specifieke plannen in de wijken. Zowel de SGP als de SP begonnen over het mogelijk in de wacht zetten van een derde tranche van het PAW. "Minister persisteert op de derde tranche, terwijl we allemaal vinden dat de eerste en de tweede niet lopen. Is ze geholpen met een motie?", aldus fractielid Bisschop (SGP). De SP opperde dat er gewacht kon worden op de resultaten van het bewonersonderzoek, die in de zomer worden verwacht.

Ollongren gaf hier echter niet in thuis en haalde aan dat gemeenten al zitten te wachten op de start van de derde tranche. Het is de bedoeling dat de derde ronde op 1 juni van dit jaar wordt opengesteld. Gemeenten moeten voor 1 november hun aanvraag opstellen als ze een proeftuin willen worden.

Diverse partijen zien ook heil in het zo snel mogelijk in het leven roepen van een Nationaal Isolatie Programma, desnoods met financiering vanuit het EU-herstelfonds. Ook hierin kon de minister, die wijst op de demissionaire status van het kabinet, niks betekenen.

Meerdere fracties hebben een tweeminutendebat aangevraagd waarin ze verder kunnen praten over diverse onderwerpen. Zo omschreef fractielid Koerhuis van de VVD al dat hij op ramkoers zit met de minister over de fysieke taxatie. Hij vindt dat de huizenbezitter op onnodige kosten wordt gejaagd als voor elke hypotheekverhoging "iemand fysiek langs moet komen. Dat kan online."

Tegemoetkoming tariefsverlaging verhuurderheffing voor woningcorporaties en particuliere verhuurders 
Minister Ollongren wil woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders via een tariefsverlaging van de verhuurdersheffing tegemoetkomen, zo schrijft ze in een Kamerbrief over de eerder doorgevoerde huurbevriezing en over de uitvoering van de wet Eenmalige huurverlaging huurders.

De inzet van de verhuurders is de komende jaren namelijk hard nodig op het gebied van onder meer verduurzaming en dus is Ollongren eerder al tot de conclusie gekomen dat er structureel 200 miljoen euro nodig is als tegemoetkoming van deze groep. "Dat biedt hen tijdig zekerheid over het op peil kunnen houden van hun investeringscapaciteit." Een volgend kabinet moet volgens de minister keuzes gaan maken voor structurelere oplossingen.
Voor de groep overgebleven verhuurders, waaronder kleine particuliere verhuurders, wordt 40 miljoen euro vrijgemaakt. "Hiermee kunnen deze verhuurders hun toekomstige verdienvermogen op peil houden. Ik zal hiertoe één of meerdere subsidieregelingen inrichten."

Kamerbrief stand van zaken over de huurbevriezing en reactie op de uitvoering van de Wet Eenmalige huurverlaging 

Afronding strategisch programma WSW
Minister Ollongren heeft afgelopen week de Kamer in een Kamerbrief bijgepraat over de afronding van het Strategisch Programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
"In het Strategisch Programma zijn belangrijke afspraken gemaakt over de verbetering van het kapitaalbeleid van het WSW, is meer duidelijkheid gegeven over financiële risico’s voor de achtervangpartijen – de Staat der Nederlanden en gemeenten – en is meer zeggenschap gecreëerd voor de deelnemende corporaties."

De nieuwe afspraken zullen per 1 juli in werking treden. De minister schrijft dat er voldoende ruimte is gelaten voor evaluatie en eventuele verbeteringen van het borgstelsel in de toekomst. 

Kamerbrief Afronding strategisch programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Op 18, 20 en 28 mei kunt u VTW ledenbijeenkomsten volgen over het strategisch programma van het WSW. Rob Rötscheid en Gert-Jan Weiman van het WSW geven een presentatie en beantwoorden uw vragen over het strategisch programma. De bijeenkomsten zijn online via Zoom op 18 mei, 20 mei en 28 mei

Overig
In verband met de meivakantie is er op 3 mei a.s. geen politiek nieuwsoverzicht.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Veel gezocht