Politiek nieuwsoverzicht 22 mei 2023

23-05-2023 15:15

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Minister De Jonge wil bestaande woonvoorraad beter benutten, de Rekenkamer roept de politiek op om de woningbouwimpuls tegen het licht te houden, Wet vaste huurcontracten aangenomen door Tweede Kamer, in de Tweede Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel om burgemeesters meer bevoegdheden te geven om woningen te sluiten, Huurcommissie krijgt relatief vaker klachten over particuliere verhuurders. 

Beter benutten bestaande woonvoorraad

Minister De Jonge heeft afgelopen week maatregelen gepresenteerd om de bestaande woonvoorraad beter te benutten. Hij wil dat onder andere doen via het mogelijk maken van meerdere woningen op een kavel, meer mensen in een woning en het verbeteren van de doorstroom. Volgens de minister zijn bijvoorbeeld door splitsing tot 2030 in potentie 80.000 tot 160.000 extra woningen mogelijk. Via optopping zouden 100.000 woningen mogelijk zijn.

Om optoppen aantrekkelijker te maken wil De Jonge optop-producten en bouwprocessen standaardiseren. In eerste instantie wil hij daarom lopende initiatieven in kaart brengen en een programmatische aanpak ontwikkelen. Met betrekking tot splitsing wil hij in gesprek met gemeenten en hen aanmoedigen hier meer gebruik van te maken. Nu hanteren veel gemeenten een restrictief beleid in het kader van de leefbaarheid.

Om de bouw van mantelzorgmicrowoningen mogelijk te maken wil hij een instructieregel aan het Besluit kwaliteit leefomgeving toevoegen, zodat dit onder de Omgevingswet vergunningsvrij kan. Ook moet het hiermee mogelijk worden om microwoningen te bouwen voor aandachtsgroepen.

Verder wil de minister samenwonen onder ouderen stimuleren en in dat kader start hij een experiment in Zuid-Holland. Ook wil hij via een informatiecampagne meer aandacht voor de mogelijkheden van hospitaverhuur. Dit zou in zijn ogen ook een oplossing kunnen zijn voor statushouders in de tussenfase naar een permanente woning.

Met de NHG, kredietverstrekkers en hospitabemiddelaars wil De Jonge onderzoeken hoe het voor hypotheekverstrekkers aantrekkelijk blijft om hospitaverhuur toe te staan. Vooralsnog zijn zij immers terughoudend bij het toestaan van verhuur, gezien de beperktere waarde bij verhuur. "Ik verwacht de conclusies hiervan voor de zomer aan uw Kamer te kunnen meedelen in de brief over het platform hypotheken", aldus de minister.

De Jonge kondigt tot slot aan de effectiviteit van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (IAH) te willen onderzoeken. Deze maatregel zou de doorstroom moeten verbeteren, maar het is onduidelijk of dat ook zo werkt. Deze evaluatie wordt eind dit jaar verwacht.

Rekenkamer roept politiek op woningbouwimpuls tegen het licht te houden

De Rekenkamer roept de politiek op om de woningbouwimpuls tegen het licht te houden. Afgelopen week werden de verantwoordingsstukken van de verschillende ministeries naar de Kamer gestuurd en daaruit bleek dat de Rekenkamer wederom kritisch is op het middel om de woningbouw aan te jagen. Volgens de Rekenkamer is niet vast te stellen of de impuls daadwerkelijk impact heeft, onder andere omdat de vergoeding per woning relatief laag is en ook gemeenten met een beperkt woningtekort profiteren.

Minister Bruins Slot legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Kamer door te stellen dat het een wens van de Kamer was om de impuls voor het hele land beschikbaar te maken en dus niet alleen voor de regio's met grote tekorten. Bovendien stelt ze in het jaarverslag dat de impuls weldegelijk effect heeft.

In haar reactie richting de Rekenkamer zegt ze bovendien: "De beoordelingscriteria en de indieningsvoorwaarden borgen dat de Wbi alleen wordt ingezet voor woningbouwprojecten die urgent zijn en effectief bijdragen aan de woningbouwopgave, en waarvoor is aangetoond dat een bijdrage vanuit de Wbi noodzakelijk en efficiënt is."

  • Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Reactie minister Bruins Slot
  • Jaarverslag en Slotwet BZK

Wet vaste huurcontracten aangenomen door Tweede Kamer

Zoals verwacht is afgelopen week alsnog de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie aangenomen die vaste huurcontracten weer de norm maakt. Zoals bekend zijn er daarmee nog slechts een aantal uitzonderingen mogelijk om met tijdelijke huurcontracten te werken. Ook het amendement (24) van SP en D66 werd aangenomen, waarmee ook tijdelijke verhuur van studentenwoningen niet meer mogelijk is.

Ingediende amendementen:

Aangenomen
Amendement 24 (SP en D66) over het afschaffen van het tijdelijk verhuren van een onzelfstandige woonruimte
Amendement 31 (CDA) over dat tijdelijke verhuur mogelijk blijft voor aangewezen categorieën personen;
Amendement 32 (CDA) over het uitbreiden van de diplomatenclausule indien de verhuurder voorafgaand aan de huurperiode gedurende twee jaar als eigenaar in de woning heeft gewoond;

Verworpen
Amendement 17 (SP) over het laten vervallen van de wettelijke opzeggingsgrond voor huurcontracten voor flexwoningen
Amendement 28 (VVD) over de uitbreiding van de diplomatenclausule voor de mogelijkheid tot verkoop;
Amendement 29 (SP) over het afschaffen van een aantal doelgroepcontracten;
Ingediende moties, inclusief oordeel kabinet:

Aangenomen
Motie D66 (13) verzoekt de regering om in gesprek met gemeenten meer ruimte te creëren voor kamerverhuur met campuscontracten, met aandacht voor sociale cohesie en leefbaarheid; Oordeel Kamer
Motie SP (14) verzoekt de regering om de Monitor Tijdelijke Verhuur te continueren; Oordeel Kamer
Motie VVD (15) verzoekt daarom de regering het effect van de stapeling en aanscherping van huurwetten op het aanbod van huurwoningen te monitoren en dit elk kwartaal te delen met de Kamer; Oordeel Kamer

Sluitingsbevoegdheid burgemeester uitgebreid

In de Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel om burgemeesters meer bevoegdheden te geven om woningen te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van criminele activiteiten. Wel ontstond discussie over een amendement van de VVD om de begunstigingstermijn uit de wet te halen. Hiermee wil de partij een laatste kans voor de betrokken bewoner ontnemen. Een groot deel van de Kamer en VVD-minister Yeşilgöz-Zegerius waren faliekant tegen, omdat dit een aantasting is van grondrechten met potentieel grote gevolgen voor de (mede-)bewoners. De kans is groot dat het amendement wordt weggestemd of ingetrokken. Dinsdag zal hierover worden gestemd.

Huurcommissie krijgt relatief vaker klachten over particuliere verhuurders

Uit het jaarverslag van de Huurcommissie blijkt dat kleine verhuurders vaak de regels overtreden. Daarover schreef Trouw. Zo vragen ze een te hoge huur, doen ze niets aan gebreken en worden te hoge servicekosten gerekend. Volgens de Huurcommissie hadden de 12.000 geschillen in 2022 voor 53 procent betrekking op de private huurmarkt, terwijl dit deel maar 16 procent van de totale huurmarkt bevat. De huurders werden in veruit de meeste gevallen in het gelijk gesteld.

Overig

--

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt door de VTW in samenwerking met 1848.nl


Veel gezocht