Politiek nieuwsoverzicht 17 juni 2024

18-06-2024 09:20

De VTW Factsheet praat jou bij over alle voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) relevante politieke ontwikkelingen en mediaberichten.

Met deze week onder andere:

Mona Keijzer

De volkshuisvesting en ruimtelijke ordening krijgen voor het eerst sinds jaren weer een eigen ministerie. Dat is vorige week bekend geworden bij het invullen van het kabinet met de verdeling van de ministersposten. Afgelopen jaren viel het woondossier nog onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met Mona Keijzer (BBB) als de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt verwacht dat het accent in het huurbeleid meer gelegd zal worden op de belangen van de verhuurders. Keijzer toonde zich in de Tweede Kamer immers een fel tegenstander van de Wet betaalbare huur. Het eigendomsrecht en de investeringsbereidheid van beleggers waren daarbij haar belangrijkste kritiekpunten. Toch lijkt het erop dat de Eerste Kamer de wet deze week behandelt en volgende week zal aannemen, zodat haar voorganger De Jonge de wet nog deze maand in het Staatsblad krijgt. Het is afwachten met welke voorstellen het nieuwe kabinet zal komen. In het coalitieakkoord zijn geen afspraken gemaakt over de Wet betaalbare huur, maar in het regeerakkoord zal het kabinet mogelijk wel met voorstellen komen om deze wet weer te wijzigen.

  • Trouw: Met Mona Keijzer is de BBB verzekerd van een uiterst ervaren politica in het nieuwe kabinet
  • Volkskrant: Gestrand in het CDA, nu dan toch als BBB-vicepremier het kabinet in

Funderingsproblematiek

Tijdens het plenaire Kamerdebat over funderingsproblematiek is door een ruime meerderheid van de Kamer een motie van D66 (272) ondertekend die het kabinet oproept te komen tot een landelijk loket voor funderingsproblematiek. Ook wordt in de motie opgeroepen een plan te maken hoe burgers lokaal geholpen kunnen worden bij onderzoek naar de staat van hun fundering en hoe marktpartijen tot financieringsmogelijkheden kunnen komen. In de motie wordt verder gevraagd aan de slag te gaan met innovatieve oplossingen voor funderingsproblemen en met preventieve maatregelen.

Eerder had De Jonge toegezegd op Prinsjesdag een nationale aanpak te presenteren, maar gezien het feit dat er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt verwacht hij dat hiervoor meer tijd nodig is. Om dezelfde reden wilde hij zich ook niet uitlaten over het geopperde bedrag van 12 miljard dat nodig zou zijn om komende tien jaar de schade te herstellen.

Wel is het volgens hem niet fair om alle kosten collectief op te pakken, aangezien woningeigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Omgekeerd is het ook niet reëel dat de overheid helemaal geen bijdrage zou leveren. De Rebel Group is gevraagd nader onderzoek te doen naar alternatieven om het herstel te financieren, zo liet hij weten. "Daarmee zou je de subsidie wellicht wat inkomensafhankelijker of wat gerichter kunnen verstrekken. Ik denk dat dat ook weleens beter financieel inpasbaar zou kunnen zijn", aldus de minister.

Tijdens het debat ging het lang over de verantwoordelijkheidsvraag en de rol van de waterschappen. Onder andere GroenLinks/PvdA, SP en D66 vrezen dat er net als bij de aardbevingsproblematiek in Groningen te lang wordt gesteggeld over wie verantwoordelijk is voor de schade. Eerder riep de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) al op om die vraag zoveel mogelijk over te slaan en gericht met oplossingen te komen.

Diverse partijen wezen er echter op dat sommige waterschappen bewust risico nemen met hun grondwaterpeil om deze gunstig te laten zijn voor boeren. Volgens De Jonge hebben burgers echter nu ook al mogelijkheden om hun recht te halen als ze vinden dat ze schade ondervinden als gevolg van besluiten van het waterschap.

De Jonge liet verder weten geen voorstander te zijn van een funderingslabel, omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Hij ziet een groot risico dat op basis van beperkte informatie de woningwaarde onevenredig zou instorten.

Bij de aanpak van het probleem ziet de minister ook nadrukkelijk een rol voor hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs.

Ingediende moties, inclusief oordeel kabinet:

  • Motie SP (270) verzoekt de regering om met corporaties sociale huurwoningen te inspecteren op funderingsschade; verzoekt de regering tevens samen met huurdersorganisaties een plan op te stellen om huurrechten en inspraak te borgen bij funderingsherstel en noodsloop; Ontraden
  • Motie SP (271) verzoekt de regering om bij bodemdaling door mijnbouw in heel Nederland funderingsschade te vergoeden; Ontraden
  • Motie D66 (272) van mening dat de rijksoverheid huishoudens, gebouweigenaren, die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade zou moeten helpen door: 1) het oprichten van een landelijk loket voor funderingsproblematiek; 2) uit te werken hoe deze huishoudens lokaal geholpen kunnen worden met een funderingsonderzoek en een helder advies over het vervolgtraject; 3) samen met marktpartijen financieringsmogelijkheden uit te werken zodat de schade hersteld kan worden; 4) onderzoek en innovatie te stimuleren zodat herstel goedkoper wordt; 5) het opzetten van regionaal onderzoek, zodat funderingsproblematiek voorkomen kan worden; 6) maatregelen te nemen om toekomstige huiseigenaren zo veel mogelijk te beschermen tegen nieuwe gevallen van funderingsschade; verzoekt de regering zo snel mogelijk met bovenstaande punten aan de slag te gaan, en de Kamer voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken over de voortgang hiervan te informeren; Oordeel Kamer
  • Motie GroenLinks/PvdA (273) verzoekt het kabinet het nationaal Fonds Duurzaam Funderingsherstel zo uit te werken dat een extra bijdrage wordt geleverd door waterschappen die het grondwaterpeil bewust lager houden dan verantwoord is voor de veiligheid van woningen; Ontraden

Dinsdag zal over de moties worden gestemd.
Verslag debat

Hospitaverhuur

Minister De Jonge wil het via een wetswijziging aantrekkelijker maken om hospitaverhuur toe te staan. Momenteel zijn banken terughoudend vanwege de huurbescherming, maar via de wet wordt het mogelijk om huurcontracten te beëindigen bij verkoop van de woning. Ook de NHG wil op die voorwaarde hospitaverhuur gaan toestaan. 

De Jonge zegt verder nader te willen onderzoeken hoe contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd beter kunnen worden toegesneden op de wensen van huurders en verhuurders. "Daarbij onderzoek ik een verruiming van de mogelijkheid om bij hospitaverhuur huurcontracten van twee jaar of vijf jaar aan te gaan", aldus de minister.

In de brief wordt verder toegelicht welke maatregelen er verder worden overwogen om negatieve prikkels weg te nemen, maar ook om misbruik te voorkomen. Ook kondigt hij een informatiecampagne aan.

  • Kamerbrief: Voortgang hospitaverhuur
  • Persbericht: Wetswijziging hospitaverhuur in voorbereiding
  • NOS: Hospitaverhuur uit mottenballen: wet om bestaande obstakels weg te nemen

Het politiek nieuwsoverzicht wordt gemaakt in samenwerking met 1848.nl.


Veel gezocht