Politiek nieuwsoverzicht 11 april 2022: De Jonge verdedigt 'normeren' tijdens debat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

11-04-2022 13:37

In de Kamer leefden afgelopen week tijdens het debat over het Klimaatakkoord gebouwde omgeving vooral veel vragen over de mate van 'normering' en 'drang' bij het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Met name partijen aan de rechterzijde van de Kamer vrezen voor dwang vanuit de overheid, terwijl partijen ter linkerzijde juist haast wilden maken met het verduurzamen van tochtige corporatiewoningen.

Tijdens het debat verdedigde De Jonge zijn aanpak. Volgens hem is een zekere mate van normering en drang niet te voorkomen. "Anders blijf je tot Sint-Juttemis subsidiëren en haal je de doelstellingen van Parijs nog niet. Bovendien is het niet doelmatig", aldus de minister. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van de wijkgerichte aanpak, waarbij het tot hoge kosten zou kunnen leiden als één huishouden op het gas aangesloten wil blijven. Ook stelt hij het instemmingsrecht van huurders ter discussie. Dit recht vormt volgens hem soms een oneigenlijke blokkade en hij voert hierover nog gesprekken met Woonbond en Aedes

De Jonge hield zich dan ook op de vlakte over de precieze invulling van zijn plannen met betrekking tot de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarover komt hij eind mei of begin juni met een concreet plan van aanpak. Hij sluit daarbij ook normering van particulier verhuur en koopwoningen niet uit. "We moeten dat debat wel met elkaar starten. Je kunt niet zonder normering de eindstreep halen in 2050, maar ook niet onze doelstelling halen in 2030", aldus De Jonge.

De minister denkt daarbij nadrukkelijk over een verdere uitrol van een wijkgerichte aanpak, naar model van de aardgasvrije wijken, met een combinatie van het programma aardgasvrije wijken, de wijkgerichte aanpak op isolatie en een wijkgerichte stimulering van hybride. Hij wil hierover afspraken maken met gemeenten en ze daarbij intensief ondersteunen.

De minister denkt nog na over doelstellingen met betrekking tot de reductie van het gebruik van gas. Om de voortgang te monitoren, maar ook om de markt te stimuleren met doelmatige oplossingen te komen.

De Jonge maakte verder bekend dat voor huishoudens zonder leenruimte het mogelijk wordt om verduurzaming via het warmtefonds te financieren zonder rente en aflossing.

Drang of dwang?
Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld over uitspraken van minister De Jonge in De Telegraaf dat het kabinet van plan zou zijn om in extremis bouwlocaties aan te wijzen en daarmee gemeenten te dwingen woningen te gaan bouwen. "Als er te lang discussie is over of een locatie geschikt is, kan het nodig zijn om vroeg of laat een knoop door te hakken", zegt minister De Jonge tegen de krant. De komst van vele Oekraïeners heeft extra druk op de al overvraagde woningmarkt opgeleverd waardoor twijfel bestaat of de ambities van het kabinet wel realistisch zijn.

De Groot, bij de VVD opvolger van Daniel Koerhuis die naar een ander beleidsterrein is gegaan, klom direct in de pen. Niet zozeer om de minister ter verantwoording te roepen, maar meer om hem een handje te helpen door met specifieke locaties te komen waar de minister mogelijk naar zou kunnen kijken. 

Omgevingswet
Minister De Jonge duldt geen uitstel van de invoering van de Omgevingswet meer. Tijdens het tweeminutendebat in de Kamer ontraadde hij een SP-motie die het kabinet oproept om nieuw uitstel "niet uit te sluiten". Met andere woorden: 1 januari 2023 moet volgens De Jonge de datum zijn en geen dag later. Zodra meer bekend is over de invoering en implementatie van de Omgevingswet wordt u als lid van de VTW geïnformeerd over wat u hiervan als toezichthouder moet weten.

Debat Staat van de volkshuisvesting
De Tweede Kamer zou eind maart debatteren over de 'Staat van de volkshuisvesting'. Dat debat ging vanwege de volle agenda niet door en wordt nu verplaatst naar 12 april en samengevoegd met een debat over de Woningbouwopgave. De Kamerleden hebben er flink tijd voor uitgetrokken, van 17.00 uur tot 21.30 uur. Op de agenda een waslijst aan stukken, waaronder de Staat van de corporatiesector en de aanpassing van het saneringskader door de Autoriteit Woningcorporaties. De VTW heeft de Kamerleden een brief gestuurd over die laatste twee agendapunten. Als beroepsvereniging hebben we kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de Aw het 'volkshuisvestelijk belang' mogelijk kan gaan uitleggen. 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht