e-NIEUWS juli 2015 (nr. 1)

Interview dr. Steven P.M. de Waal

De VTW heeft dr. Steven de Waal geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek 'Burgerkracht met burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme.' 
In mei overhandigde hij het eerste exemplaar aan Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. In de publicatie staat de vraag centraal hoe de burger zich zal en moet gaan organiseren tegenover (of met) de overheid en maatschappelijke ondernemingen.

Lees verder

Uitkomsten uitvraag honoreringen en zittingstermijnen 2014

De VTW heeft dit voorjaar bij alle corporaties de jaarlijkse uitvraag gedaan naar de honoreringen en zittingstermijnen van de interne toezichthouders. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en geanalyseerd. In het kader van transparantie publiceert de VTW deze gegevens op de website.

Lees verder

Woningwet 2015 in werking getreden

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Het ministerie van BZK heeft een speciale website gelanceerd bij de introductie van de wet. De nieuwe Woningwet kent veel nieuwe regels voor o.a. het bestuur van en het toezicht op woningcorporaties. Huurders en gemeenten krijgen meer zeggenschap.

Lees verder

Handreiking fit en proper test bestuurders en commissarissen

Met de nieuwe Woningwet gelden strengere regels voor de benoeming van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Bestuurders en commissarissen worden vanaf 1 juli 2015 getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming. In de handreiking fit en proper test bestuurders en commissarissen staan de regels voor de procedure en de naleving ervan.

Lees verder

Brief ILT en CFV over veranderingen toezicht op woningcorporaties

ILT en CFV hebben in een gezamenlijke brief de besturen en RvC's van woningcorporaties geïnformeerd over de veranderingen voor het toezicht op woningcorporaties als gevolg van de inwerkingtreding van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking (hierna: Woningwet 2015). Deze wet voorziet o.a. in de komst van een onafhankelijke Autoriteit woningcorporaties per 1 juli 2015 die integraal toezicht houdt op de rechtmatigheid, governance, integriteit en de financiële continuïteit bij woningcorporaties.

Lees verder

Kamerbrief over aanwijzen onafhankelijke instantie voor visitaties

In de Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan, is het voor corporaties verplicht om één keer per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Leden van de VTW waren dat overigens allang verplicht volgens de Governancecode Woningcorporaties.
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) aangewezen als onafhankelijke instantie die de visitaties uit gaat voeren.

Lees verder

Kamerbrief over prioriteiten volkshuisvesting en MG circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de prioriteiten voor de volkshuisvesting vanuit de Rijksoverheid. Ook gaat hij in de brief in op de Staat van de Volkshuisvesting.

Lees verder

'De zwarte doos van de boardroom, dilemma's uit de praktijk van commissarissen'

Begin juni 2015 verscheen het boek 'De zwarte doos van de boardroom, dilemma's uit de praktijk van commissarissen'. Geschreven door Karin Doms, Hanske Plenge en Hanneke de Zwart, vanuit het Platform Innovatie Toezicht, geeft het boek inzicht in "de échte dillema's in de boardroom en geeft handreikingen voor beter toezicht."

Lees verder