e-NIEUWS maart 2015 (nr. 1)

Nieuwe Governancecode en ALV op 20 april a.s.

Op woensdag 11 maart is de ledenraadpleging over het definitieve concept van de nieuwe Governancecode woningcorporaties online gegaan. Leden van de VTW hebben woensdag een uitnodiging ontvangen en kunnen tot dinsdag 24 maart deelnemen aan deze raadpleging.

Lees verder

Stand van zaken Herzieningswet en AMvB

Hierbij een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de parlementaire behandeling van de Herzieningswet en de AMvB met betrekking tot de toegelaten instellingen volkshuisvesting.

De Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (inclusief novelle) is dinsdag 10 maart jl. plenair besproken in de Eerste Kamer. De fracties zijn overwegend positief over de Herzieningswet.

Lees verder

Er is steeds meer behoefte aan reflectie onder toezichthouders - Interview met Karin Doms

Zo’n twee jaar geleden startte de VTW met het organiseren van inspiratiegroepen voor commissarissen bij woningcorporaties. Het doel was om deelnemers een professionele verdiepingsslag te laten maken door in kleine kring te praten over hun ervaringen, dilemma’s en uitdagingen. Inmiddels zijn de bijeenkomsten, waaraan gemiddeld zo’n zeven toezichthouders deelnemen, een begrip in de sector. Albert Kerssies (directeur VTW) en Karin Doms (directeur van WenD Management) namen het  initiatief tot de inspiratiegroepen en Karin Doms is gespreksleider.

Lees verder

Bevindingen tussenpersonenonderzoek CFV: weinig aandacht voor integriteitsbeheersing

Minister Blok heeft op 4 maart jl. de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het onderzoek van het CFV naar de rol van tussenpersonen en adviseur bij derivantentransacties.

Het CFV geeft aan dat achttien corporaties momenteel nader intern onderzoek doen of forensisch onderzoek laten uitvoeren naar de rol van tussenpersonen en adviseurs bij hun organisatie voor het aangaan van derivatentransacties. Ook concludeert zij dat het merendeel van de corporaties beperkte aandacht heeft voor de beheersing van integriteitsrisico's en de preventie ervan. Daarnaast is er veelal geen inzicht in de provisies die banken aan derden betalen voor transacties die zij voor de corporaties hebben uitgevoerd, is er onvoldoende deskundigheid ten aanzien van de dienstverlening van tussenpersonen en is de onafhankelijkheid van externe adviseurs veelal niet zeker gesteld.

Lees verder