e-NIEUWS juli 2014 (nr. 2)

Zomerperiode

Tijdens de zomerperiode is het VTW bureau geopend, in een lagere bezetting. Het kan daarom zijn dat het wat langer duurt voordat uw vraag wordt beantwoord. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Deze e-NIEUWS is de tweede en laatste nieuwsbrief van deze maand. Medio augustus verschijnt de volgende reguliere e-NIEUWS. Binnenkort verschijnt er ook een speciale nieuwsbrief, geheel gewijd aan de WNT-2 (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT).

Het bestuur en het bureau van de VTW wensen alle leden en relaties een fijne zomervakantie toe.

Lees verder

Overschrijding honoreringsnorm en zittingsduur in 2013

Aedes, NVBW en VTW maken sinds 2012 jaarlijks de beloning van directeurbestuurders en de honorering en zittingsduur van commissarissen bekend. Met de publicatie ervan in de jaarverslagen van individuele corporaties en centraal op de website van Aedes en VTW, maakt de branche werk van transparantie.

In maart 2014 is bij alle corporaties informatie opgevraagd over de honorering en de zittingsduur van commissarissen in het boekjaar 2013. Op de website van de VTW is op basis hiervan een overzicht honorering en zittingstermijnen commissarissen 2013 gepubliceerd.

Overschrijding honoreringsnorm en zittingsduur

Uit het overzicht blijkt dat in 2013:

  • 28 commissarissen de voor hen toepasselijke maximale honoreringsnorm overschrijden;
  • 42 commissarissen de maximumzittingsduur van 8 jaar overschrijden;
  • 2 commissarissen op beide punten afwijken.

Nader onderzoek wijst het volgende uit.

Lees verder

Voorzitters aan het woord - interview met Peter van Lieshout

De VTW heeft de afgelopen maanden een reeks interviews gepubliceerd met voorzitters van RvC / RvT's van corporaties over hun functie, de uitdagingen en hun ervaringen. Het interview van Hildegard Pelzer (Governance Support) met Peter van Lieshout is de laatste in de reeks. De interviews zullen worden gebundeld en later dit jaar samen met een begeleidend essay worden gepubliceerd.

"Niet alleen voldoende ‘weten’, ook effectief ‘acteren’" - interview met Peter van Lieshout, voorzitter RvC van De Alliantie

Sinds februari dit jaar is Peter van Lieshout voorzitter van de raad van commissarissen van De Alliantie, een corporatie met zo’n 60.000 woningen. Van Lieshout heeft directie- en voorzittersfuncties (gehad) in verschillende sectoren en heeft als lid van de WRR een brede kijk ontwikkeld op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. De corporatiesector is voor van Lieshout relatief nieuw. Hildegard Pelzer bevraagt hem over zijn eerste ervaringen in de sector en nodigt hem uit te reflecteren op zijn lange ervaring als voorzitter.

Lees verder

'Ook over ongeschreven regels moet je open met elkaar praten'

Hoogleraar Mijntje Lückerath is voorzitter van de evaluatiecommissie Governancecode Woningcorporaties (GCW), die later dit jaar voorstellen zal doen om de GCW te vernieuwen en verder aan te scherpen. De Governancecode Woningcorporaties is van Aedes en de VTW en geeft richtlijnen aan bestuurders en toezichthouders voor goed corporatiebestuur. 

Lees verder

Maatschappelijke tarieven voor accountants en adviseurs

Wanneer accountants en adviseurs een opdracht uitvoeren voor maatschappelijke organisaties, dienen zij daarvoor een maatschappelijk tarief te hanteren. Dat is de stelling van Albert Kerssies, directeur van de VTW, in een opinieartikel dat op 10 juli jl. in het Financieel Dagblad verscheen.

"Maatschappelijke tarieven voor accountants en adviseurs"  

Accountants hebben een belangrijke wettelijke taak: het controleren van de jaarrekening van ondernemingen en organisaties. Accountantskantoren verdienen erg veel aan het controleren van de boeken van semipublieke instellingen en maatschappelijke organisaties. Dat is vreemd. In de sectoren zorg, onderwijs, woningcorporaties en cultuur is de roep om matiging groot en moet er bezuinigd worden. Toch betalen organisaties in deze sectoren hetzelfde uurtarief voor een accountant als op winst gerichte ondernemingen.

Lees verder

Verslag bijeenkomst voorzitters grote corporaties 9 juli jl.

Op uitnodiging van de VTW kwamen op 9 juli jl. 20 voorzitters van de RvC’s van de grotere woningcorporaties bijeen om zich te buigen over het vraagstuk van de legitimatie en de rol van de raden van commissarissen daarbij, mede in het licht van de taakomschrijving in artikel 31 van de Herzieningswet.

Van deze bijeenkomst is een kort verslag gemaakt.

Lees verder

Intern toezicht bij woningcorporaties: de vrijblijvendheid voorbij

Waarom heeft het intern toezicht de incidenten in de corporatiesector niet kunnen voorkomen? Die vraag staat centraal in de publicatie 'Intern toezicht bij woningcorporaties: de vrijblijvendheid voorbij'  van dr. Els-Marie Peeters. Deze publicatie is onlangs verschenen als onderdeel van de serie "Markt, overheid & recht" van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG)

Peeters betoogt dat de vaak gezochte oplossing voor tekortschietend intern toezicht, o.a. professionalisering en scholing, zelfregulering en onderlinge visitaties, niet de juiste is. Zij pleit voor een verandering van de ordeningsstructuur, met de machtenscheiding van Montesquieu als uitgangspunt. Peeters vindt dat er als tegenmacht voor de Raad van Toezicht een 'verantwoordingsorgaan' zou moeten komen.

Lees verder

"Nieuwe machten, weinig feiten"

Minister Blok wil in de corporatiesector een 'fit en propertest' invoeren middels regelgeving die voortvloeit uit de novelle / Herzieningswet. De uitwerking daarvan wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en nadere beleidsregels vastgelegd.
Een selectie van personen als toetsingsinstrument voor een toezichthouder komt daarmee snel dichterbij.

Steven de Waal (Public SPACE Foundation) schrijft in een column voor het Nationaal Register dat het niet langer de vraag is "òf bestuurders en toezichthouders getoetst moeten worden op karakter en competenties, maar vooral hoe en door wie." Hij gaat in op een casus

Lees verder