e-NIEUWS 31 januari 2019

WNT rapportage 2017: bestuurders en commissarissen houden zich aan de WNT-norm

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de informatie van corporaties over de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) geanalyseerd. Hieruit blijkt: 'de bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2017 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).' 

Lees verder

‘Rem RvC op investeringen niet altijd terecht’ - interview met Johan Conijn bij zijn afscheid als hoogleraar Woningmarkt

Raden van commissarissen van corporaties zijn doorgaans voorzichtiger geworden om in te stemmen met investeringen. Dat is begrijpelijk, stelt Johan Conijn die afscheid heeft genomen als hoogleraar Woningmarkt, maar volgens hem niet altijd terecht. 'Er is vaak wel ruimte om te investeren.'

Lees verder

De RvC als maatschappelijk geweten - bijdrage van Hildegard Pelzer

Een kleine twintig jaar geleden schreef ik samen met een bestuurder een opiniestuk met deze titel. De respons was nihil. Nu vindt deze titel wellicht een grotere voedingsbodem. In de nieuwe governancecodes voor maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties,  heeft het borgen van de maatschappelijke doelstelling een centrale plaats gekregen. Dat is een goede zaak. Maar het maakt mij ook een beetje cynisch, want het zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Lees verder

Zelfevaluatie, hoe leerzaam kan het zijn! - RvC Tablis Wonen

Elke Raad van Commissarissen is gehouden aan een jaarlijkse zelfevaluatie waarbij om het jaar een extern deskundige wordt uitgenodigd. Het valt niet altijd mee om jaarlijks zo’n zelfevaluatie bijeenkomst zinvol in te vullen. Na een aantal malen gebruik te hebben gemaakt van de wel bekende vragenlijsten van de diverse consultancy bureaus, vonden wij dat er een zekere mate van sleet intreedt. De uitkomsten worden dan redelijk voorspelbaar en daarmee neemt ook het leereffect af. Dat gold in elk geval voor de RVC van Tablis Wonen.

Lees verder

Recensie: 'Goede Raad voor Commissarissen'

Het boek 'Goede Raad voor Commissarissen' (Puck Dinjens) bundelt 21 inzichten van verschillende auteurs in korte behapbare hoofdstukken. Het is een mooie mix van theorie en praktijkcasuïstiek met als rode draad de gedragscomponent. Het is een fijn hanteerbaar boek, dat je niet in één keer hoeft uit te lezen. Ik nam het regelmatig mee in de trein. 

Lees verder

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling.

Lees verder