Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling.

De statuten zijn afgestemd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd.

Modelstatuut voor een stichting met een instructiemodel

Modelstatuut voor een stichting met een RvC model

Modelstatuut voor een vereniging met instructiemodel

Modelstatuut voor een vereniging met RvC model 


Terug