e-NIEUWS 15 januari 2018 (nr. 1)

Van de voorzitter

Beste VTW leden,

Graag blik ik met u kort terug op 2017 en wil ik vooruit kijken naar wat we dit jaar allemaal gaan doen.

Lees verder

Kennemer Wonen winnaar ‘beste RvC jaarverslag’ 2016

Kennemer Wonen uit Alkmaar is de winnaar van de VTW-Berenschot prijs "beste RvC jaarverslag" die voor de tweede keer is uitgereikt. Nummer twee en drie zijn: HEEMwonen uit Kerkrade en Habion, landelijke corporatie voor ouderenhuisvesting uit Houten. De prijzen werden uitgereikt aan het begin van de ALV op 28 november in Utrecht.

Lees verder

Symposium VTW en Woonbond over relatie RvC en huurdersorganisatie

Commissarissen en huurders weten elkaar beter te vinden 

"Al is het af en toe scherp, goed om in gesprek te zijn''

Raden van commissarissen en huurdersorganisaties moeten vaker bijeenkomen om zaken met elkaar te bespreken, zoals tijdens het symposium ´De verbinding verbeterd´ van de VTW en de Woonbond op 28 november in Utrecht. Daarover waren de directeuren Albert Kerssies en Ronald Paping het na afloop eens. “Al is het af en toe scherp, het is goed om in gesprek te zijn”, aldus Kerssies. 

Lees verder

‘Kijk verder dan de cijfers’ - Interview met Sven Turnhout, directeur-bestuurder KWH

Sven Turnhout is per april van dit jaar directeur-bestuurder van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Volgens hem moet de menselijke maat in de dienstverlening van de corporatie centraal staan. "Kijk verder dan de cijfers". Dat geldt ook voor de toezichthouder.

Lees verder

Bijeenkomst 'Aedes benchmark voor toezichthouders' (vooraankondiging)

De Aedes-benchmark is in 2017 voor de vierde keer georganiseerd. De benchmark geeft inzicht in de prestaties van woningcorporaties en maakt deze vergelijkbaar met andere corporaties. De benchmarkresultaten bieden een goed startpunt voor toezichthouders voor een gesprek met ‘uw’ corporatie. Daarom organiseren de VTW en Aedes op 15 februari a.s. een bijeenkomst 'Aedes benchmark voor toezichthouders.'

Lees verder

Agenda bijeenkomsten en masterclasses begin 2018

Voor in uw agenda:

Geplande bijeenkomsten van de VTW begin 2018

2 februari: Regionale bijeenkomst VTW / Aedes / NVBW over 'Toezicht en besturen met passie' - Amsterdam 09.30-12.00 uur

9 februari: Regionale bijeenkomst VTW / Aedes / NVBW over 'Toezicht en besturen met passie' - Eindhoven 09.30-12.00 uur

14 februari: Regionale bijeenkomst VTW / Aedes / NVBW over 'Toezicht en besturen met passie' - Bunnik 09.30-12.00 uur

15 februari: Bijeenkomst 'Aedes benchmark voor toezichthouders' 14.00-17.30 uur (vooraankondiging, uitnodiging 1e week januari 2018)

Lees verder

Minister-president Rutte: 'Regeldruk verder terugdringen'

Het kabinet wil de regeldruk verder terugdringen. Dat schrijft minister-president Rutte in een reactie op een brief van 11 brancheorganisaties, waaronder de VTW. In oktober deden de organisaties een oproep aan Rutte in zijn rol als formateur van het kabinet om de administratieve lasten voor o.a onderwijs, zorg en woningcorporaties te verlagen.
Rutte schrijft onder meer: 'Daar waar Haagse wet- en regelgeving de veroorzaker is, wordt kritisch gekeken wat we kunnen aanpassen of afschaffen.' 

Lees verder

'Heen en weer bewegen tussen afstand en nabijheid' - artikel in Aedes Magazine over relatie bestuur en toezicht

In de editie van Aedes Magazine van december 2017 staat het artikel 'Heen en weer bewegen tussen afstand en nabijheid', een dubbelinterview met Karin Verdooren (bestuurder) en Ivone Bergsma (voorzitter RvC) van woningcorporatie GroenWest uit Woerden. De relatie tussen bestuur en toezicht staat hierin centraal.

Lees verder

VTW publiceert 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder'

Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor RvC's die te maken hebben met de afbouw van de bezoldiging van de bestuurder, heeft de VTW de 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder' beschikbaar. 

Lees verder

Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT en/of de Regeling van toepassing is.

Lees verder

Handreiking Toezicht op duurzaamheid op vtw-publicaties.nl

Duurzaamheid is één van de vele onderwerpen voor de toezichthouder en kan terug komen in de rollen die we hebben, toezicht, werkgever en sparringpartner. Als toezichthouder kunnen we duurzaamheid agenderen in alle reguliere taken die we hebben. Een aantal voorbeelden: in de strategie besprekingen, tijdens het begrotingsproces, investeringsbeslissingen en risicomanagement en bij het bespreken en goedkeuren van het jaarverslag. Dit vertaalt zich dan weer in de werkgeversrol en de sparringpartner rol. 

Zoals wij eerder hebben bericht, heeft de VTW een werkgroep duurzaamheid ingesteld, die zich met dit thema gaat bezighouden. Begin november is de handreiking 'Toezicht op duurzaamheid' over de rol van de toezichthouder bij duurzaamheid gepubliceerd. Zie hiervoor ons nieuwsbericht.

De handreiking was eerder alleen als pdf beschikbaar en is nu ook toegevoegd aan onze website VTW Publicaties

Lees verder

Handreiking 'RvC jaarverslag' geactualiseerd

De VTW heeft de handreiking voor het RvC jaarverslag geactualiseerd. De handreiking is grotendeels hetzelfde gebleven als de versie van begin 2017. De belangrijkste wijzigingen betreffen recente voorbeelden uit de jaarverslagen 2016 die zijn toegevoegd.

Lees verder

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken woningcorporaties diverse gegevens. Of en in welke mate die betrouwbaar zijn, kunnen corporaties voortaan vaststellen met behulp van de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. Deze is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Lees verder

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten van corporaties zullen daardoor flink dalen; de komende tijd nemen de door corporaties aan te leveren gegevens elk jaar met 10 procent af.
Dit meldt Aedes op de website.

Lees verder

Heeft u uw PE punten over 2017 al geregistreerd?

Uit de PE-registratie van de VTW blijkt dat nog niet alle leden hun PE-punten voor 2017 hebben geregistreerd.

Lees verder

"Wonen met Hugo" - Collegereeks Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft, houdt in opdracht van Architectuur Lokaal 6 colleges over wonen en woonbeleid. Vanaf 18 januari 2018 geeft Priemus de colleges onder de noemer 'Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid' op zes avonden in het Academiegebouw Utrecht, met zes coreferenten.

Lees verder