Van de voorzitter

Beste VTW leden,

Graag blik ik met u kort terug op 2017 en wil ik vooruit kijken naar wat we dit jaar allemaal gaan doen.

Toezicht met Passie
De vereniging heeft in 2017 flinke stappen gezet in de uitvoering van de meerjarenstrategie. De beweging Toezicht met Passie leeft – en daar zijn we trots op. Met elkaar geven we het toezicht voor de komende jaren vorm. Toezicht dat bijdraagt aan de bedoeling van de corporatie en bijdraagt aan het herstel van de maatschappelijke waardering van de sector.
‘Toezicht met Passie’ wordt verdiept en verbreed. Dit doen we o.a. in een aantal inspirerende bijeenkomsten die we gezamenlijk organiseren met Aedes, de Vernieuwde Stad en de NBVB. Ook delen we in 2018 de resultaten van het promotieonderzoek naar het ongezegde in de RvC. Daarnaast biedt de VTW een platform voor los staande ideeën en activiteiten die aansluiten op ‘Toezicht met Passie’.

Eind 2018 moeten alle leden bekend zijn met de doelen van Toezicht met Passie. Kijk eens op www.toezichtmetpassie.nl voor het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Nieuw kabinet
Het lijkt erop dat het regeerakkoord van het kabinet Rutte III vervelende neveneffecten heeft voor corporaties rond de vennootschapsbelasting. De VTW houdt de vinger aan de pols wat betreft de lobby. Aedes neemt hierin het voortouw.

Evaluatie Woningwet
In 2018 start het ministerie van BZK met de evaluatie van de Woningwet. Ik heb in december jl. met de nieuwe DG Bestuur en Wonen gesproken over de evaluatie. De VTW zit ook in de klankbordgroep van het ministerie, samen met andere belanghouders. De VTW is voorstander van een model met veel verantwoordelijkheid voor het intern toezicht, aangevuld met risicogericht extern toezicht. De regeldruk en administratieve lasten voor corporaties zijn veel te groot. Daarin moeten we echt de juiste maat vinden. Dit geldt onder andere voor de visitatie, accountantskosten en de verhouding tussen de werving en selectie door de RvC enerzijds en de fit en propertoets anderzijds. U wordt als lid van de VTW actief betrokken bij de evaluatie van de wet. Een uitvraag naar uw wensen en ideeën is daarin een eerste stap.

VTW Academie
De VTW staat voor de blijvende professionalisering van toezichthouders. Dit jaar zijn we met regiepartner Avicenna gestart met de VTW Academie, die zich richt op de toezichthouder van deze tijd en van de toekomst. In 2018 is er meer aandacht voor ‘zachte’ thema’s en het met elkaar oefenen via casuïstiek. De online masterclasses en inspiratiegroepen volgt u in 2018 via de VTW Academie. Voor het actuele aanbod aan masterclasses, zie: www.vtw-academie.nl.

Beroepsvereniging
In een mooie ontwikkeling begroeten we ook nieuwe leden via niet eerder aangesloten corporaties. De VTW vertegenwoordigt nu via de leden op 22.000 vhe’s na, alle toezichthouders in woningcorporaties, dat is een marktaandeel van 99%.

Het jaar 2018 brengt de VTW als beroepsvereniging, belangenbehartiger en bevorderaar van het intern toezicht weer veel uitdagende werkzaamheden. We hebben dit jaar bijzondere aandacht voor duurzaamheid, opdrachtgeverschap en ICT en intern toezicht. Ik hoop u vaak te mogen begroeten bij onze activiteiten.

Ik wens u allen een goed 2018!

Guido van Woerkom
Voorzitter VTW


Terug