e-NIEUWS augustus 2015 (nr. 2)

Consultatie ontwerpbesluit WNT topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interimmers)

Het ministerie van BZK heeft een internetconsultatie ingesteld voor een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT. Het ontwerpbesluit wijzigt een aantal regels wat betreft de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling en wijzigt tevens bijlage 1 en 2 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 

Lees verder

Bijna 200 aanmeldingen voor VTW ledencongres 18 september 'Toezicht op de woningcorporatie van de toekomst'

Bijna 200 VTW leden hebben zich al aangemeld voor het ledencongres 'Toezicht op de woningcorporatie van de toekomst'. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan bent u nog van harte welkom!

 

Lees verder

Regiobijeenkomsten 'Woningwet op weg' en handreiking Woningwet

Het ministerie van BZK organiseert de komende maanden een aantal regionale bijeenkomsten over de nieuwe Woningwet. Aan deze 'Woningwet op weg' bijeenkomsten werkt ook de VTW mee. Directeur Albert Kerssies verzorgt een workshop over de governance bij woningcorporaties. Tevens is de VTW aanwezig met een stand voor vragen over het toezicht onder de nieuwe wet.

Lees verder

Vacatures in het VTW bestuur

De VTW heeft twee vacatures voor bestuursleden. U bent als lid van de VTW van harte uitgenodigd om te solliciteren op één van de beschikbare vacatures. De eerste vacature is ontstaan door het terugtreden van Marian Louppen. De beoogde kandidaat kon helaas niet benoemd worden wegens het aanvaarden van een bestuurlijke functie bij de NZa. Hierop is de vacature opnieuw opengesteld.
De tweede vacature is ontstaan omdat mevrouw Bakker-van den Berg aan het einde van haar 1e termijn als bestuurslid is gekomen. Zij komt in aanmerking voor herbenoeming en zij heeft aangegeven ook graag herbenoemd te willen worden. Statutair gezien geldt een herbenoeming als een nieuwe benoeming, waarvoor ook dezelfde procedure gevolgd dient te worden.

Lees verder

Plan uw zelfevaluatie met BoardResearch

De VTW en BoardResearch zijn voor 2015 een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep van andere woningcorporaties.

Lees verder

Filosofische trainingen voor commissarissen

In samenwerking met de Universiteit van Tilburg organiseert OVERDENKWERK vanaf 16 september filosofische denksessies voor bestuurders, beleidsmakers en commissarissen met als motto: “Twijfel is het begin van nieuw denken” (5 PE punten per sessie). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

 

Lees verder