Consultatie ontwerpbesluit WNT topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interimmers)

Het ministerie van BZK heeft een internetconsultatie ingesteld voor een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT. Het ontwerpbesluit wijzigt een aantal regels wat betreft de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling en wijzigt tevens bijlage 1 en 2 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

U kunt het ontwerpbesluit hier lezen (pdf). De VTW heeft samen met Aedes een reactie aan de minister gestuurd op de consultatie.  

 


Terug