VTW stelt commissarissenpool in voor ontstentenis en belet

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit leden die in geval van ontstentenis of belet van de RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen om zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van de RvC. Door als RvC te verwijzen naar de Commissarissenpool is in de opvatting van de Autoriteit wonen (Aw) sprake van naleving van artikel 15 lid 3 van de (model)statuten.

Ontstentenis en belet
Met ontstentenis wordt bedoeld dat de commissarissen hun taak blijvend niet kunnen vervullen (bijvoorbeeld door overlijden). Belet ziet op de situatie dat commissarissen tijdelijk hun taak niet kunnen of mogen vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of onverenigbaarheid).

Artikel 15 lid 3 (model)statuten
De Woningwet bepaalt in artikel 30 lid 11a dat de statuten voorschriften dienen te bevatten over de wijze waarop, in geval van ontstentenis of belet van de commissarissen, voorlopig in de RvC wordt voorzien. Artikel 15 lid 3 van de (model)statuten geeft hier uitvoering aan en luidt als volgt:

'De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. (...)'

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan de Commissarissenpool gelden de volgende vier voorwaarden:

1) beschikken over minimaal één positieve zienswijze van de Aw
2) minimaal vier jaar ervaring hebben als toezichthouder/commissaris
3) ervaring hebben met werving en selectie en/of als lid van de remuneratiecommissie
4) ervaring hebben in crisissituaties

Werkwijze
Indien bij een corporatie sprake is van ontstentenis of belet van een RvC stuurt deze via de VTW infomatie met een profielschets naar de deelnemers aan de Commissarissenpool. Deze kunnen hun CV en motivatie opsturen naar de corporatie die vervolgens twee personen selecteert en 'aanwijst'.

Geen toets geschiktheid en betrouwbaarheid
In de opvatting van de Aw is in het geval van ‘aanwijzen’ als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de (model)statuten, geen sprake van ‘benoemen’ maar van 'waarnemen'. Dit betekent dat de twee uit de Commissarissenpool geselecteerde personen niet aan de Aw voorgelegd hoeven te worden voor een zienswijze en dat voor hen geen procedure geschiktheid en betrouwbaarheid hoeft te worden opgestart. NB Zodra sprake is van een (al dan niet tijdelijke) 'benoeming' van een commissaris of interim-commissaris moet wel een procedure geschiktheid en betrouwbaarheid worden opgestart.

Voorkomen onverenigbaarheden
Bij 'aanwijzen' dienen onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de RvC voorkomen te worden, met inachtneming van de geest van de wet. Meer informatie over onverenigbaarheden.

Deelnemen
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u deelnemen aan de Commissarissenpool? Ga via Leden Login naar de pagina Mijn gegevens. Vink onder 'Mijn gegevens' JA aan bij 'Deelname Commissarissenpool'.


Terug