WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2018

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 wordt het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op €187.000 per jaar bij een fulltime dienstverband (in 2017: €181.000). 

Topfunctionarissen niet in dienstbetrekking
Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking zijn voor 2018 aangepast. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van €25.300 (in 2017: €24.500) per maand voor de eerste zes maanden en €19.100 (in 2017: €18.500) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2018 voor de eerste twaalf kalendermaanden €182 (in 2017: €176)  Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€187.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum). 

Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 12 september 2017.

Topfunctionarissen woningcorporaties
De bezoldigingsmaxima van de Regeling (bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting) per 2018 worden vóór 1 december 2017 vastgesteld door de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Commissarissen woningcorporaties
Voor commissarissen die lid zijn van de VTW geldt de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel worden jaarlijks aangepast o.b.v. de indexering van bovengenoemde Regeling (bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting).

De beroepsregel staat geagendeerd voor de ALV op 28 november 2017.


Terug