Twee vacatures Financiële Commissie VTW

De VTW zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het aflopen van de termijn van twee zittende leden per november 2017. Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2017 een korte motivatiemail en uw curriculum vitae.  

Taken
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV. In opdracht van het bestuur van de VTW onderzoekt een registeraccountant de jaarrekening en brengt hij verslag uit. De instelling en taken van de Financiële Commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTW.

Samenstelling
De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, die worden gekozen uit de leden van de VTW. Leden van de commissie dienen toezichthouder te zijn bij een woningcorporatie. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de VTW. De leden van de Financiële Commissie worden voor een periode van vier jaren door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden krijgen een bescheiden financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkwijze
De commissie komt in de regel één keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met (een lid van) het bestuur en de directeur van de VTW. De Financiële Commissie stelt elk jaar een verslag op met bevindingen en adviezen aan de ALV en het bestuur. Dit verslag wordt geagendeerd voor de vergadering van de ALV, waarin het jaarverslag en de jaarrekening van de VTW worden goedgekeurd.

Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2017 een korte motivatiemail en uw curriculum vitae. Heeft u vragen of wilt u solliciteren? U kunt zich wenden tot de voorzitter van de Financiële Commissie, Imke Frijters (06 – 481 321 19 / imke.frijters@xs4all.nl)


Terug