Evaluatiewet WNT van kracht op 1 juli 2017

De Evaluatiewet WNT is eind maart aangenomen in de Eerste Kamer en zal op 1 juli 2017 in werking treden. Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Voor corporaties heeft dit laatste punt in de praktijk niet of nauwelijks betekenis.
De Evaluatiewet WNT houdt nog geen rekening met het voornemen de reikwijdte van de wet uit te breiden (WNT3).

De belangrijkste wijzigingen in de Evaluatiewet WNT:

Alle corporaties ontvangen van BZK een nieuwsbrief over de wijzigingen per 1 juli 2017.

VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017 

De VTW kent voor de bezoldiging van corporatiecommissarissen een eigen beroepsregel die voor leden van de VTW algemeen geldend en bindend zijn. Meer informatie over de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017 die in de ALV van november 2016 is vastgesteld.


Terug