Onderzoek Aedes: meer nieuwbouw en energiebesparing

Branchevereniging Aedes heeft in het kader van de jaarlijkse Corporatiebarometer een onderzoek uitgevoerd onder corporatiebestuurders. De uitkomst is dat woningcorporaties 
zich de komende jaren meer op nieuwbouw en het energiezuinig maken van sociale huurwoningen richten. De meeste corporatiebestuurders hebben vertrouwen in de financiële positie van hun corporatie. 
  
Nieuwbouw en verduurzamen
Voor 20 procent van de deelnemende corporaties ligt de focus de komende vijf jaar op het bouwen van meer nieuwe huurwoningen, tegenover 15 procent vorig jaar. Corporatiebestuurders geven ook aan zich te concentreren op het energiezuinig maken van woningen. Voor 45 procent heeft dat de komende jaren prioriteit, in 2016 gold dat voor 38 procent.
 
Financiële positie
Negen van de tien bestuurders noemt de financiële positie van zijn corporatie op dit moment stabiel. Acht van de tien verwacht dat dat ook de komende vijf jaar zo blijft. Bezuinigingen op personeelskosten en bedrijfslasten hebben effect gehad en de meeste corporaties staan er financieel beter voor.
 
Effecten passend toewijzen
Vanaf 2016 moeten corporaties passend toewijzen: afhankelijk van hun inkomen mogen huishoudens geen woning krijgen met een huur boven een vastgesteld maximum. De helft van de corporatiebestuurders waarschuwt dat passend toewijzen het moeilijker maakt om de samenstelling van wijken met veel goedkope huurwoningen gemengd te houden. Op termijn komen huishoudens met laagste inkomens vooral bij elkaar te wonen, met de daarbij horende risico’s voor de leefbaarheid.
 
Passend toewijzen bemoeilijkt ook energiebesparende verbeteringen in goedkopere woningen, omdat daardoor de huur te veel zou stijgen. Een oplossing kan zijn om bij het toewijzen van woningen aan mensen met een lager inkomen niet alleen naar de huur te kijken, maar naar de totale woonlasten. Als een woningcorporatie energiebesparende maatregelen neemt, wordt de energierekening van een woning immers een stuk lager.
 
Woningmarkt
Bestuurders kijken ook vooruit naar noodzakelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. Meer nieuwbouwmogelijkheden en meer aanbod van betaalbare woningen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met psychische problemen worden het meest genoemd.

Bron: Aedes. Meer informatie op www.aedes.nl


Terug