Dashboard voor sturing

Bestuursaansprakelijkheid is een actueel onderwerp dat, naast goed toezicht houden, dicht bij de leden van de Raad van Toezicht ligt. Voor NV´s en BV´s zijn er duidelijke regels voor bestuur en toezicht. Voor stichtingen en verenigingen was dat nog niet altijd het geval. Strategie- en innovatiebureaus Corridors en Evate heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld. Dit is een informatieve gastbijdrage.

Gebruikers kunnen op basis van de veranderende markt inschatten waar zij mogelijke risico’s lopen en adequate maatregelen treffen om mogelijke risico’s naar een aanvaardbaar niveau te trekken. Het toetsingskader voor de uitvoering van de rol is samengesteld uit:
1. Zelfevaluatie/zelfreflectie
2. Het Jaarverslag
3. Toetsing extern Autoriteit
4. Visitatie

Dit betekent voor de Toezichthouder?
Een goed ingericht managementdashboard is een strategische sturings- en performancemanagementinstrument. Hiermee kan snel beoordeeld worden of de organisatie onder uw toezicht of bestuur, nog op koers ligt ten aanzien van de proces- en effectindicatoren die vanuit de ondernemingsstrategie van belang zijn. Door inrichting van dit dashboard te baseren op de specifieke RvT- en Bestuur aspecten, ontstaat een uitstekend sturingsmiddel voor zowel het overleg met het Bestuur als voor de RvT-vergadering waarmee u als toezichthouder/bestuurder meer controle heeft op de koers van de onderneming.
Voor de RvT kan een volgend overzicht verhelderend zijn.

  

Workshop voor inrichting
In een dagdeel is het mogelijk de stand van zaken binnen de RvT naar de oppervlakte te krijgen. Doordat er binnen de sector reeds het nodige aan rapportages beschikbaar is, kan hier goed gebruik van worden gemaakt.

De werking
Vanuit andere sectoren wordt benadrukt dat: “het wenselijk is om de vragen die ontstaan als gevolg van vereiste rapportages e.d. binnen de RvT te benutten”. Het getoonde dashboard is in staat dit te faciliteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Corridors via +31 314 765003 of +31 653379741. 


Terug