Autoriteit Woningcorporaties: governance centraal bij extern toezicht

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de notitie 'Contouren van het toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties' uitgebracht. In dit document geeft de Autoriteit aan waar de focus ligt in het externe toezicht op woningcorporaties, namelijk: de governance. Zo schrijft de Autoriteit in een toelichting:

"De problemen en schandalen waar de corporaties de afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, hadden als gemeenschappelijk kenmerk een falende governance. Verbetering van de governance als een eerste ‘verdedigingslinie‘, is dan ook noodzakelijk om een structureel beter functionerende sector te krijgen. De Aw vindt het belangrijk dat de governance niet alleen in opzet bestaat, maar ook in de praktijk functioneert en doorleefd wordt: de soft controls."

Belangrijk uitgangspunt is hoe de risico's gemanaged worden. Met de notitie 'Contouren' schetst de Autoriteit hoe zij het toezicht willen gaan invullen. "Toezicht is maatwerk en afhankelijk van specifieke omstandigheden, risico’s en opvattingen. Het is meer dan het beoordelen van kengetallen en het schrijven van toezichtbrieven. De Aw zal daarom vaker dan in het verleden on site bij corporaties inspecties gaan uitvoeren om de kwaliteit van de governance te beoordelen. Daarbij zal de Aw ook meer in gesprek gaan met de Raad van Commissarissen over hun rolinvulling."

De VTW kan zich goed vinden in de gekozen werkwijze van de Autoriteit. "We hebben de afgelopen maanden een aantal keer inhoudelijke gesprekken gevoerd met de Autoriteit," aldus directeur Albert Kerssies. "Deze notitie sluit op het punt van de aandacht voor governance goed aan bij onze speerpunten in de meerjarenstrategie."

Lees hier de notitie van de Autoriteit Woningcorporaties


Terug