Verslag Algemene Vergadering 19 november 2013

Prikkelende presentaties, goede inhoudelijke discussies, het jaarplan 2014 vastgesteld en twee nieuwe bestuursleden benoemd: dat is in het kort de opbrengst van de themabijeenkomst en Algemene Vergadering van 19 november jl.

Op een nieuwe locatie (Paushuize) trapte Gerard Erents de themabijeenkomst af met een analyse van wat er fout ging bij Vestia en Rochdale. Erents kon hier uit eigen ervaring over vertellen, omdat hij bij beide corporaties als interim-bestuurder werd aangesteld. Hierbij kwam onder andere de rol van het interne toezicht, het externe toezicht en aan de orde.

Daarna kreeg Erik Wilders, bestuurder bij het WSW het woord om een toelichting te geven op de veranderende rol van het WSW en de relatie met het interne toezicht. Wilders pleit ervoor om vanuit een institutioneel kader naar de bedrijfsvoering te kijken en om de zoveel jaar terug naar de basis te gaan en elementaire vragen te stellen over het doel van de organisatie en welke rol zij momenteel vervult.

Themabijeenkomst: Gerard Erents is aan het woord, met links Erik Wilders

Algemene Vergadering
De presentaties op de themabijeenkomst leverden een levendige discussie op, niet alleen in de zaal zelf, maar ook op tijdens de pauze voorafgaand aan de Algemene Vergadering (AV).

Het jaarplan en de begroting van 2014 werden door de leden goedgekeurd, waarna voorzitter Heino van Essen de stand van zaken gaf rond de zogeheten "WNT-staffel" en de gevolgen nu de Rechtbank Den Haag de Regeling 2013 van minister Blok buiten toepassing heeft verklaard.
Ook een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement stond op de agenda. De evaluatiecommissie onder leiding van bestuurslid Denise Bakker-van den Berg heeft een aantal voorstellen hiertoe gedaan. De leden keurden de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement goed. De inhoudelijke invulling van de profielen van de bestuursleden is hiermee geschrapt. Ook de Governancecode Woningcorporaties wordt in de nieuwe statuten bindend voor alle leden.

Benoeming twee nieuwe bestuursleden
De commissie van aanbeveling en beroep, onder leiding van Martje Kieft, heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten voor de twee vacante bestuursfuncties. Dat er nu twee posities open zijn, komt door het terugtreden van de vorige penningmeester, dhr. Kemperman, en de statutaire uitbreiding van het bestuur, waartoe op de vorige AV in juni besloten was. De commissie draagt twee kandidaten voor, die naar hun mening het bestuur het beste aanvullen.

Dit zijn: Ellen Bal, lid van de RvC van Ressort Wonen, voor de functie van penningmeester en Sigrid Helbig, vice-voorzitter van de RvC van Woningstichting Domus, voor de functie van algmeen bestuurslid met als aandachtsgebied Governance. De leden hebben de voordracht bij acclamatie bekrachtigd.

   
Sigrid Helbig (l) en Ellen Bal (r) samen met voorzitter Heino van Essen op de foto nadat zij hun welkomstboeket in ontvangst hebben genomen.

Tot slot worden er ook twee nieuwe leden benoemd in de financiële commissie: Erik Sentjens en Jan Weggemans treden toe tot deze commissie. 


Terug