Update modelreglement Financieel beheer en beleid

De VTW en Aedes hebben samen een geüpdatete versie van het model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties gepubliceerd. Deze nieuwe versie van het modelreglement bevat kleine technische wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie, plus een aantal wijzigingen naar aanleiding van de Veegwet Wonen en het veeg-BTIV.

Modelreglement
Het geüpdate modelreglement (een lean-en mean-versie) geeft concreet aan waar een reglement financieel beleid en beheer volgens de wet aan moet voldoen. Er bleek bij corporaties een grote vraag om snel een dergelijk modelreglement te ontvangen, de deadline komt snel dichterbij. De Aw moet immers alle reglementen van corporaties beoordelen en goedkeuren. Daarom geeft de Aw er de voorkeur aan dat corporaties het modelreglement toepassen. Dan kan de beoordeling sneller verlopen.

Zelfstandig document
Het modelreglement is zo opgesteld dat het een zelfstandig document wordt. Er hoeven dus geen statuten (zoals treasurystatuut, investeringsstatuut, verbindingenstatuut) te worden meegezonden. Op basis van de wet moet wel de meest actuele Meerjaren Begroting (MJB) worden meegestuurd. Hetzelfde geldt voor documenten met proces- en functiebeschrijvingen in relatie tot derivaten en beleggingen.

Toetsing
Dit modelreglement financieel beleid en beheer is in afstemming met de Aw tot stand komen. Iedere corporatie is er zelf verantwoordelijk voor dat het eigen reglement voldoet aan de Woningwet. Om te komen tot een goedkeuring van het reglement voert de Aw een formele toetsing uit, er vindt in eerste instantie geen inhoudelijke toets op de doelstellingen plaats. De inhoudelijke toetsing (werking) maakt uiteraard wel deel uit van het regulier toezicht van de Aw.

Deadlines (met / zonder gebruik model)
• Als een corporatie dit modelreglement hanteert, wordt de deadline voor het indienen van een reglement financieel beleid en beheer bij de Aw met een maand verlengd naar 1 oktober 2016.
• Dit uitstel geldt niet als een corporatie een andere opzet voor het reglement gebruikt. Dan blijft de oorspronkelijke deadline van 1 september 2016 van kracht.

Voor het indienen van uw aanvraag en aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Autoriteit Woningcorporaties. De Autoriteit heeft een Q en A gemaakt, die u hier op onze website kunt vinden.

Veelgestelde vragen en antwoorden
De Aw publiceerde, mede op verzoek van Aedes en VTW, op 14 juni 2016 een document met veelgestelde vragen en antwoorden over het reglement. Deze zijn deels gebaseerd op vragen van woningcorporaties, die Aedes bundelde en aan de Aw doorgaf. De Aw updatet het document regelmatig. U kunt het inzien via deze link.

Handreikingen volgen
Aedes en de VTW maken voor corporaties nog een aanvullende handreiking en modelstatuten. Gebruik daarvan is voor corporaties facultatief, de VTW en Aedes stellen deze hulpmiddelen ter beschikking om corporaties op dit vlak zo professioneel mogelijk te laten functioneren.
• Eind juni volgt een handreiking ter ondersteuning van het beoordelingskader scheiden/splitsen. Die handreiking zal concrete voorstellen bevatten om vanuit de strategie van de corporatie te komen tot doelstellingen voor de bedrijfsvoering, het meten van de eigen prestaties en het afleggen van verantwoording.
• Als hulpmiddelen bij de implementatie van de Woningwet volgen tevens in juni modelstatuten (inclusief een bovenliggend kader): een treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut.


Terug